اقتصادمقاومتی

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران اظهار داشت عملکردهای سلیقه ای و جبهه گیریهای حزبی و جناحی، اجرای اقتصاد مقاومتی را با بن بست مواجه میکند

ادامه مطلب