سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: نرخ تورم در استان خوزستان برای چندمین ماه پایین‌تر از نرخ کشوری قرار گرفت

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از کاهش مداوم نرخ تورم استان خوزستان خبر داد و گفت: نرخ تورم استان نسبت به کشور رقم پایین تری را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان، سید لطف اله هاشمی اظهارداشت: در آذر ماه 1394، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری و روستایی استان به ترتیب به عدد 5/205 و 9/216 رسید؛ در استان خوزستان، رشد این شاخص نسبت به ماه قبل هم در نقاط شهری و  هم در نقاط روستایی به میزان 6/0 درصد بوده در حالیکه  شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در نقاط شهری و روستایی کشور، به ترتیب 2/1 و 6/1 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: ﻧﺮخ ﺗﻮرم شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در 12 ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذر ماه سال جاری در نقاط شهری استان خوزستان 1/8 درصد  و در نقاط روستایی استان 7/7 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه کل کشور،  به ترتیب 6/4 واحد درصد و 3/4 واحد درصد کمتر بوده است.  میزان این نرخ در 12 ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذر ماه 1392 در نقاط شهری و روستایی استان به ترتیب 3/36 درصد و 6/40 درصد و در 12 ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذر ماه 1393 به ترتیب 1/14 درصد و 7/12 درصد بوده است.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: نرخ ﺗﻮرم شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در 12 ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذر ماه سال جاری در نقاط شهری استان خوزستان در بین استان های کشور در رتبه 31قرار گرفت که کمترین میزان در بین استان های کشور نیز بوده است و در مناطق روستایی استان در رتبه 29 بین استان های کشور بوده است.

وی افزود: افزایش شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در آذر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در نقاط شهری و روستایی استان خوزستان به ترتیب 5/4 درصد و 6/3 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه کل کشور،  به ترتیب 5/5 واحد درصد و 7/4 درصد کمتر بوده است.

هاشمی همچنین گفت: ﻧﺮخ ﺗﻮرم 12 ﻣﺎﻫﻪ منتهی به شهریور ماه سال جاری ﺷﺎﺧﺺ قیمت ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ » در نقاط شهری استان 9 درﺻﺪ  و در نقاط روستایی استان 7 درصد بوده اﺳﺖ. بیشترین ﻧﺮخ ﺗﻮرم در  12 ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذر ماه سال جاری در بین ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ » در نقاط شهری  مربوط به «نان و غلات » به میزان2/18 درصد و پس از آن، « میوه و خشکبار» به میزان 2/15 درصد و کمترین آن مربو ط به  سبزیجات (سبزئ هاوحبوبات ) به میزان 5/0 درصد بوده است. در نقاط روستایی، مربوط به « میوه و خشکبار»  به میزان 3/22 درصد و  پس از آن، «نان و غلات » به میزان8/12 درصد و  کمترین آن مربوط به سبزیجات (سبزئ هاوحبوبات ) به میزان7/7- درصد بوده است.

وی یادآور شد: ﻧﺮخ ﺗﻮرم 12 ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذر ماه سال جاری ﺷﺎﺧﺺ قیمت ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه « ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت » در نقاط شهری استان 6/7 درﺻﺪ  و در نقاط روستایی استان 6/8 درصد بوده اﺳﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.