وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا با انتشار بیانیه‌ای تصمیمات و مجوزهای لازم برای رفع تحریم‌های ایران براساس برنامه جامع اقدام مشترک را اعلام کرد.

 به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، جان کری در این بیانیه آورده است، براساس اختیارات من به‌عنوان وزیر امور خارجه شامل، مسوولیت تفویض اختیار به این وسیله تصمیمات و مجوزهای زیر درباره تحریم‌های ایران صادر می‌شود: من براساس بند 1244 i و 1245 g و 1246 e و 1247 f قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به سال 2012 تصمیم گرفتم که ضروری است تا برای امنیت ملی آمریکا از اجرای تحریم‌ها براساس مفاد زیر تا جایی که برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لازم است، چشم‌پوشی شود که شامل تعهدات آمریکا در ارتباط با تحریم‌هایی است که در بندهای 1/ 17 و 2/ 17 و 5/ 17 ضمیمه پنج برجام توصیف شده است و همان‌طور که در آخرین پاراگراف گفته شده، به شرح زیر قابل اجرا است:

1. بند 1244(1)(c) قانون آزادی و منع اشاعه ایران:

a. معاملات اشخاص غیرآمریکایی .

b. معاملات اشخاص آمریکایی برای فروش هواپیمای مسافربری و قطعات یدکی و اجزای این هواپیماها و خدمات مرتبط به ایران همان‌طور که در بند 5.1.1 ضمیمه دو برجام توصیف شده است به شرط اینکه دفتر کنترل دارایی خارجی هر نوع مجوزهای لازم را صادر کند و هر نوع معاملات شامل اشخاص در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده مستثنی می‌شود.

2. بند 1244(d) قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات به وسیله اشخاص غیرآمریکایی به استثنای هر نوع معاملاتی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

3. بند 1244 (2) (H)قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات به وسیله اشخاص غیرآمریکایی به جز معاملاتی که شامل اشخاصی شود که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

4. بند 1245(A)(1)(A) از قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات اشخاص غیرآمریکایی به جز معاملاتی که شامل اشخاصی شود که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

5. بند1245(B)(1)(A) از قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات اشخاص غیرآمریکایی به جز معاملاتی که شامل اشخاصی شود که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

6. بند 1245(C)(1)(A) از قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات اشخاص غیرآمریکایی برای فروش، تامین و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم مواد توصیف شده در بند 1245(d) به یا از ایران و خدمات مرتبط در ارتباط با این مواد که به شرح زیر است:

(a) قرار است در ارتباط با انرژی، کشتیرانی یا بخش کشتی‌سازی ایران استفاده شود یا به یک کاربرد نهایی در یک بخش یا بیش از یک چنین بخش‌هایی مجددا فروخته، انتقال یا تامین شود.

(b) برای هر شخص یا شرکت ممنوع شده براساس E.O13599 فروخته یا تامین یا انتقال داده شود یا برای چنین فرد یا شرکتی مجددا فروخته یا انتقال یا تامین شود.

(c) براساس بند 1245(e)(3) قرار است همان‌طور که در آن توصیف شده است مورد استفاده قرار گیرد یا برای استفاده در برنامه هسته‌ای ایران مجددا فروخته، انتقال یا تامین شود به استثنای معاملاتی که؛ (i) اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند، (ii) فروش، تامین یا انتقال مواد توصیف شده در بند 1245(d) که شبکه تدارک تعیین شده در پاراگراف 16 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و بند 6 ضمیمه شش برجام در مواردی که از شبکه تدارک به کار گرفته شده باشد آن را تایید نکرده باشد یا (iii) فروش، تامین یا انتقال مواد توصیف شده در بند 1245(d) در صورتی که این مواد فروخته، تامین، انتقال، انتقال مجدد یا فروخته شده باشد یا غیر از آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای استفاده در ارتباط با نظامی یا برنامه موشک بالستیک ایران تامین شده باشد.

7. بند 1245(c) قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات اشخاص غیرآمریکایی که براساس بند 1245(a)(1) قانون آزادی و منع اشاعه ایران همان‌طور که در پاراگراف‌های 6-4 بالا توصیف شده است در حوزه ابطال قرار دارند به‌جز هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

8. بند 1246(a)(1)(a) قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای مقررات مربوط به خدمات بیمه یا بیمه مجدد اشخاص غیرآمریکایی مرتبط با فعالیت‌هایی شامل ایران که در بندهای 1/ 17 و 2/ 17 و 5/ 17 ضمیمه 5 برنامه جامع اقدام مشترک توصیف شده است به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

9. بند 1246 (a)(1)(b)(i) قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد اشخاص غیرآمریکایی به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

10. بند 1246 (a)(1)(b)(ii) قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد اشخاص غیرآمریکایی برای معاملاتی که براساس بند 1246(a)(1)(b), (c) قانون آزادی و منع اشاعه ایران که در پاراگراف‌های پنج و شش بالا تشریح شده است، در حوزه ابطال قرار دارند، به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

11. بند 1246(c)(1) (a) قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد به وسیله اشخاص غیرآمریکایی به یا برای افراد یا شرکت ممنوعه صرفا براساس E.O 13599 به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

 

12. بند 1246(a) قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای مقررات خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد به وسیله اشخاص غیرآمریکایی برای فروش هواپیمای مسافربری و قطعات مربوطه و خدمات به ایران همان‌طور که در بند 5.1.1 ضمیمه 2 برجام تشریح شده است به شرط اینکه اداره کنترل دارایی خارجی وزارت خارجه مجوزهای لازم را صادر کرده باشد به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

 

13. بند 1247(A) قانون آزادی و منع اشاعه ایران در حدی که نهادهای مالی خارجی نیاز به معاملات داشته باشند به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

براساس گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه بیانیه جان کری آمده است: من براساس بند 1245(d)(5) قانون اختیار دفاع ملی برای سال مالی 2012 (قانون عمومی 112-81) همان‌طور که اصلاح شد، تصمیم گرفتم به نفع امنیت ملی آمریکا است تا براساس بند 1245(d)(1) تا حدی که برای اجرای برجام نیاز است از جمله تعهدات آمریکا در ارتباط با تحریم‌ها که در بندهای 1/ 17 و 2/ 17 و 5/ 17 ضمیمه 5 برنامه جامع اقدام مشترک توصیف شده است، در معاملات نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی ایران از اجرای تحریم‌ها چشم‌پوشی شود به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند و همان‌طور که در آخرین پاراگراف زیر گفته شد، اجرا می‌شود.

من براساس بندهای 212(1) (d) و 213(1) (b) کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه مربوط به 2012 (قانون عمومی 158-112 و بند 4(A)(1)(c) قانون تحریم‌های ایران 1996 (قانون عمومی 172-104 و50U.S.C 1701) متوجه شدم که برای منافع امنیت ملی آمریکا حیاتی است تا درباره به‌کارگیری تحریم‌ها براساس مقررات فوق برای اشخاص و شرکت‌هایی که وارد فعالیت‌های توصیف شده در بخش (1) و (3) شدند یا قصد دارند بشوند، چشمپوشی صادر شود و همان‌طور که در آخرین پاراگراف زیر بیان شده است، عمل شود:

1. بند 212 (a) کاهش تهدید ایران برای معاملات به وسیله اتباع غیرآمریکایی در مواردی که معاملات برابر فعالیت‌های توصیف شده در بندهای 7.2.1 و 3/ 44.3 و 4/ 4 ضمیمه دو برجام باشد و شامل اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند، نمی‌شود.

2. بند 213(a) از قانون کاهش تهدید برای معاملات به وسیله اتباع غیر آمریکایی در مواردی که معاملات برای فعالیت‌های توصیف شده در در بند‌های 4.1.5 و 4.1.7 ضمیمه دو برجام باشد و شامل اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به‌عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند، نمی‌شود.

3.بند 5(a) قانون تحریم‌های ایران برای معاملات به وسیله اتباع غیرآمریکایی در مواردی که این معاملات برای فعالیت‌های توصیف شده باشد.

در پایان این بیانیه تاکید شده است که تصمیمات و مجوزهای ارائه شده در بالا، زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا تایید کند ایران اقدامات مرتبط هسته‌ای خود طبق ضمیمه پنج برجام را با استناد به راستی‌آزمایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داده است، به مرحله اجرا در خواهند آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.