بورس اوراق بهادار تهران بازار نقدی (زنده)

 
نام حجم ارزش بیشترین کمترین روز قبل
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۴۴ M ۳,۸۷ B ۲,۷۴۷ ۲,۶۱۹ ۲,۴۲۷
ح . محورسازان‌ایران‌خودرو ۲,۴۹ M ۲,۳۰ B ۹۴۰ ۸۸۰ ۸۵۹
چرخشگر ۶۷۸,۳۸۲ ۱,۷۰ B ۲,۴۹۸ ۲,۳۷۰ ۲,۳۱۸
سیمان‌ دورود ۱,۳۳ M ۸,۴۰ B ۶,۳۶۳ ۶,۳۰۰ ۶,۰۶۰
کاشی‌ پارس‌ ۳۷۹,۹۰۵ ۲,۲۰ B ۵,۷۱۶ ۵,۶۹۸ ۵,۴۴۴
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۲۶۵,۰۳۴ ۱,۲۰ B ۴,۵۲۲ ۴,۵۲۲ ۴,۳۰۷
کاشی‌ الوند ۵۳۶,۱۵۸ ۹,۴۳ B ۱,۷۶۰ ۱,۷۵۷ ۱,۶۷۷
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۰۷ M ۷,۱۰ B ۶,۶۷۹ ۶,۵۱۱ ۶,۳۶۱
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۲,۸۳ M ۳,۶۳ B ۱,۲۸۳ ۱,۲۵۱ ۱,۲۲۲
پارس‌سویچ‌ ۵۸۱,۲۷۷ ۳,۴۰ B ۵,۸۹۱ ۵,۶۱۸ ۵,۶۱۱
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۹۵ M ۲,۱۳ B ۱,۰۹۳ ۱,۰۹۳ ۱,۰۴۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران ۱,۹۶ M ۲,۱۶ B ۱,۱۰۰ ۱,۰۲۵ ۱,۰۴۸
شیشه‌ و گاز ۱,۰۹ M ۳,۱۰ B ۲,۸۴۴ ۲,۷۶۰ ۲,۷۰۹
گلوکوزان‌ ۳۱,۴۶۸ ۱,۱۰ B ۳۴,۶۰۱ ۳۴,۰۰۰ ۳۲,۹۵۴
صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۷۵۹,۱۶۹ ۳,۰۰ B ۳,۹۳۵ ۳,۵۶۱ ۳,۷۴۸
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۷۹۶,۶۷۲ ۲,۰۰ B ۲,۵۷۵ ۲,۴۰۰ ۲,۴۵۳
حمل‌ونقل‌توکا ۲,۰۴ M ۵,۳۰ B ۲,۶۰۸ ۲,۴۴۰ ۲,۴۸۴
فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۴۰۳,۳۷۴ ۲,۰۰ B ۴,۹۲۰ ۴,۶۶۳ ۴,۶۸۶
لعابیران‌ ۲,۳۶ M ۴,۵۰ B ۱,۹۰۹ ۱,۸۲۰ ۱,۸۱۹
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱,۶۶ M ۲,۰۰ B ۱,۱۸۵ ۱,۱۶۳ ۱,۱۲۹
صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵۰,۱۰۰ ۳,۹۸ B ۷,۹۴۹ ۷,۹۴۹ ۷,۵۷۱
پارس‌ خزر ۸۸,۷۰۵ ۸,۶۴ B ۹,۸۰۱ ۹,۴۰۸ ۹,۳۹۷
ایران‌ارقام‌ ۵,۹۸ M ۱,۵۰ B ۲,۵۳۷ ۲,۴۰۰ ۲,۴۱۷
قند شیرین‌ خراسان‌ ۱۲۳,۸۷۶ ۱,۴۰ B ۱۱,۰۳۹ ۱۰,۵۱۵ ۱۰,۵۱۴
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۳,۷۳ M ۲,۴۳ B ۶,۵۸۶ ۵,۹۶۲ ۶,۲۷۳
ایران‌ تایر ۵,۱۸ M ۱,۴۳ B ۲,۸۰۵ ۲,۵۵۱ ۲,۶۷۲
توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۴,۹۹ M ۸,۲۰ B ۱,۶۵۴ ۱,۵۷۰ ۱,۵۷۶
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۸,۵۳ M ۱,۵۶ B ۱,۸۵۷ ۱,۷۰۱ ۱,۷۶۹
ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۴۹ M ۸,۷۵ B ۳۶۸ ۳۱۶ ۳۳۹
بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۷۹,۱۷۴ ۳,۶۹ B ۴,۶۷۱ ۴,۶۷۱ ۴,۴۴۹
مهرکام‌پارس‌ ۵,۸۹ M ۷,۵۰ B ۱,۲۹۶ ۱,۱۸۱ ۱,۲۳۵
سایپا ۵,۸۰ M ۵,۹۲ B ۱,۰۳۸ ۹۷۲ ۹۸۹
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ ۶۹۸,۳۸۹ ۱,۳۰ B ۱,۹۵۳ ۱,۸۱۲ ۱,۸۶۸
صنایع‌ آذرآب‌ ۲,۰۰ M ۷,۶۱ B ۳,۸۷۰ ۳,۵۸۰ ۳,۶۸۶
رینگ‌سازی‌مشهد ۲۱۴,۶۰۱ ۳,۳۴ B ۱,۵۵۸ ۱,۵۵۸ ۱,۴۸۴
ایران‌ ترانسفو ۴,۵۷ M ۵,۰۲ B ۱۰,۹۷۸ ۱۰,۹۷۸ ۱۰,۵۲۰
لیزینگ‌ایران‌ ۳۰۴,۷۵۵ ۵,۲۰ B ۱,۷۳۸ ۱,۶۵۹ ۱,۶۵۷
پست بانک ایران ۹,۸۷ M ۱,۴۲ B ۱,۴۷۰ ۱,۳۶۷ ۱,۴۰۴
قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۴۳ M ۲,۸۶ B ۱,۲۰۴ ۱,۱۲۲ ۱,۱۴۷
نیروکلر ۲۶۲,۶۷۱ ۸,۷۱ B ۳,۳۸۰ ۳,۲۸۰ ۳,۲۳۲
صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۲۹۷,۲۸۹ ۱,۵۰ B ۴,۹۵۰ ۴,۶۰۰ ۴,۷۶۰
حفاری شمال ۱,۳۰ B ۴,۴۹ B ۳,۴۶۰ ۳,۴۶۰ ۳,۳۲۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۵,۰۰ M ۱,۴۵ B ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰ ۲,۸۳۷
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۴۰۱,۹۳۵ ۲,۱۰ B ۵,۳۴۵ ۵,۱۲۲ ۵,۱۶۶
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۵,۷۵ M ۱,۳۴ B ۲,۳۴۴ ۲,۱۷۲ ۲,۲۸۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱,۲۴ M ۲,۷۰ B ۲,۱۸۰ ۲,۱۵۷ ۲,۱۲۲
ح . ایران‌یاساتایرورابر ۶۳۱,۱۲۱ ۴,۰۴ B ۶۷۸ ۶۰۱ ۶۲۷
فرآورده‌های‌نسوزآذر ۶,۷۰ M ۱,۰۰ B ۱,۵۲۹ ۱,۴۰۴ ۱,۴۵۹
کربن‌ ایران‌ ۲,۱۶ M ۷,۴۰ B ۳,۴۹۹ ۳,۲۷۰ ۳,۳۴۱
محورسازان‌ایران‌خودرو ۱۰۳,۷۷۹ ۱,۸۸ B ۱,۸۱۸ ۱,۸۱۸ ۱,۷۳۲
پلاسکوکار ۲,۰۳ M ۲,۲۰ B ۱,۰۸۹ ۱,۰۳۲ ۱,۰۵۰
گلتاش‌ ۲۴۳,۲۶۷ ۲,۶۰ B ۱۰,۸۹۹ ۱۰,۳۰۰ ۱۰,۴۳۷
پاکسان‌ ۴۰۶,۹۳۳ ۱,۵۰ B ۳,۶۶۸ ۳,۵۶۵ ۳,۵۷۴
بیمه دانا ۱,۸۴ M ۲,۵۰ B ۱,۳۶۸ ۱,۲۹۳ ۱,۳۳۰
سالمین‌ ۶۹,۰۹۲ ۱,۵۸ B ۲,۲۹۹ ۲,۲۸۳ ۲,۲۰۰
چینی‌ ایران ۶۳,۳۰۲ ۱,۳۵ B ۲,۱۳۶ ۲,۱۳۶ ۲,۰۳۵
شیشه‌ همدان‌ ۶۷,۰۹۲ ۴,۲۶ B ۶,۴۸۴ ۶,۰۵۳ ۶,۲۳۱
بیمه پارسیان ۲۰۱,۹۸۳ ۴,۰۹ B ۲,۰۳۲ ۱,۹۹۵ ۱,۹۳۶
صنعتی‌ بهشهر ۱,۵۶ M ۱,۱۴ B ۷,۴۴۰ ۷,۱۰۲ ۷,۲۲۵
مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۰۲,۰۱۷ ۳,۳۸ B ۳,۳۹۸ ۳,۳۰۰ ۳,۲۶۱
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۴,۶۱ M ۹,۶۰ B ۲,۱۴۸ ۱,۹۷۲ ۲,۰۵۷
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۷۲,۶۰۰ ۸,۸۲ M ۱,۲۱۵ ۱,۲۱۵ ۱,۱۵۸
پلی‌اکریل‌ ۸,۷۴ M ۲,۲۱ B ۲,۶۱۲ ۲,۴۱۱ ۲,۵۱۰
سایپاآذین‌ ۲۶۳,۷۱۴ ۶,۱۸ B ۲,۴۰۰ ۲,۳۲۵ ۲,۳۲۸
فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۱۳,۰۰۰ ۲,۰۶ B ۱,۸۳۰ ۱,۷۴۰ ۱,۷۸۷
ایران‌یاساتایرورابر ۱,۲۱ M ۲,۰۰ B ۱,۷۲۰ ۱,۶۲۱ ۱,۶۶۱
ح . ایران‌ خودرو ۱,۷۹ M ۱,۲۹ B ۷۶۰ ۶۷۱ ۷۱۴
ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۸۳,۱۹۴ ۳,۲۵ B ۱,۸۲۵ ۱,۷۰۰ ۱,۷۵۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲,۳۰ M ۴,۶۰ B ۱,۹۹۹ ۱,۹۵۲ ۱,۹۶۹
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ ۵۹۸,۲۹۸ ۲,۳۰ B ۳,۹۱۹ ۳,۷۹۱ ۳,۷۸۴
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲,۲۷ M ۲,۷۰ B ۱,۲۳۵ ۱,۱۸۱ ۱,۲۰۲
فنرسازی‌زر ۲۱۶,۴۳۵ ۲,۴۹ B ۱,۱۷۰ ۱,۱۲۶ ۱,۱۴۲
ایران‌دارو ۱۵۷,۲۷۷ ۶,۸۰ B ۴,۳۵۴ ۴,۲۵۰ ۴,۳۰۹
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۱,۸۵ M ۱,۵۰ B ۸۴۴ ۸۰۷ ۸۲۵
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۴۴۰,۶۱۴ ۴,۹۸ B ۱,۱۶۰ ۱,۰۹۰ ۱,۱۲۸
سخت‌ آژند ۳,۴۱ M ۲,۰۳ B ۶,۰۴۸ ۵,۹۵۱ ۵,۹۳۲
تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۳۱,۳۶۹ ۲,۸۵ B ۲,۱۹۹ ۲,۰۹۰ ۲,۱۳۲
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱,۶۳ M ۱,۹۰ B ۱,۱۶۳ ۱,۱۰۱ ۱,۱۴۳
آلومراد ۱۳,۵۹۰ ۲,۷۴ M ۲,۰۱۹ ۲,۰۱۹ ۱,۹۲۳
پارس‌ دارو ۸,۵۳۶ ۹,۲۲ M ۱۱,۰۵۰ ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۵۴۲
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۶۵,۳۵۰ ۵,۴۹ B ۸,۴۲۵ ۸,۳۸۵ ۸,۳۸۸
سیمان‌سپاهان‌ ۱۵۲,۳۵۶ ۱,۳۶ B ۹۰۶ ۸۷۴ ۸۸۵
دارویی‌ رازک‌ ۱۲,۶۰۰ ۳,۷۰ B ۲۹,۵۰۰ ۲۹,۰۰۰ ۲۸,۹۵۸
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۵۸,۹۸۵ ۹,۱۵ B ۲,۵۸۰ ۲,۵۲۰ ۲,۵۴۵
لامیران‌ ۵,۶۷۱ ۱,۹۸ M ۳,۵۱۵ ۳,۲۱۵ ۳,۳۴۹
کالسیمین‌ ۳۲۳,۹۴۷ ۵,۵۶ B ۱,۷۵۷ ۱,۶۷۶ ۱,۷۱۰
نساجی‌ بروجرد ۴,۵۰۰ ۱,۷۱ M ۳,۷۸۹ ۳,۷۸۹ ۳,۶۰۹
بیمه ملت ۶۹,۹۹۰ ۸,۶۴ M ۱,۲۴۰ ۱,۲۰۶ ۱,۲۰۹
الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۳۳۲,۶۹۹ ۴,۳۴ B ۱,۳۴۶ ۱,۲۴۳ ۱,۳۰۲
معادن‌منگنزایران‌ ۸۱,۴۶۵ ۱,۲۱ B ۱,۵۲۲ ۱,۴۵۰ ۱,۴۸۳
کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۵,۰۰۰ ۱,۲۳ M ۲,۴۵۸ ۲,۴۵۸ ۲,۳۴۱
معادن‌ بافق‌ ۲۴,۵۳۲ ۵,۸۸ M ۲,۴۴۹ ۲,۳۱۱ ۲,۳۷۷
بیمه البرز ۶۳۳,۳۹۱ ۷,۲۶ B ۱,۱۵۸ ۱,۱۱۳ ۱,۱۴۵
بیمه ملت ۱,۰۰ M ۱,۲۱ B ۱,۲۱۰ ۱,۲۱۰ ۱,۲۰۹
گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۳۸,۲۵۵ ۴,۷۹ M ۱,۲۶۰ ۱,۲۴۵ ۱,۲۴۰
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۰۰,۳۷۹ ۴,۲۲ B ۴,۳۰۰ ۴,۱۷۰ ۴,۱۸۲
بانک‌ کارآفرین‌ ۱۲۵,۶۴۵ ۳,۶۱ B ۲,۹۴۷ ۲,۸۳۰ ۲,۸۲۹
معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲,۰۲۱ ۲,۱۱ M ۱۰,۴۴۰ ۹,۹۲۰ ۱۰,۱۸۲
پتروشیمی‌ آبادان‌ ۱۵۸,۰۸۸ ۳,۳۷ B ۲,۱۷۰ ۲,۱۲۰ ۲,۱۳۰
فیبر ایران‌ ۱,۰۰۰ ۲,۷۰ M ۲,۷۰۲ ۲,۷۰۲ ۲,۵۷۴
ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۳,۴۲ M ۱,۵۰ B ۴۶۱ ۴۴۰ ۴۴۰
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۲۳,۲۱۳ ۶,۰۵ M ۲,۶۸۰ ۲,۵۶۰ ۲,۵۹۹
داروسازی‌زهراوی‌ ۱,۱۰۰ ۵,۷۱ M ۵۲,۹۹۹ ۴۹,۵۰۲ ۵۱,۴۶۵
پتروشیمی جم ۱,۶۳ M ۱,۳۵ B ۸,۳۵۰ ۸,۳۰۰ ۸,۳۱۰
سیمان‌ بهبهان‌ ۱,۶۴۳ ۲,۵۰ M ۱۵,۷۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۱۳۹
کیمیدارو ۱,۷۶۷ ۱,۰۴ M ۵,۸۷۹ ۵,۸۷۰ ۵,۸۰۵
جام‌دارو ۱۰۰ ۱,۱۰ M ۱۰,۸۷۰ ۱۰,۸۷۰ ۱۰,۳۵۳
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰ M ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹۹۸
بانک خاورمیانه ۳۹۹,۷۱۶ ۱,۲۰ B ۲,۹۲۵ ۲,۸۹۳ ۲,۹۰۱
بانک پاسارگاد ۲,۶۶ M ۳,۲۷ B ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷
بانک تجارت ۴,۴۴ M ۴,۱۵ B ۹۳۵ ۹۳۵ ۹۲۱
فولاد آلیاژی ایران ۵۰۷,۲۴۰ ۵,۵۳ B ۱,۰۹۴ ۱,۰۹۰ ۱,۰۹۱
داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۲,۲۵۰ ۳,۶۰ M ۱۵,۹۹۹ ۱۵,۹۹۵ ۱۵,۸۲۳
فولاد خراسان ۳۰۰ ۱,۲۰ M ۳,۹۸۲ ۳,۹۸۲ ۴,۱۹۱
لنت‌ ترمزایران‌ ۳۵۳ ۹۴۹,۶۵۹ ۲,۷۳۰ ۲,۶۹۰ ۲,۸۲۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۵۳,۵۳۹ ۲,۸۲ B ۱,۸۵۲ ۱,۸۰۳ ۱,۸۴۴
گروه صنعتی پاکشو ۱۳,۶۷۳ ۱,۴۴ B ۱۰,۷۴۹ ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۵۴۳
پتروشیمی پردیس ۱۷۴,۵۷۸ ۱,۵۰ B ۸,۷۲۸ ۸,۴۱۱ ۸,۵۶۶
سیمان‌ داراب‌ ۳,۰۰۰ ۳,۳۰ M ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰ ۱,۱۲۶
گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۳۴ ۱,۱۰ M ۳,۳۸۲ ۳,۳۸۲ ۳,۵۶۰
سیمان‌هرمزگان‌ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰ M ۴,۹۹۸ ۴,۹۹۸ ۴,۹۹۸
سیمان‌ شمال‌ ۱۰,۰۰۷ ۱,۸۰ M ۱,۸۰۰ ۱,۷۵۹ ۱,۸۰۵
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۱۶۹,۶۶۲ ۱,۷۷ B ۱,۰۷۴ ۱,۰۴۷ ۱,۰۴۷
شهد ایران‌ ۱۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ ۱,۸۸۰ ۱,۸۸۰ ۱,۷۹۵
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲,۴۹ M ۳,۲۷ B ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰
سایپا دیزل‌ ۱,۰۸ M ۹,۱۰ B ۸۵۹ ۸۰۹ ۸۳۹
سیمان‌شاهرود ۲۰۰ ۴۱۰,۹۲۰ ۲,۰۹۰ ۲,۰۵۰ ۲,۱۱۰
سیمان‌ صوفیان‌ ۱۰۰ ۲۵۷,۶۰۰ ۲,۵۷۶ ۲,۵۷۶ ۲,۷۱۰
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۲,۷۴۲ ۵,۱۰ M ۱,۸۵۰ ۱,۸۵۰ ۱,۸۹۵
سیمان کردستان ۳,۱۳۰ ۳,۶۰ M ۱,۱۵۰ ۱,۱۲۰ ۱,۱۵۵
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۳۸,۰۸۰ ۵,۹۶ M ۱,۵۸۹ ۱,۵۴۶ ۱,۵۴۸
خدمات‌انفورماتیک‌ ۱۷,۹۷۵ ۲,۷۶ B ۱۵,۴۲۰ ۱۵,۳۳۱ ۱۵,۴۳۲
داروسازی‌ فارابی‌ ۳۴,۵۱۰ ۲,۷۴ B ۷,۹۵۰ ۷,۹۳۰ ۷,۹۴۵
تهران‌ شیمی‌ ۲۰۰ ۸,۴۰ M ۴۲,۱۳۸ ۴۲,۱۳۸ ۴۴,۳۵۵
البرزدارو ۶,۹۶۷ ۸,۴۳ M ۱۲,۱۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۱۵۱
سیمان‌ ایلام‌ ۳۰۰ ۱,۷۰ M ۵,۶۶۹ ۵,۶۶۹ ۵,۹۶۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۷۲,۴۷۰ ۳,۰۲ B ۴,۱۸۵ ۴,۱۳۱ ۴,۱۸۴
قندنقش‌جهان‌ ۳۸۲ ۲,۹۰ M ۷,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۹۵۸
موتوژن‌ ۲,۰۰۰ ۱,۱۴ M ۵,۷۰۰ ۵,۶۸۸ ۵,۹۸۴
بانک خاورمیانه ۱,۰۰ M ۲,۹۰ B ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۱
سیمان‌ کارون‌ ۱۳۴,۹۷۷ ۳,۳۳ B ۲,۴۸۰ ۲,۴۴۳ ۲,۴۶۹
فولاد خوزستان ۲۳۴,۲۲۱ ۵,۳۶ B ۲,۳۰۰ ۲,۲۵۳ ۲,۳۰۹
گروه‌بهمن‌ ۶,۲۰ M ۱,۱۵ B ۱,۹۰۰ ۱,۷۷۲ ۱,۸۵۲
سرما آفرین‌ ۹۱,۳۶۱ ۱,۶۵ B ۱,۸۴۲ ۱,۷۵۰ ۱,۸۰۹
ایران‌ خودرو ۸,۴۰ M ۱,۴۳ B ۱,۷۶۰ ۱,۶۳۳ ۱,۷۰۷
داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲,۰۶۶ ۲,۴۴ M ۱۲,۴۵۸ ۱۱,۵۵۲ ۱۲,۰۵۲
تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۹۳۳,۴۶۳ ۶,۵۰ B ۷,۳۵۸ ۶,۷۰۰ ۷,۰۱۳
کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲,۳۳۰ ۷,۱۰ M ۳,۰۳۶ ۳,۰۳۶ ۳,۱۹۵
سیمان فارس و خوزستان ۵۹,۴۹۸ ۸,۰۵ M ۱,۳۷۰ ۱,۳۵۰ ۱,۳۸۱
سیمان‌غرب‌ ۶,۴۸۶ ۲,۰۱ M ۳,۲۰۰ ۳,۱۰۰ ۳,۱۵۷
ایران‌ ترانسفو ۱,۶۴ M ۱,۶۸ B ۱۰,۵۰۰ ۹,۷۵۰ ۱۰,۲۲۸
بانک‌پارسیان‌ ۷۱۵,۲۳۳ ۷,۸۴ B ۱,۱۰۸ ۱,۰۸۲ ۱,۱۰۹
سیمان‌ کرمان‌ ۱۴۵,۴۵۰ ۴,۵۸ B ۳,۱۶۹ ۳,۱۴۰ ۳,۱۵۸
سرمایه‌گذاری‌نیرو ۳۷,۷۸۱ ۳,۸۷ M ۱,۰۲۵ ۱,۰۲۵ ۱,۰۳۷
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴۴۹,۶۹۳ ۴,۵۱ B ۱,۰۱۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۱۹
پالایش نفت تبریز ۴۷,۹۷۹ ۱,۳۹ B ۲,۹۳۲ ۲,۹۰۸ ۳,۰۲۳
پتروشیمی فناوران ۱۵,۰۰۰ ۲,۴۳ B ۱۶,۳۳۰ ۱۶,۲۱۷ ۱۶,۶۷۸
سیمان فارس نو ۱۲,۳۴۱ ۵,۷۸ M ۴,۷۰۰ ۴,۶۶۹ ۴,۷۳۷
پارس‌ خودرو ۳,۲۲ M ۲,۸۵ B ۹۰۷ ۸۵۵ ۸۸۶
بهنوش‌ ایران‌ ۲,۶۷۴ ۱,۱۰ M ۴,۴۹۳ ۴,۱۰۱ ۴,۳۱۲
لیزینگ‌خودروغدیر ۹۵۴,۷۹۵ ۱,۶۰ B ۱,۷۳۳ ۱,۶۵۱ ۱,۶۸۹
کشت‌وصنعت‌پیاذر ۴۱,۴۵۴ ۱,۰۳ B ۲,۵۲۰ ۲,۳۸۱ ۲,۵۰۱
نفت‌ بهران‌ ۳۲۰,۱۲۵ ۲,۵۰ B ۷,۸۵۰ ۷,۸۰۰ ۷,۸۶۱
درخشان‌ تهران‌ ۱۸,۹۵۰ ۲,۸۷ M ۱,۵۶۵ ۱,۴۸۳ ۱,۵۵۱
گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴۴,۴۳۸ ۱,۰۰ B ۲,۳۸۰ ۲,۱۶۰ ۲,۲۷۰
سیمان‌ قائن‌ ۲,۷۹۵ ۳,۱۰ M ۱۱,۳۳۵ ۱۰,۸۰۰ ۱۱,۳۳۲
نیرو محرکه‌ ۵۶۳,۸۰۹ ۷,۳۷ B ۱,۳۵۰ ۱,۲۴۵ ۱,۳۱۰
نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۶,۲۹۵ ۲,۲۸ M ۳,۶۲۴ ۳,۶۲۴ ۳,۸۱۴
نفت‌ پارس‌ ۱۰۴,۶۷۹ ۷,۸۱ B ۷,۶۹۹ ۷,۲۵۰ ۷,۵۰۱
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۵۹۶,۰۸۶ ۷,۳۵ B ۱,۲۴۰ ۱,۲۲۱ ۱,۲۴۲
داروسازی‌ اسوه‌ ۱۰,۰۰۱ ۱,۵۷ B ۱۶,۶۹۰ ۱۵,۷۰۰ ۱۶,۰۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران ۶۴۱,۴۹۳ ۱,۸۷ B ۲۹,۲۰۴ ۲۸,۸۰۱ ۲۹,۲۲۰
پتروشیمی‌ خارک‌ ۶۹,۵۷۳ ۸,۲۹ B ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۸۵۱ ۱۲,۱۵۲
سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۴۴,۷۷۶ ۶,۴۲ B ۴,۵۰۰ ۴,۳۳۸ ۴,۵۰۱
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۱۰۵,۲۱۱ ۱,۷۳ B ۱,۶۸۷ ۱,۶۳۰ ۱,۶۵۵
بانک‌اقتصادنوین‌ ۵۴۹,۰۴۳ ۸,۸۶ B ۱,۶۶۸ ۱,۵۸۰ ۱,۶۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۴,۰۸ M ۸,۹۰ B ۲,۱۹۵ ۲,۱۵۵ ۲,۱۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۶۸,۷۳۹ ۸,۵۵ B ۵,۱۹۴ ۵,۰۴۴ ۵,۱۷۶
گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۰,۹۳۰ ۲,۵۵ M ۲,۳۳۵ ۲,۳۳۵ ۲,۴۵۷
تولیدی‌مهرام‌ ۳۶۰,۶۱۳ ۴,۵۰ B ۱۲,۶۰۸ ۱۲,۲۱۰ ۱۲,۶۰۸
کمک‌فنرایندامین‌ ۱,۳۸ M ۱,۲۰ B ۹۱۶ ۸۸۰ ۸۹۸
پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۴,۰۱۱ ۴,۲۴ M ۳,۲۳۰ ۲,۹۵۲ ۳,۱۰۵
سیمان خوزستان ۳۱,۱۷۱ ۹,۳۸ M ۳,۰۱۱ ۳,۰۰۲ ۳,۰۶۷
پارس‌ مینو ۱۳۰,۷۰۴ ۴,۲۹ B ۳,۳۰۱ ۳,۲۴۰ ۳,۳۰۴
بانک پاسارگاد ۲,۶۳ M ۳,۲۰ B ۱,۲۲۸ ۱,۲۰۲ ۱,۲۲۷
سرمایه گذاری پردیس ۲۸۰,۰۰۲ ۲,۲۶ B ۸۲۰ ۷۸۷ ۸۱۴
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۹۱,۲۸۸ ۷,۶۷ B ۸,۶۰۰ ۸,۴۰۰ ۸,۴۴۵
داروسازی‌ کوثر ۹۰,۰۶۵ ۱,۳۶ B ۱,۵۵۳ ۱,۴۷۲ ۱,۵۳۱
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۴۲,۲۴۴ ۳,۲۱ B ۷,۷۶۰ ۷,۵۵۰ ۷,۶۴۷
گروه دارویی سبحان ۸۸,۷۴۲ ۵,۳۰ B ۶,۰۵۰ ۵,۹۰۰ ۶,۰۵۰
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴,۹۶۵ ۲,۶۰ M ۵,۲۲۸ ۵,۲۲۸ ۵,۵۰۳
دشت‌ مرغاب‌ ۶۶ ۶۰۰,۷۳۲ ۹,۱۰۲ ۹,۱۰۲ ۹,۲۳۶
صنعتی‌ آما ۱۰,۷۵۵ ۳,۷۴ M ۳,۴۷۸ ۳,۴۷۸ ۳,۶۶۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱,۶۱ M ۴,۵۵ B ۲,۹۴۸ ۲,۸۰۰ ۲,۸۳۷
مخابرات ایران ۹۸۵,۰۵۶ ۲,۳۰ B ۲,۳۲۵ ۲,۲۹۶ ۲,۳۴۲
نفت سپاهان ۹۹,۸۹۹ ۶,۴۱ B ۶,۵۸۵ ۶,۳۷۱ ۶,۵۰۳
نورد آلومینیوم‌ ۵,۸۳ M ۵,۳۰ B ۹۳۸ ۸۸۳ ۹۱۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۳۵۴,۰۰۰ ۳,۹۰ B ۱,۱۳۱ ۱,۰۹۵ ۱,۱۲۰
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۱,۵۹ M ۲,۱۰ B ۱,۳۱۰ ۱,۲۹۱ ۱,۳۱۰
بانک انصار ۵,۵۰ M ۱,۳۹ B ۲,۵۷۶ ۲,۴۵۱ ۲,۵۳۰
لیزینگ رایان‌ سایپا ۳,۶۴ M ۶,۶۰ B ۱,۸۷۹ ۱,۷۷۳ ۱,۸۲۷
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۵۵ M ۵,۹۷ B ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر ۱,۰۱ M ۱,۸۰ B ۱,۷۶۵ ۱,۷۰۲ ۱,۷۸۰
گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۸۰,۹۷۷ ۵,۸۸ B ۳,۲۸۵ ۳,۲۰۰ ۳,۳۰۵
مارگارین‌ ۸۸۳,۵۳۵ ۴,۶۰ B ۵,۳۷۴ ۵,۰۹۰ ۵,۲۷۷
معدنی‌ دماوند ۱۵۰ ۱,۲۰ M ۸,۰۵۵ ۸,۰۵۵ ۸,۴۷۸
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۱۷۵,۱۳۰ ۱,۸۴ B ۱,۰۷۰ ۱,۰۴۰ ۱,۰۸۶
کارخانجات‌داروپخش‌ ۶۴,۴۸۹ ۳,۴۲ B ۵,۴۰۰ ۵,۱۴۱ ۵,۳۹۵
دارویی‌ لقمان‌ ۵۵,۱۳۵ ۱,۵۶ B ۲,۹۲۸ ۲,۷۹۰ ۲,۸۷۷
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۹,۶۵۰ ۱,۳۲ B ۷,۱۰۰ ۶,۶۸۰ ۷,۰۲۳
فنرسازی‌خاور ۳۳,۶۶۲ ۷,۲۹ M ۲,۲۲۹ ۲,۱۳۰ ۲,۲۴۰
کاشی‌ نیلو ۲,۵۰۰ ۵,۶۰ M ۲,۲۵۶ ۲,۲۵۶ ۲,۳۷۴
کویر تایر ۳۲,۲۰۰ ۱,۷۶ B ۵,۷۹۰ ۵,۴۵۷ ۵,۷۴۴
سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱,۳۳ M ۲,۳۰ B ۱,۷۶۰ ۱,۷۰۵ ۱,۷۳۴
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۲۳۲,۱۹۰ ۳,۸۳ B ۱,۷۱۶ ۱,۶۰۰ ۱,۶۶۱
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۶,۰۲ M ۱,۲۰ B ۲,۰۸۹ ۱,۹۳۳ ۲,۰۰۵
بانک صادرات ایران ۲,۲۳ M ۲,۰۳ B ۹۲۰ ۸۸۶ ۹۱۰
سیمان‌ تهران‌ ۵۵۴,۱۴۶ ۸,۸۸ B ۱,۶۴۹ ۱,۶۰۰ ۱,۶۱۴
کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۲۲ M ۵,۱۰ B ۲,۳۴۸ ۲,۲۳۵ ۲,۳۰۹
سیمان‌ خزر ۲۶,۱۱۳ ۵,۸۸ M ۲,۳۳۰ ۲,۲۵۰ ۲,۳۶۸
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۷۰۴,۸۳۷ ۲,۱۰ B ۳,۰۹۰ ۲,۸۷۰ ۳,۰۰۲
شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۱۸,۳۵۶ ۹,۶۵ M ۵,۲۷۵ ۵,۲۵۴ ۵,۵۳۰
بیمه ما ۸۰,۶۱۵ ۱,۵۶ B ۱,۹۸۸ ۱,۹۲۱ ۱,۹۹۹
آبسال‌ ۱۹۴,۱۶۶ ۳,۲۷ B ۱,۷۱۰ ۱,۶۵۰ ۱,۷۰۲
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۶۲۳,۴۴۲ ۷,۶۱ B ۱,۲۴۲ ۱,۱۸۶ ۱,۲۳۱
پالایش نفت اصفهان ۱,۷۵ M ۳,۴۰ B ۱,۹۴۹ ۱,۹۱۰ ۱,۹۶۹
لبنیات‌کالبر ۶,۶۹ M ۱,۰۷ B ۱,۶۷۵ ۱,۵۳۷ ۱,۶۱۷
بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۰۰۰ ۸,۰۰ M ۴,۰۲۱ ۴,۰۲۱ ۴,۲۳۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۶۰۱,۱۵۰ ۲,۹۰ B ۴,۹۴۹ ۴,۸۳۰ ۴,۹۹۶
پارس‌ سرام‌ ۱۳۷,۹۱۷ ۲,۸۴ B ۲,۱۳۰ ۲,۰۱۲ ۲,۱۰۱
داروسازی‌ سینا ۱۴,۰۴۲ ۲,۱۵ B ۱۵,۶۰۰ ۱۵,۲۰۲ ۱۵,۹۹۴
تکنوتار ۳۰۲,۷۴۷ ۴,۱۹ B ۱,۴۴۷ ۱,۳۲۹ ۱,۳۹۷
باما ۹۱,۰۱۴ ۱,۹۷ B ۲,۲۴۰ ۲,۱۰۱ ۲,۲۰۵
بانک سینا ۶,۶۳ M ۱,۰۴ B ۱,۵۹۸ ۱,۵۵۰ ۱,۵۸۵
بانک تجارت ۱,۵۰ M ۱,۴۳ B ۹۶۹ ۹۳۳ ۹۵۶
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۶۱,۰۰۰ ۹,۶۸ M ۱,۶۲۲ ۱,۵۸۰ ۱,۶۵۵
تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۱,۹۰۹ ۲,۵۹ M ۱۳,۶۱۰ ۱۳,۵۵۰ ۱۴,۰۲۳
کابل‌ البرز ۶۷,۸۴۵ ۱,۴۷ B ۲,۲۳۶ ۲,۱۲۹ ۲,۲۳۹
سیمان‌ بجنورد ۸۶۰ ۳,۰۰ M ۳,۴۵۰ ۳,۴۵۰ ۳,۳۰۰
پتروشیمی مبین ۱,۰۷ M ۳,۴۰ B ۳,۱۸۰ ۳,۱۰۶ ۳,۲۲۷
کارخانجات‌داروپخش‌ ۲,۸۰ M ۱,۵۰ B ۵,۳۴۰ ۵,۳۴۰ ۵,۳۹۵
بیمه آسیا ۱,۴۷ M ۲,۰۰ B ۱,۳۹۹ ۱,۳۲۵ ۱,۳۶۹
سازه‌ پویش‌ ۱,۸۱۶ ۳,۱۱ M ۱۷,۱۲۴ ۱۷,۱۲۴ ۱۸,۰۲۵
لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۳,۹۶۸ ۱,۵۸ B ۱۱,۳۴۷ ۱۱,۳۴۷ ۱۱,۹۴۴
سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۰۶,۴۸۸ ۱,۲۱ B ۱,۱۸۸ ۱,۱۳۴ ۱,۱۹۳
داروسازی زاگرس فارمد پارس ۴,۰۰۰ ۲,۵۱ M ۶,۲۷۶ ۶,۲۷۶ ۶,۶۰۶
قنداصفهان‌ ۱,۱۱ M ۷,۸۰ B ۷,۳۹۹ ۶,۸۰۰ ۷,۱۳۲
فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۹۱,۷۴۶ ۶,۴۸ B ۷,۴۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۲۳۰
ح . رادیاتور ایران‌ ۳۶۱,۱۵۵ ۶,۱۹ B ۱,۷۶۷ ۱,۶۶۰ ۱,۷۳۳
داروسازی‌ اکسیر ۲۴,۷۷۹ ۲,۳۲ B ۹,۴۸۹ ۹,۳۵۰ ۹,۶۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان ۳,۱۲ M ۸,۶۰ B ۲,۷۸۵ ۲,۶۹۰ ۲,۷۷۹
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,۱۰ M ۷,۵۰ B ۱,۸۹۱ ۱,۷۶۵ ۱,۸۵۷
ایران‌ خودرودیزل‌ ۲,۱۸ M ۱,۷۱ B ۸۱۱ ۷۶۰ ۷۹۱
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان ۱,۴۲ M ۱,۴۰ B ۹۶۱ ۹۳۵ ۹۶۱
سیمان‌هگمتان‌ ۵۰,۷۰۰ ۱,۰۸ B ۲,۱۴۹ ۲,۱۴۸ ۲,۲۶۱
سیمان‌مازندران‌ ۲۱۱ ۲,۹۰ M ۱۳,۷۹۰ ۱۳,۷۹۰ ۱۴,۵۱۲
شهد ۱۹,۳۱۵ ۱,۶۸ B ۸,۸۰۵ ۸,۷۰۰ ۹,۰۲۶
زامیاد ۹,۹۱ M ۱,۰۹ B ۱,۱۳۰ ۱,۰۶۴ ۱,۱۱۴
پالایش نفت اصفهان ۱,۰۰ M ۱,۹۵ B ۱,۹۵۰ ۱,۹۵۰ ۲,۰۰۴
مس‌ شهیدباهنر ۱,۲۶ M ۱,۴۰ B ۱,۱۸۵ ۱,۱۱۷ ۱,۱۶۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱,۷۸ M ۲,۹۰ B ۱,۶۹۴ ۱,۶۲۰ ۱,۶۸۱
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۷۴۸,۵۷۳ ۱,۴۰ B ۱,۹۲۵ ۱,۸۴۰ ۱,۸۹۷
صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۲۵,۷۳۲ ۱,۰۰ B ۸,۸۴۸ ۸,۲۰۰ ۸,۵۲۵
سایپاشیشه‌ ۱۸۴,۸۹۲ ۳,۱۰ B ۱,۷۱۷ ۱,۶۵۱ ۱,۷۱۱
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۸۱۱,۶۸۶ ۱,۸۰ B ۲,۲۵۹ ۲,۱۶۰ ۲,۲۵۳
آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱,۷۳ M ۳,۵۰ B ۲,۱۲۵ ۱,۹۶۸ ۲,۰۷۱
بانک ملت ۱,۸۲ M ۳,۵۰ B ۱,۹۴۲ ۱,۹۱۱ ۱,۹۵۰
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۴,۱۹ M ۴,۸۰ B ۱,۱۶۹ ۱,۱۴۱ ۱,۱۸۸
رادیاتور ایران‌ ۲۶۳,۵۶۸ ۷,۴۷ B ۲,۸۹۹ ۲,۷۵۲ ۲,۸۷۵
کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۵,۷۲ M ۴,۱۰ B ۷۴۰ ۷۰۵ ۷۳۲
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ ۵,۰۹ M ۲,۹۰ B ۵۸۳ ۵۶۰ ۵۸۱
پالایش نفت بندرعباس ۱,۶۸ M ۴,۸۰ B ۲,۸۹۸ ۲,۸۳۵ ۲,۹۴۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱,۶۵ M ۳,۶۰ B ۲,۱۵۷ ۲,۱۲۷ ۲,۲۳۸
قند مرودشت‌ ۵۰۳,۶۶۷ ۱,۵۰ B ۳,۲۴۹ ۲,۹۵۱ ۳,۱۰۵
سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۱,۲۶ M ۳,۶۰ B ۲,۹۰۰ ۲,۷۹۱ ۲,۸۹۹
فولاد مبارکه اصفهان ۵,۲۱ M ۵,۲۰ B ۱,۰۲۰ ۹۹۸ ۱,۰۳۳
تایدواترخاورمیانه ۱,۶۲ M ۱,۰۰ B ۶,۲۸۰ ۶,۰۵۰ ۶,۲۹۹
کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۷۱,۵۳۸ ۱,۶۰ B ۲۳,۱۵۰ ۲۲,۴۰۰ ۲۳,۰۵۱
صنایع سیمان دشتستان ۸۵,۸۳۹ ۱,۷۲ B ۲,۰۰۵ ۲,۰۰۵ ۲,۱۱۰
گروه مپنا (سهامی عام) ۲,۹۶ M ۲,۱۷ B ۷,۴۹۸ ۷,۱۱۸ ۷,۴۶۵
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۳۷۷,۸۸۶ ۴,۳۵ B ۱,۱۸۵ ۱,۱۴۶ ۱,۲۰۶
قند لرستان‌ ۱,۶۸ M ۴,۵۰ B ۲,۷۴۰ ۲,۶۰۱ ۲,۶۹۷
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۵۴۶,۵۱۸ ۷,۱۵ B ۱,۳۵۸ ۱,۲۹۰ ۱,۳۳۳
داروسازی‌ امین‌ ۱۱۲,۲۱۳ ۲,۸۴ B ۲,۵۴۰ ۲,۵۳۰ ۲,۶۳۵
پتروشیمی مبین ۳,۸۳ M ۱,۱۶ B ۳,۱۰۹ ۲,۹۱۰ ۳,۰۶۳
نیروترانس‌ ۴۹,۱۰۸ ۲,۰۰ B ۴,۰۸۶ ۴,۰۷۶ ۴,۲۸۶
پتروشیمی‌فارابی‌ ۳۶,۹۶۰ ۱,۹۳ B ۵,۵۴۱ ۵,۲۳۶ ۵,۵۱۱
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱,۱۴ M ۱,۶۰ B ۱,۴۰۰ ۱,۳۴۱ ۱,۳۹۳
قندهکمتان‌ ۷۶۶,۷۸۲ ۲,۰۰ B ۲,۷۵۰ ۲,۵۹۰ ۲,۷۲۴
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۵۵,۷۰۰ ۲,۷۶ B ۱,۸۱۰ ۱,۷۵۴ ۱,۸۴۲
ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱۶۰,۷۵۴ ۳,۷۸ M ۲۴۵ ۲۱۷ ۲۴۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۳,۴۷ M ۴,۶۰ B ۱,۳۸۴ ۱,۲۷۸ ۱,۳۴۳
لیزینگ ایرانیان ۷۵۰,۰۹۶ ۹,۴۸ B ۱,۳۲۲ ۱,۲۵۰ ۱,۲۸۴
ح . نیرو محرکه‌ ۳۴۸,۸۳۹ ۱,۲۴ B ۳۹۵ ۳۳۰ ۳۶۴
صنایع‌ آذرآب‌ ۹,۹۷ M ۳,۵۹ B ۳,۶۰۰ ۳,۶۰۰ ۳,۶۸۶
سیمان‌ شرق‌ ۱,۱۲ M ۹,۲۰ B ۸۴۹ ۸۱۰ ۸۴۱
افست‌ ۴۱۵,۸۷۴ ۱,۵۰ B ۳,۶۷۶ ۳,۵۰۳ ۳,۶۴۰
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان ۱,۴۵ M ۱,۰۹ B ۷۷ ۷۱ ۷۷
پارس‌ الکتریک‌ ۳۲۰,۲۳۳ ۲,۴۰ B ۷,۹۹۹ ۷,۴۰۷ ۷,۷۹۶
لبنیات‌ پاک‌ ۳۱۵,۵۲۶ ۱,۸۰ B ۵,۸۰۰ ۵,۴۹۱ ۵,۷۵۸
شکرشاهرود ۲,۰۷ M ۲,۷۰ B ۱,۳۵۶ ۱,۲۶۹ ۱,۳۳۵
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۵,۰۵ M ۶,۸۰ B ۱,۴۱۰ ۱,۳۳۱ ۱,۴۰۱
پشم‌شیشه‌ایران‌ ۸۵,۶۳۱ ۵,۶۵ B ۶,۸۰۰ ۶,۵۱۰ ۶,۸۳۹
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۶۹ M ۱,۸۰ B ۱,۱۱۸ ۱,۰۶۳ ۱,۱۱۸
قند نیشابور ۳,۸۲ M ۵,۲۰ B ۱,۴۲۰ ۱,۳۴۵ ۱,۴۱۵
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۱۶۸,۹۷۸ ۶,۷۲ B ۴,۱۴۰ ۳,۹۲۷ ۴,۱۳۳
حفاری شمال ۷,۴۷ M ۲,۴۷ B ۳,۳۷۸ ۳,۲۶۳ ۳,۴۳۴
شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,۰۰ M ۱,۱۵ B ۲۸,۸۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۲۹,۲۷۸
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۲,۹۰ M ۲,۳۰ B ۸۲۵ ۷۹۰ ۸۳۱
ح .گروه دارویی سبحان ۱۳۵,۴۹۶ ۶,۳۶ B ۴,۷۵۸ ۴,۵۶۶ ۴,۸۹۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۹۳۵,۰۲۱ ۴,۹۰ B ۵,۳۹۹ ۵,۱۸۳ ۵,۴۵۵
تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ ۴۰۹,۰۶۹ ۱,۸۰ B ۴,۵۶۶ ۴,۳۳۶ ۴,۵۶۴
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۳,۳۸ M ۵,۳۰ B ۱,۶۵۳ ۱,۵۶۰ ۱,۶۴۲
ح . نیروترانس‌ ۶۲,۱۸۹ ۱,۷۵ B ۲,۹۶۸ ۲,۷۹۸ ۳,۱۰۸
ایرکا پارت صنعت ۹۵۸,۶۱۷ ۴,۰۰ B ۴,۳۴۹ ۴,۱۶۱ ۴,۳۸۰
کارتن‌ ایران‌ ۵۰۳,۷۵۰ ۱,۱۰ B ۲,۲۶۰ ۲,۱۵۲ ۲,۲۶۵
ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند ۲۴۲,۶۰۰ ۱,۳۷ B ۵۷۵ ۵۶۰ ۵۹۲
توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۲,۳۴ M ۴,۱۰ B ۱,۷۹۹ ۱,۷۴۶ ۱,۸۳۷
داروسازی‌ روزدارو ۱۵۱,۲۴۶ ۸,۱۵ B ۵,۶۵۹ ۵,۳۰۹ ۵,۵۸۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۳۹,۲۴۶ ۲,۳۰ B ۹,۴۵۴ ۹,۴۵۴ ۹,۹۵۱
ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۵,۳۶ M ۲,۲۰ B ۴۴۰ ۳۸۷ ۴۳۰
تجارت الکترونیک پارسیان ۹,۸۱ B ۱,۰۹ B ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۶ ۲,۷۰۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.