بورس اوراق بهادار تهران بازار نقدی (زنده)

نام حجم ارزش بیشترین کمترین روز قبل
ح . کارتن‌ ایران‌ ۲,۶۶ M ۲,۹۰ B ۱,۱۰۰ ۱,۰۰۱ ۹۴۴
ح. صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۷,۰۰ M ۲,۴۱ B ۳,۴۴۸ ۳,۴۴۸ ۳,۱۳۵
پتروشیمی فجر ۱,۹۹ B ۲,۲۹ B ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱,۰۰۰
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان ۹,۴۱ M ۷,۱۰ B ۷۵ ۷۱ ۶۹
ح. کارت اعتباری ایران کیش ۱,۴۱ M ۳,۶۵ B ۲,۵۸۹ ۲,۴۵۰ ۲,۳۵۴
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان ۳,۴۵ M ۲,۶۰ B ۷۵ ۷۵ ۶۹
ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱,۶۳ M ۱,۷۹ B ۱,۱۰۶ ۱,۰۱۰ ۱,۰۰۶
صنایع‌ آذرآب‌ ۸,۷۹ M ۴,۵۴ B ۵,۱۶۶ ۵,۱۲۰ ۴,۹۲۰
ح . نیرو محرکه‌ ۱,۰۶ M ۳,۲۳ B ۳۰۶ ۳۰۶ ۲۷۹
ح . سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۳,۶۰ M ۱,۱۶ B ۳۲۱ ۳۲۱ ۲۹۲
خدمات‌انفورماتیک‌ ۱,۳۵ M ۲,۸۳ B ۲۱,۰۲۹ ۲۱,۰۰۰ ۲۰,۰۲۸
ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند ۱,۵۴ B ۹,۳۵ B ۶۲۴ ۵۹۰ ۵۶۸
ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۳۳ M ۶,۰۲ B ۲۵۸ ۲۵۸ ۲۳۵
پلی‌اکریل‌ ۲۱۵,۵۸۶ ۱,۰۰ B ۴,۸۵۳ ۴,۸۵۳ ۴,۶۲۲
تجارت الکترونیک پارسیان ۱,۰۰ M ۴,۶۱ B ۴,۶۱۰ ۴,۶۱۰ ۴,۳۹۱
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۵۵۰,۵۸۷ ۵,۵۵ B ۱,۰۰۹ ۱,۰۰۹ ۹۶۱
ایران‌ ترانسفو ۵,۲۵ M ۶,۷۳ B ۱۲,۸۱۶ ۱۲,۸۱۶ ۱۲,۲۰۶
پالایش نفت اصفهان ۲,۰۰ M ۶,۶۴ B ۳,۳۲۲ ۳,۳۲۲ ۳,۱۶۴
سایپاآذین‌ ۱۱۷,۵۲۸ ۸,۰۷ B ۶,۸۷۴ ۶,۸۷۴ ۶,۵۴۷
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۸۸۰,۰۰۰ ۵,۱۰ B ۵,۷۴۱ ۵,۷۴۱ ۵,۴۶۸
ح . ایران‌ خودرو ۱,۲۲ B ۱,۵۱ B ۱,۲۳۷ ۱,۱۳۰ ۱,۱۲۵
صنایع‌جوشکاب‌یزد ۶۷,۷۲۷ ۷,۶۲ B ۱۱,۲۵۲ ۱۱,۲۵۲ ۱۰,۷۱۷
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۹۵ M ۲,۱۳ B ۱,۰۹۳ ۱,۰۹۳ ۱,۰۴۱
تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ ۲۲۲,۰۴۶ ۱,۳۰ B ۵,۸۶۸ ۵,۸۶۸ ۵,۵۸۹
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۱۳ M ۹,۸۰ B ۴,۶۱۰ ۴,۶۱۰ ۴,۳۹۱
سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۸,۵۷ M ۱,۸۶ B ۲,۱۶۹ ۲,۱۶۹ ۲,۰۶۶
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۲۶ M ۴,۱۰ B ۳,۲۶۶ ۳,۲۶۶ ۳,۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۹,۷۴ M ۱,۹۲ B ۱,۹۶۹ ۱,۹۶۹ ۱,۸۷۶
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۲,۸۶ M ۵,۹۰ B ۲,۰۶۵ ۲,۰۶۵ ۱,۹۶۷
صنایع سیمان دشتستان ۴۰۰,۴۵۰ ۹,۱۰ B ۲,۲۷۴ ۲,۱۸۱ ۲,۱۶۶
زامیاد ۱,۶۲ M ۳,۹۰ B ۲,۴۰۴ ۲,۴۰۴ ۲,۲۹۰
صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵۰,۹۶۳ ۶,۲۰ B ۱۲,۱۷۳ ۱۲,۱۷۳ ۱۱,۵۹۴
سرمایه‌گذاری‌نیرو ۴,۰۹ M ۶,۰۰ B ۱,۴۵۶ ۱,۴۵۶ ۱,۳۸۷
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۲,۹۴ M ۴,۰۲ B ۱,۳۶۷ ۱,۳۶۷ ۱,۳۰۲
قند مرودشت‌ ۴۰۳,۷۳۰ ۱,۵۰ B ۳,۷۳۵ ۳,۷۳۵ ۳,۵۵۸
سایپاشیشه‌ ۴,۶۳ M ۱,۴۳ B ۳,۰۸۹ ۳,۰۰۱ ۲,۹۴۲
لیزینگ‌خودروغدیر ۱,۰۰ M ۲,۹۸ B ۲,۹۸۳ ۲,۸۹۹ ۲,۸۴۱
کارت اعتباری ایران کیش ۹,۶۲ M ۳,۵۷ B ۳,۷۱۹ ۳,۶۰۱ ۳,۵۴۲
پتروشیمی شازند ۷,۳۹ M ۴,۰۰ B ۵,۴۱۲ ۵,۴۱۲ ۵,۱۵۵
قند شیرین‌ خراسان‌ ۱۸۸,۵۵۴ ۲,۳۰ B ۱۲,۲۱۹ ۱۱,۰۷۱ ۱۱,۶۳۸
بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۳۸۰,۰۱۸ ۱,۹۰ B ۴,۹۳۶ ۴,۶۷۷ ۴,۷۰۱
پالایش نفت تبریز ۲,۲۰ M ۷,۵۳ B ۳,۴۲۱ ۳,۴۲۱ ۳,۲۵۹
ایران‌ خودرو ۴,۳۹ M ۱,۴۹ B ۳,۴۰۶ ۳,۳۱۲ ۳,۲۴۴
ایران‌ خودرو ۶,۰۰ M ۱,۹۶ B ۳,۲۶۱ ۳,۲۶۱ ۳,۱۱۱
بهنوش‌ ایران‌ ۹۳,۰۷۷ ۴,۸۳ B ۵,۱۹۸ ۵,۱۹۸ ۴,۹۵۱
ایرکا پارت صنعت ۱,۶۴ M ۳,۷۰ B ۲,۲۴۰ ۲,۱۰۰ ۲,۱۳۴
لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۴۱ M ۷,۷۸ B ۳,۲۲۷ ۳,۱۰۳ ۳,۰۷۴
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۹,۵۳ M ۱,۶۵ B ۱,۷۴۰ ۱,۶۴۷ ۱,۶۵۸
لعابیران‌ ۲,۴۴ M ۵,۸۰ B ۲,۳۸۴ ۲,۳۳۵ ۲,۲۷۱
لیزینگ‌ایران‌ ۳,۰۷ M ۵,۷۰ B ۱,۸۵۰ ۱,۷۶۵ ۱,۷۶۲
گروه‌بهمن‌ ۲,۸۸ M ۸,۳۰ B ۲,۸۸۶ ۲,۷۵۰ ۲,۷۴۹
تهران‌ شیمی‌ ۵۳,۱۷۷ ۱,۷۰ B ۳۲,۸۷۳ ۳۲,۱۱۱ ۳۱,۳۰۸
سایپا ۴,۶۶ M ۱,۱۵ B ۲,۴۷۰ ۲,۴۷۰ ۲,۳۵۳
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۲۹۵,۱۰۶ ۱,۷۰ B ۵,۷۸۵ ۵,۶۲۵ ۵,۵۱۰
صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۲۴۹,۸۰۳ ۹,۸۶ B ۳,۹۶۷ ۳,۶۰۱ ۳,۷۷۹
سامان‌ گستراصفهان‌ ۷۸۲,۷۱۶ ۱,۲۰ B ۱,۵۱۴ ۱,۴۱۱ ۱,۴۴۲
فولاد مبارکه اصفهان ۸,۱۷ M ۱,۰۷ B ۱,۳۲۵ ۱,۲۲۱ ۱,۲۶۲
پست بانک ایران ۶,۴۴ M ۱,۱۶ B ۱,۸۰۷ ۱,۶۸۷ ۱,۷۲۱
افست‌ ۹۷۶,۶۶۴ ۴,۳۰ B ۴,۳۹۰ ۴,۰۶۳ ۴,۱۸۱
حفاری شمال ۱,۳۰ B ۴,۴۹ B ۳,۴۶۰ ۳,۴۶۰ ۳,۳۲۱
چینی‌ ایران ۴۸۱,۷۵۱ ۱,۴۰ B ۲,۸۶۷ ۲,۶۵۱ ۲,۷۳۱
ایران‌ خودرودیزل‌ ۱,۰۸ B ۱,۴۶ B ۱,۳۶۰ ۱,۲۷۵ ۱,۲۹۶
قند لرستان‌ ۵,۱۵ M ۱,۸۱ B ۳,۵۴۶ ۳,۳۸۰ ۳,۳۷۸
بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۵۸ M ۹,۴۸ B ۲,۶۶۴ ۲,۵۶۰ ۲,۵۳۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۵,۰۲ M ۱,۵۴ B ۳,۱۰۴ ۲,۹۴۰ ۲,۹۵۷
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ ۶۰۳,۲۳۸ ۱,۵۰ B ۲,۵۶۵ ۲,۴۱۱ ۲,۴۴۳
ح . محورسازان‌ایران‌خودرو ۴,۷۳ M ۱,۷۰ B ۳,۷۰۹ ۳,۳۱۰ ۳,۴۵۷
ح . رادیاتور ایران‌ ۳,۴۶ M ۷,۳۰ B ۲,۲۴۶ ۱,۸۵۰ ۲,۰۴۲
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۷,۸۸ M ۱,۱۸ B ۱,۵۰۹ ۱,۴۳۸ ۱,۴۳۸
مهرکام‌پارس‌ ۳,۴۱ M ۷,۱۰ B ۲,۰۹۶ ۱,۹۱۸ ۱,۹۹۹
پتروشیمی مبین ۷,۳۳ M ۲,۷۳ B ۳,۷۶۲ ۳,۵۹۰ ۳,۵۸۳
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ ۱,۴۶ M ۱,۷۹ B ۱,۲۳۲ ۱,۱۶۹ ۱,۱۷۴
زامیاد ۵,۸۰ M ۱,۰۷ B ۱,۸۵۰ ۱,۸۵۰ ۱,۸۱۶
مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱,۲۵ M ۷,۶۰ B ۶,۱۱۵ ۵,۸۲۰ ۵,۸۲۴
تجارت الکترونیک پارسیان ۵۴۵,۳۳۷ ۲,۹۰ B ۵,۳۲۰ ۵,۳۲۰ ۵,۰۶۷
سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,۸۱ M ۲,۶۵ B ۳,۹۴۴ ۳,۶۸۳ ۳,۷۵۷
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱,۸۶ M ۲,۷۰ B ۱,۴۴۷ ۱,۳۲۶ ۱,۳۷۹
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۸,۵۵ M ۱,۷۸ B ۲,۱۰۶ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۶
محورسازان‌ایران‌خودرو ۵,۶۵ M ۲,۷۳ B ۴,۹۰۳ ۴,۴۳۷ ۴,۶۷۰
سیمان‌ قائن‌ ۲۳,۹۵۵ ۴,۳۷ B ۱۸,۲۵۲ ۱۸,۲۵۲ ۱۷,۳۸۳
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱,۰۲ M ۲,۰۰ B ۲,۰۱۹ ۱,۹۰۱ ۱,۹۳۳
ایران‌ ترانسفو ۴,۵۱ M ۵,۵۳ B ۱۲,۴۳۹ ۱۱,۵۵۵ ۱۱,۸۴۷
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱,۷۷ M ۹,۰۰ B ۵,۱۸۰ ۴,۷۸۳ ۴,۹۳۴
لیزینگ ایرانیان ۶,۰۶ M ۹,۸۰ B ۱,۶۳۳ ۱,۵۲۲ ۱,۵۵۹
سایپا دیزل‌ ۶,۷۵ M ۱,۰۶ B ۱,۶۰۲ ۱,۴۷۰ ۱,۵۲۶
حفاری شمال ۱,۰۰ M ۴,۸۶ B ۴,۹۳۶ ۴,۶۵۷ ۴,۷۰۲
صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۱,۱۸ M ۳,۸۰ B ۳,۲۹۳ ۳,۱۴۶ ۳,۱۳۷
سیمان‌ کارون‌ ۴۶۵,۷۷۹ ۱,۶۰ B ۳,۵۸۸ ۳,۳۵۰ ۳,۴۱۸
شهد ۱,۰۲ M ۵,۶۰ B ۵,۵۸۷ ۵,۱۰۰ ۵,۳۲۱
شکرشاهرود ۴,۹۷ M ۶,۹۰ B ۱,۴۱۱ ۱,۳۱۲ ۱,۳۴۶
تکنوتار ۱,۹۰ M ۳,۱۰ B ۱,۶۵۹ ۱,۵۱۱ ۱,۵۸۰
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۲۴,۶۰۰ ۷,۸۲ B ۶,۴۰۰ ۶,۰۰۰ ۶,۰۹۹
چرخشگر ۲,۳۱ M ۷,۰۰ B ۳,۰۸۵ ۲,۸۱۵ ۲,۹۳۹
سیمان‌ شمال‌ ۱,۱۰ M ۱,۹۹ B ۱,۸۱۰ ۱,۸۱۰ ۱,۷۹۴
فروسیلیس‌ ایران‌ ۲۰۰,۱۰۰ ۳,۶۰ B ۱,۸۰۳ ۱,۸۰۳ ۱,۷۱۸
بانک ملت ۶,۹۳ M ۱,۵۹ B ۲,۳۵۲ ۲,۲۰۰ ۲,۲۴۵
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۸,۱۵ M ۲,۰۳ B ۲,۵۳۸ ۲,۳۹۶ ۲,۴۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر ۴,۰۰ M ۸,۰۰ B ۲,۰۳۴ ۱,۸۹۰ ۱,۹۳۸
کابل‌ البرز ۲۵۵,۶۳۲ ۷,۲۶ B ۲,۹۰۰ ۲,۸۰۰ ۲,۷۸۳
قند شیرین‌ خراسان‌ ۲,۳۱ M ۲,۶۳ B ۱۱,۳۴۷ ۱۱,۳۴۷ ۱۱,۱۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۴,۹۷ M ۳,۰۲ B ۶,۱۷۰ ۵,۹۸۸ ۵,۹۶۱
نوش‌ مازندران‌ ۱,۰۰۰ ۴,۲۰ M ۴,۲۰۰ ۴,۲۰۰ ۴,۰۰۴
داروسازی‌ ابوریحان‌ ۵۷,۵۷۰ ۸,۰۱ B ۱۴,۱۴۹ ۱۳,۳۰۲ ۱۳,۶۶۰
گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۷۲۶,۶۱۴ ۲,۶۰ B ۳,۶۷۰ ۳,۳۶۹ ۳,۵۰۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۳,۱۴ M ۴,۰۰ B ۱,۳۰۵ ۱,۲۰۰ ۱,۲۴۵
کمک‌فنرایندامین‌ ۶,۴۰ M ۷,۴۰ B ۱,۱۸۹ ۱,۰۹۳ ۱,۱۳۷
البرزدارو ۱,۰۳ M ۱,۴۷ B ۱۴,۴۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۱۴,۰۳۷
بانک پاسارگاد ۲,۰۰ B ۲,۸۴ B ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۱,۴۰۶
پارس‌ خودرو ۱,۲۸ B ۱,۷۵ B ۱,۴۰۹ ۱,۲۹۷ ۱,۳۵۱
داروسازی‌ فارابی‌ ۴۰,۶۰۱ ۵,۶۰ B ۱۳,۸۰۲ ۱۲,۵۰۷ ۱۳,۱۴۵
کالسیمین‌ ۲,۸۸ M ۵,۷۰ B ۲,۰۲۰ ۱,۸۷۰ ۱,۹۴۷
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۳۰۲,۱۷۸ ۱,۳۰ B ۴,۴۴۸ ۴,۲۰۰ ۴,۲۳۹
پتروشیمی مبین ۱,۰۰ M ۳,۵۵ B ۳,۵۵۰ ۳,۵۵۰ ۳,۵۲۷
کیمیدارو ۵۷۵,۸۴۹ ۴,۰۰ B ۷,۰۴۷ ۶,۷۰۵ ۶,۷۷۷
بانک تجارت ۵,۵۹ M ۶,۷۳ B ۱,۲۲۵ ۱,۱۶۱ ۱,۱۸۶
سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۲,۴۹ M ۴,۵۷ B ۱,۸۳۵ ۱,۸۳۵ ۱,۸۳۵
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۹,۰۴ M ۱,۴۱ B ۱,۶۰۱ ۱,۵۰۰ ۱,۵۴۱
نیرو محرکه‌ ۶,۳۰ M ۱,۸۱ B ۲,۹۱۰ ۲,۷۵۳ ۲,۸۲۹
ح . سیمان‌ شرق‌ ۶۶۳,۶۷۴ ۲,۰۰ M ۳ ۳ ۳
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۲,۱۲ M ۳,۱۰ B ۱,۴۶۴ ۱,۴۱۰ ۱,۴۲۷
بانک سینا ۲,۲۰ M ۳,۶۷ B ۱,۷۱۱ ۱,۶۲۱ ۱,۶۴۰
بیمه ملت ۱,۲۱ M ۱,۹۰ B ۱,۵۹۵ ۱,۵۰۰ ۱,۵۴۹
ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۸۶۲,۲۰۴ ۳,۲۰ B ۳,۷۵۰ ۳,۷۵۰ ۳,۷۴۰
سیمان‌هگمتان‌ ۲۹۶,۸۸۶ ۷,۸۱ B ۲,۷۳۰ ۲,۵۳۱ ۲,۶۰۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱,۱۹ M ۷,۷۷ B ۶,۶۴۸ ۶,۴۴۰ ۶,۴۴۸
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۶۸۱,۸۴۲ ۹,۱۹ B ۱,۳۸۰ ۱,۲۹۲ ۱,۳۲۷
پالایش نفت بندرعباس ۱,۹۶ M ۶,۲۴ B ۳,۱۸۰ ۳,۱۸۰ ۳,۰۹۱
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۳,۶۳ M ۵,۷۰ B ۱,۶۰۰ ۱,۵۵۲ ۱,۵۶۳
ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۳,۴۲ M ۱,۵۰ B ۴۶۱ ۴۴۰ ۴۴۰
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۴۱ M ۱,۸۰ B ۱,۳۴۰ ۱,۲۵۳ ۱,۲۸۹
ایران‌ارقام‌ ۱,۴۶ M ۵,۱۰ B ۳,۶۱۹ ۳,۳۱۰ ۳,۴۶۴
بانک صادرات ایران ۲,۴۹ B ۲,۸۴ B ۱,۱۶۴ ۱,۱۰۶ ۱,۱۳۲
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌ ۳۲۴,۸۹۵ ۱,۱۰ B ۳,۶۴۰ ۳,۳۵۵ ۳,۴۵۵
نفت‌ بهران‌ ۴۹۵,۳۲۹ ۴,۹۰ B ۱۰,۰۹۹ ۹,۷۵۱ ۹,۸۳۰
ح .گروه دارویی سبحان ۱۵,۸۷۷ ۹,۷۹ M ۶,۳۰۰ ۶,۰۱۰ ۶,۱۱۶
کشت‌وصنعت‌پیاذر ۷۹۹,۷۲۰ ۲,۲۰ B ۲,۸۷۰ ۲,۷۴۸ ۲,۷۶۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۶,۶۲ M ۱,۷۲ B ۲,۶۰۰ ۲,۶۰۰ ۲,۵۳۱
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۱,۰۹ M ۱,۵۰ B ۱,۴۰۰ ۱,۳۳۰ ۱,۳۶۷
سپنتا ۵,۵۱۲ ۶,۹۳ M ۱۲,۵۸۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۹۸۱
داروسازی‌ کوثر ۲,۵۹ M ۵,۵۰ B ۲,۱۵۳ ۲,۰۰۷ ۲,۰۵۱
بانک انصار ۴,۰۴ M ۱,۰۳ B ۲,۵۸۰ ۲,۵۰۹ ۲,۵۳۵
شیشه‌ همدان‌ ۶۷۲,۰۰۱ ۶,۳۰ B ۹,۷۰۰ ۹,۱۰۱ ۹,۲۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۹,۰۲ M ۲,۲۶ B ۲,۵۳۹ ۲,۴۸۶ ۲,۴۸۹
تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۱۲,۹۹۱ ۲,۵۱ B ۱۹,۵۳۰ ۱۹,۰۱۱ ۱۸,۹۱۷
داروسازی‌ اکسیر ۷۴,۶۵۲ ۱,۴۰ B ۱۹,۶۸۰ ۱۹,۳۴۵ ۱۹,۲۵۳
گروه مپنا (سهامی عام) ۶,۰۰ M ۵,۷۳ B ۹,۶۶۰ ۹,۴۰۰ ۹,۵۰۲
کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱,۰۳ M ۹,۷۰ B ۹۶۹ ۹۲۰ ۹۳۸
داروسازی‌ سینا ۱۳۴,۷۶۹ ۲,۷۰ B ۲۰,۲۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۷۴۵
گروه دارویی سبحان ۶۵,۷۹۴ ۴,۹۲ B ۷,۵۲۰ ۷,۳۴۰ ۷,۲۵۷
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۲۸,۴۶۵ ۱,۵۰ B ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۶۰ ۱۱,۷۶۶
کربن‌ ایران‌ ۲,۱۱ M ۷,۹۰ B ۳,۹۲۸ ۳,۶۳۱ ۳,۷۴۴
گروه دارویی سبحان ۳,۰۰ M ۲,۱۰ B ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۶,۷۹۹
پالایش نفت بندرعباس ۹,۵۶ M ۳,۷۴ B ۳,۹۹۰ ۳,۷۷۲ ۳,۸۹۲
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲,۴۹ M ۳,۲۷ B ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین ۴۴۱,۱۱۷ ۳,۱۰ B ۷,۲۸۰ ۷,۰۹۸ ۷,۰۴۹
جام‌دارو ۱ ۱۱,۷۵۴ ۱۱,۷۵۴ ۱۱,۷۵۴ ۱۱,۱۹۵
فیبر ایران‌ ۱۴,۷۰۷ ۴,۵۵ M ۳,۰۹۵ ۳,۰۹۵ ۲,۹۴۸
معدنی‌ دماوند ۴۶۱ ۳,۷۰ M ۸,۰۱۵ ۸,۰۱۵ ۸,۴۳۶
مخابرات ایران ۲,۵۰ M ۷,۵۸ B ۳,۰۳۴ ۳,۰۳۴ ۳,۰۳۴
کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۶۶,۹۹۷ ۴,۵۰ B ۲۷,۹۳۹ ۲۶,۴۰۰ ۲۶,۸۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران ۱,۰۰ M ۳,۳۶ B ۳۳,۶۱۵ ۳۳,۶۱۵ ۳۳,۶۱۵
نساجی‌ بروجرد ۸,۴۸۱ ۴,۲۵ M ۵,۰۰۷ ۵,۰۰۷ ۴,۷۶۹
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۸,۸۷ M ۱,۱۲ B ۱,۲۹۰ ۱,۲۳۲ ۱,۲۵۹
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۸,۴۹ M ۱,۵۳ B ۱,۸۴۰ ۱,۷۷۶ ۱,۷۹۰
نفت‌ بهران‌ ۲,۶۷ M ۲,۱۹ B ۸,۲۱۳ ۸,۲۱۳ ۸,۲۱۳
ایران‌یاساتایرورابر ۱۴۸,۵۵۴ ۲,۸۰ B ۱,۹۲۸ ۱,۸۶۰ ۱,۸۷۷
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۵,۷۴۸ ۳,۴۶ M ۲,۱۹۹ ۲,۱۹۹ ۲,۰۹۵
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۱۳,۲۹۰ ۳,۱۹ M ۲,۴۰۱ ۲,۴۰۱ ۲,۲۸۷
تولیدمحورخودرو ۱۹,۰۰۰ ۲,۳۹ M ۱,۲۵۸ ۱,۲۵۸ ۱,۱۹۹
گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۲,۱۱۸ ۶,۳۰ M ۲,۹۵۱ ۲,۹۵۱ ۳,۱۰۶
رادیاتور ایران‌ ۱,۸۹ M ۷,۶۰ B ۴,۲۱۰ ۳,۸۱۵ ۴,۰۱۵
پلاسکوکار ۵,۲۵ M ۹,۴۰ B ۱,۸۴۷ ۱,۷۳۳ ۱,۷۸۷
شرکت ارتباطات سیار ایران ۴۱۲,۳۷۱ ۱,۴۸ B ۳۶,۲۰۰ ۳۵,۴۰۰ ۳۵,۷۶۳
بیمه دانا ۱,۱۴ M ۱,۷۰ B ۱,۴۹۰ ۱,۴۲۰ ۱,۴۶۶
گروه مپنا (سهامی عام) ۹,۰۰ M ۸,۶۸ B ۹,۶۴۰ ۹,۶۴۰ ۹,۴۳۲
نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲,۵۲۷ ۹,۹۰ M ۳,۹۳۷ ۳,۹۳۷ ۳,۷۵۰
فنرسازی‌خاور ۳۰,۰۵۰ ۹,۱۶ M ۳,۱۳۹ ۲,۹۹۰ ۳,۰۳۲
نفت‌ پارس‌ ۶۶,۳۷۷ ۵,۴۵ B ۸,۳۵۰ ۸,۱۵۰ ۸,۱۸۹
سیمان‌مازندران‌ ۴,۰۰۰ ۵,۵۰ M ۱۳,۷۴۳ ۱۳,۷۴۳ ۱۴,۴۶۶
کویر تایر ۵۱,۳۴۷ ۳,۰۷ B ۶,۰۸۰ ۵,۸۱۲ ۵,۹۶۳
ایران‌ مرینوس‌ ۱۴,۵۰۰ ۱,۲۹ B ۸,۹۹۵ ۸,۵۱۰ ۸,۹۵۶
پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۳۵۸,۸۷۸ ۵,۶۲ B ۱,۶۱۰ ۱,۵۳۶ ۱,۵۶۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۶,۴۹ M ۱,۶۷ B ۲,۵۷۶ ۲,۵۷۶ ۲,۵۷۶
لامیران‌ ۲,۰۰۰ ۷,۶۰ M ۳,۷۸۶ ۳,۷۸۶ ۳,۶۰۸
شهد ایران‌ ۴,۱۵۰ ۷,۹۰ M ۱,۸۹۸ ۱,۸۹۸ ۱,۸۰۸
پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۲,۱۵۰ ۵,۳۰ M ۲,۴۶۲ ۲,۴۶۲ ۲,۳۴۵
سیمان‌هرمزگان‌ ۱۹,۰۴۳ ۹,۲۴ M ۵,۰۵۰ ۴,۶۲۷ ۴,۸۲۸
سازه‌ پویش‌ ۲۹۱ ۶,۲۰ M ۲۱,۳۹۰ ۲۱,۳۹۰ ۲۰,۳۷۲
داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۲,۲۱۶ ۴,۲۱ M ۱۹,۳۷۹ ۱۸,۹۹۹ ۱۸,۷۶۲
دارویی‌ رازک‌ ۸,۷۴۱ ۲,۹۸ B ۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۰۱ ۳۴,۱۰۶
بانک صادرات ایران ۷,۹۵ M ۹,۰۰ B ۱,۱۳۲ ۱,۱۳۲ ۱,۱۳۲
فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۰,۳۰۰ ۲,۰۶ B ۱۰,۱۶۹ ۱۰,۱۰۰ ۱۰,۱۶۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۳,۹۹ M ۹,۳۰ B ۲,۳۷۸ ۲,۲۲۸ ۲,۲۶۵
بانک‌ کارآفرین‌ ۲۱۳,۷۹۵ ۶,۰۳ B ۲,۸۵۰ ۲,۸۱۶ ۲,۸۱۶
کاشی‌ سعدی‌ ۷۱۰ ۱,۴۰ M ۱,۹۴۵ ۱,۹۴۵ ۱,۸۵۳
معادن‌منگنزایران‌ ۲۷۰,۴۶۶ ۴,۶۹ B ۱,۷۸۰ ۱,۶۴۹ ۱,۷۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان ۱,۶۰ M ۴,۱۹ B ۲,۶۱۷ ۲,۶۱۷ ۲,۶۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۶,۰۰ M ۳,۵۸ B ۵,۹۶۱ ۵,۹۶۱ ۵,۹۶۱
پارس‌ سرام‌ ۱۰۲,۱۸۹ ۲,۳۶ B ۲,۴۰۰ ۲,۲۸۶ ۲,۳۱۳
داروسازی‌ روزدارو ۶,۳۲ M ۳,۱۷ B ۵,۱۴۰ ۴,۹۹۶ ۵,۰۰۹
سیمان‌اصفهان‌ ۸ ۱۰۵,۹۷۶ ۱۳,۲۴۷ ۱۳,۲۴۷ ۱۳,۹۴۴
بیمه ما ۱,۲۴ M ۳,۶۰ B ۲,۹۷۶ ۲,۸۸۰ ۲,۹۰۵
سیمان‌ ایلام‌ ۱۸۸ ۱,۰۰ M ۵,۳۲۹ ۵,۳۲۹ ۵,۶۰۹
ح . مس‌ شهیدباهنر ۶۶,۰۰۰ ۳,۹۹ M ۶۰۵ ۶۰۵ ۶۰۵
سیمان فارس نو ۷۹۴ ۴,۰۰ M ۵,۲۵۵ ۵,۰۰۰ ۵,۲۵۵
معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۲,۹۳۷ ۳,۰۲ B ۱۳,۴۵۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۱۹۹
فولاد خراسان ۷,۴۷۸ ۲,۹۳ M ۳,۹۲۴ ۳,۹۲۴ ۴,۱۳۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱,۱۰ M ۳,۴۰ B ۳,۱۲۰ ۳,۰۳۰ ۳,۰۶۰
پتروشیمی‌ خارک‌ ۴,۱۱ M ۵,۰۰ B ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۳۱
گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۴۹,۱۵۴ ۹,۹۱ B ۴,۰۱۱ ۳,۸۹۵ ۳,۹۸۳
سیمان خوزستان ۱۷۵,۹۴۰ ۵,۴۶ B ۳,۱۳۹ ۳,۰۸۰ ۳,۱۰۵
داروسازی‌ اسوه‌ ۶,۳۱۵ ۱,۱۶ B ۱۸,۷۲۰ ۱۸,۰۷۸ ۱۸,۵۵۱
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱,۰۲۶ ۶,۷۰ M ۷,۱۰۵ ۶,۵۰۰ ۶,۷۶۸
سیمان‌ تهران‌ ۶۷۸,۸۴۴ ۱,۴۰ B ۲,۱۵۰ ۲,۰۴۷ ۲,۱۰۶
بیسکویت‌ گرجی‌ ۳,۴۹۸ ۱,۳۳ M ۳,۸۰۰ ۳,۸۰۰ ۳,۸۵۸
فولاد آلیاژی ایران ۱,۴۵ M ۲,۲۰ B ۱,۵۵۱ ۱,۴۲۲ ۱,۴۹۵
لنت‌ ترمزایران‌ ۹۴,۵۹۱ ۳,۱۳ B ۳,۴۸۷ ۳,۱۵۵ ۳,۳۲۱
سیمان‌ بجنورد ۲,۸۵۳ ۸,۶۰ M ۳,۰۲۱ ۳,۰۲۰ ۳,۱۷۸
سیمان‌خاش‌ ۲,۹۹۹ ۲,۹۲ M ۹,۹۰۰ ۹,۴۲۹ ۹,۹۲۵
پارس‌ دارو ۴,۵۰۰ ۷,۴۰ M ۱۶,۹۹۳ ۱۶,۰۰۵ ۱۶,۷۹۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۳,۶۹ M ۹,۳۰ B ۲,۵۵۸ ۲,۴۶۵ ۲,۵۱۶
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۲,۷۰ M ۲,۴۸ B ۹,۲۰۰ ۹,۲۰۰ ۹,۱۵۴
پتروشیمی فناوران ۲۵,۱۷۰ ۴,۱۱ B ۱۶,۵۰۰ ۱۶,۲۱۰ ۱۶,۶۶۸
پتروشیمی پردیس ۳,۰۰ M ۲,۹۱ B ۹,۷۰۰ ۹,۷۰۰ ۹,۶۴۸
درخشان‌ تهران‌ ۷۴,۶۲۲ ۱,۲۲ B ۱,۶۹۰ ۱,۶۲۰ ۱,۶۴۱
لبنیات‌کالبر ۳,۹۷ M ۷,۲۰ B ۱,۸۳۸ ۱,۷۶۰ ۱,۸۱۲
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۶۷,۸۹۲ ۷,۴۹ M ۱,۱۳۸ ۱,۰۹۶ ۱,۱۴۰
پتروشیمی پردیس ۱۱۴,۹۲۵ ۱,۱۰ B ۹,۵۵۰ ۹,۴۰۰ ۹,۶۶۴
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۰,۲۷۸ ۲,۲۰ M ۲,۱۴۵ ۲,۱۴۵ ۲,۲۵۷
سیمان آرتا اردبیل ۲,۰۰۰ ۳,۳۸ M ۱۶,۸۹۵ ۱۶,۸۹۵ ۱۷,۷۸۴
داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۰,۲۷۴ ۶,۱۲ M ۶,۰۸۰ ۵,۷۸۱ ۶,۰۵۲
پتروشیمی جم ۱,۲۸ M ۱,۳۲ B ۱۰,۳۳۰ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۳۲۹
لبنیات‌ پاک‌ ۱,۴۴ M ۱,۱۰ B ۷,۸۶۹ ۷,۵۰۰ ۷,۶۴۹
قنداصفهان‌ ۱۹۸,۸۰۹ ۱,۱۰ B ۵,۹۶۰ ۵,۶۱۷ ۵,۷۵۱
داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱,۶۰ M ۳,۰۰ B ۱۸,۷۴۵ ۱۸,۷۴۵ ۱۸,۴۶۸
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۵۳۷,۹۵۴ ۱,۵۰ B ۲,۸۳۹ ۲,۷۲۰ ۲,۷۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۲,۰۷ B ۵,۱۷ B ۲,۴۹۰ ۲,۴۹۰ ۲,۵۱۷
کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۹,۰۰۰ ۲,۶۸ M ۲,۹۸۰ ۲,۹۸۰ ۳,۱۳۶
الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱,۶۰ M ۳,۷۰ B ۲,۴۲۴ ۲,۲۲۱ ۲,۳۳۵
صنایع‌ آذرآب‌ ۵,۰۰ M ۱,۹۵ B ۳,۹۰۰ ۳,۹۰۰ ۳,۹۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۷۸,۲۴۹ ۷,۴۹ B ۴,۲۴۰ ۴,۱۹۴ ۴,۳۰۴
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۷,۵۱۶ ۶,۴۶ M ۸,۶۰۱ ۸,۶۰۱ ۸,۸۱۶
گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱,۵۸ M ۳,۲۰ B ۲,۰۴۹ ۱,۹۸۲ ۲,۰۱۰
داده‌پردازی‌ایران‌ ۳,۵۹ M ۹,۰۰ B ۲,۵۸۹ ۲,۴۵۱ ۲,۵۱۴
پارس‌سویچ‌ ۷,۸۹۲ ۴,۹۶ M ۶,۴۵۵ ۶,۲۶۴ ۶,۵۹۳
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۵۵ M ۵,۹۷ B ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۲,۴۸ M ۲,۶۰ B ۱,۰۸۱ ۱,۰۳۰ ۱,۰۵۵
پتروشیمی‌ خارک‌ ۲۷۱,۳۱۴ ۳,۲۰ B ۱۲,۰۴۹ ۱۱,۸۰۰ ۱۲,۱۰۱
مارگارین‌ ۳۴۷,۴۹۱ ۱,۸۰ B ۵,۱۸۷ ۵,۰۰۰ ۵,۱۰۷
موتوژن‌ ۳۳,۳۵۸ ۲,۰۲ B ۶,۰۷۵ ۶,۰۵۱ ۶,۲۶۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۵۲۵,۵۸۹ ۹,۴۳ B ۱,۸۴۵ ۱,۷۸۱ ۱,۸۷۴
مخابرات ایران ۴,۱۶ M ۱,۲۳ B ۲,۹۸۵ ۲,۹۲۴ ۲,۹۷۲
کارخانجات‌داروپخش‌ ۶۵,۴۴۱ ۴,۴۸ B ۷,۱۰۰ ۶,۷۱۱ ۶,۹۴۶
پتروشیمی‌شیراز ۴۹۹,۳۹۶ ۱,۷۰ B ۳,۴۰۰ ۳,۳۲۰ ۳,۴۲۸
بانک پاسارگاد ۲,۶۸ M ۳,۵۵ B ۱,۳۳۹ ۱,۲۹۷ ۱,۳۲۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۳,۸۶ M ۱,۱۴ B ۲,۹۶۰ ۲,۹۶۰ ۲,۹۹۸
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۲,۹۲۹ ۸,۳۴ M ۶,۶۰۰ ۶,۴۰۳ ۶,۷۳۹
آبسال‌ ۱,۴۸ M ۳,۹۰ B ۲,۶۷۶ ۲,۵۵۰ ۲,۶۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان ۶,۴۳ M ۱,۶۷ B ۲,۶۴۹ ۲,۵۸۰ ۲,۶۱۷
تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,۰۶ M ۶,۹۰ B ۲,۳۰۵ ۲,۱۶۶ ۲,۲۷۲
سرمایه گذاری دارویی تامین ۷,۲۷ M ۵,۰۰ B ۶,۸۷۵ ۶,۸۷۵ ۶,۹۷۱
گروه صنعتی پاکشو ۱۱۰,۸۹۱ ۱,۴۰ B ۱۲,۴۴۰ ۱۱,۹۹۹ ۱۲,۴۵۹
بانک خاورمیانه ۳,۴۰ M ۱,۰۹ B ۳,۲۰۳ ۳,۲۰۳ ۳,۲۰۳
سالمین‌ ۴۰,۲۷۹ ۸,۰۳ M ۲,۰۶۷ ۱,۹۸۰ ۲,۰۷۲
لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۵۰ ۲۸۰,۴۵۰ ۵,۶۰۹ ۵,۶۰۹ ۵,۳۴۲
بانک تجارت ۷,۰۰ M ۸,۴۲ B ۱,۲۰۵ ۱,۲۰۰ ۱,۲۲۱
ح . ایران‌ خودرو ۱,۲۳ M ۱,۰۵ B ۸۵۵ ۸۵۵ ۸۵۵
قند ثابت‌ خراسان‌ ۵,۳۹ M ۶,۵۰ B ۱,۲۴۶ ۱,۱۸۱ ۱,۲۲۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۲,۹۷ M ۵,۵۰ B ۱,۸۸۰ ۱,۸۲۰ ۱,۸۶۵
پالایش نفت اصفهان ۱,۶۳ M ۴,۸۸ B ۳,۰۶۰ ۲,۸۹۱ ۳,۰۰۶
سیمان‌ بهبهان‌ ۴,۸۷۶ ۷,۶۵ M ۱۵,۷۷۳ ۱۵,۶۰۸ ۱۶,۴۲۹
پتروشیمی‌ آبادان‌ ۲۹۴,۵۳۶ ۷,۴۲ B ۲,۵۷۰ ۲,۴۸۰ ۲,۵۳۹
بانک خاورمیانه ۱,۷۸ M ۵,۶۲ B ۳,۲۰۰ ۳,۰۸۰ ۳,۱۷۱
سیمان‌ خزر ۷۱,۹۷۸ ۱,۵۳ B ۲,۱۳۸ ۲,۱۳۸ ۲,۲۵۰
پتروشیمی شازند ۱,۶۷ M ۸,۶۰ B ۵,۱۹۶ ۵,۱۳۷ ۵,۲۰۲
سیمان‌فارس‌ ۲۴۰ ۲,۰۰ M ۸,۳۴۹ ۸,۳۴۹ ۸,۷۸۸
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱,۸۳ M ۳,۸۰ B ۲,۱۳۵ ۲,۰۳۲ ۲,۱۰۳
سیمان‌ارومیه‌ ۲۵,۶۹۷ ۹,۶۵ M ۳,۷۶۵ ۳,۷۵۵ ۳,۹۵۲
فنرسازی‌زر ۸۴۱,۹۴۸ ۱,۳۰ B ۱,۶۴۱ ۱,۵۳۱ ۱,۵۹۶
خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۲۰ ۳,۸۰ M ۹,۰۳۳ ۹,۰۳۳ ۹,۵۰۸
سیمان‌غرب‌ ۳۳,۷۳۲ ۱,۰۷ B ۳,۳۸۰ ۳,۱۵۰ ۳,۲۹۸
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۹۴,۵۹۷ ۱,۰۰ B ۳,۶۸۰ ۳,۴۳۳ ۳,۵۷۳
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱,۸۴ M ۲,۸۰ B ۱,۵۷۷ ۱,۴۷۷ ۱,۵۳۹
پتروشیمی‌فارابی‌ ۱۳,۶۸۰ ۷,۵۹ M ۵,۵۴۷ ۵,۵۴۷ ۵,۸۳۸
کارخانجات‌داروپخش‌ ۲,۸۰ M ۱,۵۰ B ۵,۳۴۰ ۵,۳۴۰ ۵,۳۹۵
پالایش نفت تبریز ۴۹۵,۰۵۲ ۲,۰۰ B ۴,۰۷۸ ۳,۸۷۶ ۴,۰۸۰
توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱,۵۱ M ۳,۵۰ B ۲,۳۹۰ ۲,۲۵۵ ۲,۳۱۷
نفت سپاهان ۱۴۹,۷۴۱ ۱,۱۰ B ۷,۳۸۸ ۷,۱۵۰ ۷,۴۵۳
فولاد مبارکه اصفهان ۵,۰۰ M ۶,۳۰ B ۱,۲۶۰ ۱,۲۶۰ ۱,۲۸۶
نیروکلر ۱۸۹,۸۵۹ ۵,۹۸ B ۳,۲۵۰ ۳,۰۴۰ ۳,۱۷۹
بیمه پارسیان ۶۸۳,۰۶۶ ۱,۹۰ B ۲,۷۹۹ ۲,۷۰۲ ۲,۷۷۴
گلتاش‌ ۸۲,۲۶۴ ۹,۰۴ B ۱۱,۶۴۹ ۱۰,۵۵۱ ۱۱,۱۰۴
قندنقش‌جهان‌ ۲۰,۰۳۹ ۱,۵۱ B ۷,۸۹۹ ۷,۵۵۰ ۷,۶۱۸
شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۱۷,۴۴۳ ۹,۸۵ M ۵,۷۰۰ ۵,۶۴۴ ۵,۹۴۱
رینگ‌سازی‌مشهد ۵,۴۹ M ۱,۷۸ B ۳,۳۶۷ ۳,۱۳۲ ۳,۲۸۳
کاشی‌ الوند ۶۷,۲۶۴ ۱,۰۷ B ۱,۵۹۹ ۱,۵۹۷ ۱,۶۸۱
بانک ملت ۶,۰۰ M ۱,۳۵ B ۲,۲۵۵ ۲,۲۵۵ ۲,۳۰۴
گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۹۵,۳۰۶ ۲,۳۱ B ۲,۵۰۰ ۲,۴۰۲ ۲,۴۹۰
معادن‌ بافق‌ ۲۶۲,۰۱۱ ۷,۶۴ B ۲,۹۹۸ ۲,۸۳۷ ۲,۹۵۲
تایدواترخاورمیانه ۱,۰۴ M ۷,۳۰ B ۷,۱۹۰ ۶,۹۹۶ ۷,۱۳۰
پتروشیمی جم ۱,۲۰ M ۱,۲۱ B ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۳۸۱
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ ۱,۸۸ M ۹,۱۰ B ۴,۹۰۰ ۴,۷۹۹ ۴,۸۹۸
بیمه البرز ۲,۲۸ M ۲,۹۰ B ۱,۲۹۸ ۱,۲۳۶ ۱,۲۷۰
آلومراد ۹۴۴,۹۹۹ ۲,۴۰ B ۲,۵۶۹ ۲,۴۰۶ ۲,۵۳۲
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۹۶,۴۹۸ ۱,۲۰ B ۱۲,۷۶۰ ۱۲,۱۶۰ ۱۲,۵۶۰
قند نیشابور ۳,۳۰ M ۴,۳۰ B ۱,۳۵۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۳۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۲,۰۵ M ۵,۰۰ B ۲,۴۸۴ ۲,۳۹۳ ۲,۴۸۴
سرمایه گذاری پردیس ۷۴۲,۱۴۵ ۷,۱۲ B ۹۸۵ ۹۵۲ ۹۷۵
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۹۸,۵۴۰ ۲,۵۶ B ۲,۶۹۹ ۲,۵۸۱ ۲,۶۷۸
فولاد امیرکبیرکاشان ۵۴,۶۸۲ ۴,۲۶ B ۷,۷۹۹ ۷,۷۹۹ ۸,۲۰۹
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,۰۰ M ۵,۳۰ B ۱,۳۲۵ ۱,۳۲۵ ۱,۳۲۵
نورد آلومینیوم‌ ۲,۷۷ M ۳,۱۰ B ۱,۱۴۰ ۱,۰۷۳ ۱,۱۲۰
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳۱۴,۲۷۱ ۴,۰۵ B ۱,۳۲۹ ۱,۲۷۲ ۱,۳۳۶
سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۳,۳۵ M ۷,۲۰ B ۲,۲۰۰ ۲,۱۰۰ ۲,۱۷۴
سیمان‌سپاهان‌ ۸۴۴,۲۴۱ ۹,۷۹ B ۱,۲۰۰ ۱,۱۳۸ ۱,۱۸۰
بیمه ملت ۱,۰۵ M ۱,۳۸ B ۱,۳۰۳ ۱,۳۰۳ ۱,۳۰۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۵۹ M ۴,۱۰ B ۱,۶۶۶ ۱,۵۷۰ ۱,۶۲۹
بانک سینا ۲,۵۰ M ۴,۰۶ B ۱,۶۲۵ ۱,۶۲۵ ۱,۶۶۹
صنعتی‌ بهشهر ۱,۶۱ M ۱,۵۷ B ۹,۹۶۰ ۹,۶۵۱ ۹,۹۳۲
تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۴۱۱,۴۴۵ ۷,۶۹ B ۱,۹۵۰ ۱,۸۲۰ ۱,۹۰۴
کاشی‌ پارس‌ ۲۸,۰۱۱ ۱,۶۹ B ۶,۰۶۴ ۶,۰۶۴ ۶,۳۸۳
ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۶,۴۷ M ۸,۴۰ B ۱,۳۵۰ ۱,۲۷۰ ۱,۳۲۵
حمل‌ونقل‌توکا ۲,۲۱ M ۸,۱۰ B ۳,۷۹۰ ۳,۵۸۰ ۳,۷۱۴
ح . سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۶,۴۵ M ۸,۷۵ B ۱,۳۵۶ ۱,۳۵۶ ۱,۳۶۴
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۹۵۲,۱۱۵ ۱,۴۰ B ۱,۴۶۹ ۱,۴۰۱ ۱,۴۵۱
سیمان‌ کرمان‌ ۵۳۶,۶۰۳ ۱,۷۰ B ۳,۲۳۲ ۳,۱۲۲ ۳,۲۳۷
داروسازی‌زهراوی‌ ۳۶,۹۲۲ ۹,۷۹ B ۲۶,۵۳۲ ۲۶,۵۳۲ ۲۷,۹۲۸
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۵,۴۰ M ۸,۲۰ B ۱,۵۲۰ ۱,۵۲۰ ۱,۵۴۸
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,۹۹ M ۶,۳۰ B ۱,۲۹۷ ۱,۲۲۹ ۱,۲۹۳
دشت‌ مرغاب‌ ۱,۸۴۵ ۱,۶۲ M ۸,۷۶۳ ۸,۷۶۰ ۸,۸۹۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۲,۵۴ M ۷,۴۰ B ۲,۹۳۰ ۲,۸۷۳ ۲,۹۸۱
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۶۵۸,۱۲۲ ۸,۲۰ B ۱۲,۸۸۵ ۱۲,۱۰۰ ۱۲,۶۶۴
سیمان‌ سفید نی‌ریز ۶۲۱ ۱,۰۲ M ۱۶,۵۰۱ ۱۶,۵۰۱ ۱۷,۳۶۹
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۷,۸۶ M ۱,۷۹ B ۲,۴۰۰ ۲,۲۳۳ ۲,۳۵۰
سیمان کردستان ۱۶۸,۷۶۷ ۲,۲۵ B ۱,۴۲۰ ۱,۳۲۷ ۱,۳۹۶
سخت‌ آژند ۸۹,۹۶۴ ۴,۷۰ B ۵,۴۱۰ ۵,۱۸۰ ۵,۴۵۲
ح . نیروترانس‌ ۱۱۷,۴۵۱ ۳,۰۸ B ۲,۹۹۸ ۲,۵۱۱ ۲,۷۹۰
فولاد خوزستان ۷,۵۹ M ۲,۱۰ B ۲,۸۵۰ ۲,۷۰۷ ۲,۸۱۱
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۸۸,۹۴۶ ۴,۳۴ B ۵,۰۰۰ ۴,۸۰۱ ۵,۰۰۷
پشم‌شیشه‌ایران‌ ۹۹۵,۲۱۹ ۸,۴۰ B ۸,۸۷۰ ۸,۲۶۶ ۸,۷۰۱
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۱۷۷,۶۹۴ ۳,۳۳ B ۱,۹۰۰ ۱,۸۵۰ ۱,۹۳۸
داروسازی‌ امین‌ ۱۸۴,۷۵۲ ۵,۱۶ B ۲,۹۰۷ ۲,۷۴۰ ۲,۸۸۱
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۶۶,۳۶۴ ۵,۵۰ B ۳,۵۰۰ ۳,۲۲۳ ۳,۳۹۲
شیشه‌ و گاز ۴۰۰,۶۴۵ ۱,۲۰ B ۲,۹۹۰ ۲,۸۶۱ ۳,۰۰۴
ایران‌ تایر ۱,۸۰ M ۵,۹۰ B ۳,۳۹۳ ۳,۱۷۹ ۳,۳۴۶
پارس‌ مینو ۳۳۷,۴۳۳ ۱,۵۰ B ۴,۶۸۱ ۴,۴۱۱ ۴,۵۷۱
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۸۴,۲۴۷ ۴,۰۳ B ۲,۲۹۰ ۲,۱۴۵ ۲,۲۵۷
باما ۳۴۲,۹۶۳ ۸,۴۱ B ۲,۵۱۰ ۲,۳۹۹ ۲,۵۲۵
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱,۱۰ M ۱,۲۶ B ۱,۱۵۰ ۱,۱۵۰ ۱,۲۰۷
بیمه آسیا ۲,۹۱ M ۴,۰۰ B ۱,۳۹۹ ۱,۳۶۰ ۱,۴۲۶
سیمان‌ شرق‌ ۲,۰۶ M ۲,۴۰ B ۱,۲۰۹ ۱,۱۵۳ ۱,۲۱۲
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۱,۴۳ M ۲,۲۰ B ۱,۵۹۸ ۱,۵۳۲ ۱,۶۱۱
ایران‌دارو ۳۴۴,۵۰۹ ۱,۹۰ B ۵,۹۷۰ ۵,۵۵۰ ۵,۷۹۵
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱,۳۴ M ۳,۱۹ B ۲,۵۱۰ ۲,۳۴۳ ۲,۴۶۶
بانک‌پارسیان‌ ۱,۵۳ M ۲,۲۸ B ۱,۵۳۸ ۱,۴۵۵ ۱,۵۳۱
فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۶۴۷,۳۹۱ ۴,۰۰ B ۶,۴۶۸ ۵,۹۱۵ ۶,۲۲۶
آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۲۶ M ۱,۰۴ B ۲,۵۲۰ ۲,۳۸۹ ۲,۵۱۴
صنعتی‌ آما ۱۴۲,۰۸۰ ۵,۳۲ B ۴,۰۱۹ ۳,۷۱۸ ۳,۹۱۳
کاشی‌ نیلو ۶۳۲,۵۰۲ ۱,۲۰ B ۱,۸۶۹ ۱,۸۶۱ ۱,۹۵۸
فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳,۵۵ M ۵,۶۰ B ۱,۶۶۹ ۱,۵۵۰ ۱,۶۲۹
سیمان‌شاهرود ۱۳۱,۸۱۲ ۲,۹۴ B ۲,۲۳۹ ۲,۲۳۷ ۲,۳۵۴
پاکسان‌ ۱,۶۰ M ۷,۳۰ B ۴,۷۷۰ ۴,۵۰۲ ۴,۷۱۱
گلوکوزان‌ ۳۰,۸۳۶ ۹,۷۰ B ۳۲,۴۸۷ ۳۱,۱۲۶ ۳۲,۴۸۷
کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۶۵۵,۰۷۲ ۲,۴۰ B ۳,۸۹۰ ۳,۵۳۶ ۳,۷۲۲
ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۷۹۸,۰۱۸ ۱,۸۰ B ۲,۳۵۴ ۲,۱۹۰ ۲,۳۰۵
نیروترانس‌ ۱۲۵,۷۰۳ ۵,۶۴ B ۴,۷۹۴ ۴,۴۰۷ ۴,۶۳۸
سیمان‌ داراب‌ ۲۷۶,۰۱۶ ۳,۴۱ B ۱,۲۵۵ ۱,۲۲۹ ۱,۲۹۳
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان ۱,۵۱ M ۲,۳۳ B ۱,۶۲۰ ۱,۴۹۹ ۱,۶۱۶
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۴۶۷,۳۴۷ ۹,۸۰ B ۲,۱۸۰ ۲,۰۶۴ ۲,۱۷۱
مس‌ شهیدباهنر ۴,۴۲ M ۸,۴۰ B ۱,۹۶۸ ۱,۸۶۱ ۱,۹۵۸
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۹۱ M ۲,۹۰ B ۱,۵۸۴ ۱,۴۹۲ ۱,۵۷۰
سیمان فارس و خوزستان ۲,۶۶ M ۴,۴۰ B ۱,۷۴۹ ۱,۶۳۵ ۱,۷۲۱
سرما آفرین‌ ۱۸۰,۱۵۶ ۴,۴۸ B ۲,۶۲۸ ۲,۴۶۴ ۲,۵۹۳
کارخانجات تولیدی شهید قندی ۷,۱۳ M ۱,۷۳ B ۲,۵۲۵ ۲,۴۰۰ ۲,۵۲۶
کارتن‌ ایران‌ ۴۷۷,۹۱۹ ۱,۳۰ B ۲,۷۸۹ ۲,۶۱۶ ۲,۷۵۳
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۷۷۶,۶۵۷ ۵,۰۰ B ۶,۶۰۰ ۶,۴۰۹ ۶,۷۴۱
سیمان‌ دورود ۳۲۶,۲۲۰ ۵,۰۴ B ۱,۶۱۹ ۱,۵۳۰ ۱,۶۱۰
دارویی‌ لقمان‌ ۶۳۵,۰۳۲ ۲,۱۰ B ۳,۵۰۰ ۳,۳۴۹ ۳,۵۲۵
سیمان‌ شمال‌ ۸۵۹,۶۰۷ ۱,۶۰ B ۲,۰۵۰ ۱,۹۰۹ ۲,۰۰۹
ح .صنایع سیمان دشتستان ۷۲۹,۲۸۲ ۵,۸۴ B ۸۵۰ ۸۰۰ ۱,۱۵۰
ح . سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۱۰۰,۰۰۰ ۲,۷۷ M ۲۷۷ ۲۷۷ ۳۰۷
تجارت الکترونیک پارسیان ۹,۸۱ B ۱,۰۹ B ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۶ ۲,۷۰۹
قندهکمتان‌ ۸۹۶,۲۹۶ ۲,۴۰ B ۲,۸۹۹ ۲,۶۹۷ ۲,۸۳۸
پارس‌ خزر ۵۲۸,۴۳۲ ۶,۵۰ B ۱۲,۶۷۰ ۱۲,۲۶۵ ۱۲,۹۱۰
تولیدی‌مهرام‌ ۳۹,۶۰۱ ۵,۱۹ B ۱۳,۳۰۰ ۱۳,۱۱۰ ۱۳,۷۹۹
سیمان‌ صوفیان‌ ۴۵۱,۵۴۳ ۱,۱۰ B ۲,۵۴۰ ۲,۴۰۴ ۲,۵۳۰
پارس‌ الکتریک‌ ۸۰۱,۲۶۳ ۶,۲۰ B ۷,۷۵۰ ۷,۷۳۳ ۸,۱۴۰
ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۳,۱۶ M ۱,۱۴ B ۳۸۳ ۳۵۸ ۳۹۷
بانک ملت ۷,۸۱ B ۱,۷۶ B ۲,۲۵۱ ۲,۲۵۱ ۲,۴۰۰
ح . ایران‌یاساتایرورابر ۱۱۳,۰۰۳ ۸,۵۸ M ۷۶۱ ۷۵۹ ۸۴۳
بانک تجارت ۱,۰۹ B ۱,۳۱ B ۱,۲۰۳ ۱,۲۰۳ ۱,۲۹۴
ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۱,۹۲ M ۱,۳۲ B ۷۳۸ ۶۷۱ ۷۴۵
بانک صادرات ایران ۲,۲۲ B ۲,۲۷ B ۱,۰۲۶ ۱,۰۲۶ ۱,۱۲۴
ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱,۵۶ B ۵,۹۸ B ۴۶۵ ۳۸۱ ۴۲۳

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.