بورس اوراق بهادار شنبه 26 دی

بورس اوراق بهادار تهران بازار نقدی (زنده)
نام حجم ارزش بیشترین کمترین روز قبل
ح . سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۲,۰۰ M ۷,۴۰ B ۳۷۰ ۳۷۰ ۹۷
ح . کارتن‌ ایران‌ ۲,۶۶ M ۲,۹۰ B ۱,۱۰۰ ۱,۰۰۱ ۹۴۴
کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۲,۱۹۸ ۶,۰۰ M ۲,۷۲۶ ۲,۵۹۷ ۲,۳۶۱
ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۴۰۲,۸۵۲ ۲,۳۱ B ۵۷۴ ۵۷۴ ۵۲۲
ح . محورسازان‌ایران‌خودرو ۲۶۶,۱۴۵ ۳,۵۲ B ۱,۳۲۵ ۱,۳۲۵ ۱,۲۰۵
ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند ۱,۵۴ B ۹,۳۵ B ۶۲۴ ۵۹۰ ۵۶۸
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان ۲,۸۷ M ۳,۰۰ B ۱,۰۵۲ ۱,۰۵۲ ۹۵۷
ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۳۳ M ۶,۰۲ B ۲۵۸ ۲۵۸ ۲۳۵
ح . ایران‌ خودرو ۲,۴۴ M ۲,۳۰ B ۹۵۰ ۹۰۱ ۸۶۴
ح . ایران‌یاساتایرورابر ۴۳۲,۷۹۷ ۲,۹۱ B ۶۸۰ ۶۵۱ ۶۱۹
ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱,۰۴ M ۱,۲۵ B ۱,۲۱۳ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۳
ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۸۴ M ۱,۱۰ B ۳۹۱ ۳۵۴ ۳۵۶
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۹۵ M ۲,۱۳ B ۱,۰۹۳ ۱,۰۹۳ ۱,۰۴۱
پارس‌سویچ‌ ۱۵۹,۸۶۴ ۹,۹۸ B ۶,۲۴۸ ۶,۲۴۸ ۵,۹۵۱
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۶۲۳,۲۲۶ ۱,۴۰ B ۲,۲۰۸ ۲,۲۰۸ ۲,۱۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین ۴,۲۳ M ۱,۹۹ B ۴,۷۱۷ ۴,۷۱۷ ۴,۴۹۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۳,۲۷ M ۱,۸۶ B ۵,۶۷۸ ۵,۶۷۸ ۵,۴۰۸
پتروشیمی پردیس ۱,۲۵ M ۱,۱۰ B ۸,۸۳۴ ۸,۸۳۴ ۸,۴۱۴
کربن‌ ایران‌ ۵۰۲,۹۵۹ ۱,۸۰ B ۳,۶۴۱ ۳,۶۴۱ ۳,۴۶۸
بانک صادرات ایران ۱,۷۴ B ۱,۶۵ B ۹۵۰ ۹۵۰ ۹۰۵
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۳,۳۹ M ۵,۵۰ B ۱,۶۲۱ ۱,۶۲۱ ۱,۵۴۴
فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۲۳۰,۵۴۳ ۱,۴۰ B ۵,۹۱۹ ۵,۹۱۹ ۵,۶۳۸
سیمان خوزستان ۴۶۶,۶۸۸ ۱,۵۰ B ۳,۱۶۳ ۳,۱۱۰ ۳,۰۱۳
پالایش نفت اصفهان ۶,۲۹ M ۱,۳۰ B ۲,۰۶۸ ۲,۰۶۸ ۱,۹۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان ۱,۴۰ M ۴,۰۹ B ۲,۹۱۴ ۲,۹۱۱ ۲,۷۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۱,۲۷ M ۲,۹۱ B ۲,۲۸۱ ۲,۲۶۹ ۲,۱۷۳
فنرسازی‌زر ۱,۰۷ M ۱,۳۰ B ۱,۲۲۶ ۱,۲۱۲ ۱,۱۶۸
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۴۵۰,۰۰۱ ۵,۵۱ B ۱,۲۲۶ ۱,۲۲۶ ۱,۱۶۸
مهرکام‌پارس‌ ۵,۵۲ M ۸,۵۰ B ۱,۵۴۶ ۱,۵۴۶ ۱,۴۷۳
پتروشیمی‌ آبادان‌ ۱,۱۹ M ۲,۶۰ B ۲,۱۸۲ ۲,۱۷۳ ۲,۰۷۹
محورسازان‌ایران‌خودرو ۲۴۶,۰۰۰ ۵,۲۶ B ۲,۱۴۰ ۲,۱۴۰ ۲,۰۳۹
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱,۰۴ M ۱,۳۶ B ۱,۲۹۹ ۱,۲۴۵ ۱,۲۳۸
پتروشیمی فناوران ۹۷۸,۸۸۶ ۱,۷۱ B ۱۷,۴۷۸ ۱۷,۲۸۰ ۱۶,۶۴۶
مارگارین‌ ۲,۰۳ M ۱,۰۶ B ۵,۲۳۰ ۵,۰۳۰ ۴,۹۸۱
سیمان‌ تهران‌ ۱,۳۰ M ۲,۲۰ B ۱,۷۲۹ ۱,۶۵۴ ۱,۶۴۷
صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۳۹,۶۷۵ ۵,۸۷ B ۴,۲۰۹ ۴,۱۹۹ ۴,۰۰۹
داروسازی‌ سینا ۱۰۹,۴۹۵ ۱,۹۰ B ۱۷,۵۷۱ ۱۷,۴۹۹ ۱۶,۷۳۶
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۳۷۴,۵۴۶ ۷,۶۴ B ۲,۰۴۹ ۱,۹۸۵ ۱,۹۵۲
سرما آفرین‌ ۸۸۹,۵۶۸ ۱,۶۰ B ۱,۸۲۲ ۱,۷۸۹ ۱,۷۳۶
سیمان‌ شرق‌ ۱,۶۸ M ۱,۵۰ B ۹۲۲ ۹۲۲ ۸۷۹
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۲,۱۴ M ۲,۴۰ B ۱,۱۱۶ ۱,۰۹۰ ۱,۰۶۳
ایران‌ خودرو ۲,۳۲ M ۴,۵۴ B ۱,۹۵۹ ۱,۹۰۲ ۱,۸۶۶
معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۵۸,۶۹۱ ۲,۸۰ B ۱۰,۸۴۴ ۱۰,۵۱۸ ۱۰,۳۲۸
آبسال‌ ۱,۲۵ M ۲,۳۰ B ۱,۸۷۸ ۱,۸۳۱ ۱,۷۸۹
سیمان‌ کارون‌ ۸۱۹,۲۴۹ ۲,۳۰ B ۲,۷۷۸ ۲,۶۶۲ ۲,۶۴۶
حفاری شمال ۱,۳۰ B ۴,۴۹ B ۳,۴۶۰ ۳,۴۶۰ ۳,۳۲۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۵,۰۰ M ۱,۴۵ B ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰ ۲,۸۳۷
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۲۹۹,۵۳۴ ۵,۲۶ B ۱,۷۵۹ ۱,۶۵۰ ۱,۶۷۶
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۷,۳۲ M ۱,۷۲ B ۲,۳۵۲ ۲,۲۸۳ ۲,۲۴۰
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۵,۷۵ M ۱,۳۴ B ۲,۳۴۴ ۲,۱۷۲ ۲,۲۸۶
سیمان‌سپاهان‌ ۱,۰۵ M ۱,۰۰ B ۹۸۰ ۹۶۰ ۹۳۴
گروه‌بهمن‌ ۴,۹۴ M ۹,۹۳ B ۲,۰۱۴ ۱,۹۴۵ ۱,۹۱۹
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۴,۲۴ M ۹,۴۰ B ۲,۲۱۳ ۲,۱۵۲ ۲,۱۰۸
گلتاش‌ ۹۱,۴۴۸ ۹,۳۳ B ۱۰,۲۲۰ ۱۰,۰۰۰ ۹,۷۴۱
سایپاآذین‌ ۱,۱۹ M ۳,۰۰ B ۲,۵۲۸ ۲,۴۵۰ ۲,۴۰۸
ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۸۳۶,۵۸۶ ۱,۷۰ B ۲,۰۴۶ ۱,۹۱۲ ۱,۹۴۹
داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۲۳۰,۰۰۰ ۳,۹۰ B ۱۶,۹۷۰ ۱۶,۹۰۰ ۱۶,۱۷۰
لبنیات‌کالبر ۵,۰۸ M ۸,۴۰ B ۱,۶۵۲ ۱,۶۱۰ ۱,۵۷۴
پارس‌ الکتریک‌ ۶۴۱,۳۸۸ ۴,۹۰ B ۷,۷۱۲ ۷,۶۰۰ ۷,۳۴۵
پاکسان‌ ۷۹۰,۷۷۲ ۲,۹۰ B ۳,۶۶۹ ۳,۴۹۱ ۳,۴۹۵
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۲,۰۰ M ۲,۳۹ B ۱,۱۹۵ ۱,۱۴۰ ۱,۱۳۹
الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱,۶۴ M ۲,۴۰ B ۱,۴۶۷ ۱,۳۷۵ ۱,۳۹۸
پارس‌ خودرو ۵,۳۶ M ۵,۵۰ B ۱,۰۲۷ ۱,۰۰۳ ۹۷۹
توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۲,۲۲ M ۴,۳۰ B ۱,۹۲۲ ۱,۸۷۲ ۱,۸۳۱
رینگ‌سازی‌مشهد ۲۶۲,۶۰۰ ۴,۸۱ B ۱,۸۳۳ ۱,۸۳۳ ۱,۷۴۶
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳,۱۵ M ۹,۵۰ B ۳,۰۴۰ ۲,۸۹۹ ۲,۸۹۶
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۲,۶۰ M ۳,۶۰ B ۱,۳۸۳ ۱,۳۸۳ ۱,۳۱۸
بیمه ما ۳۶۴,۰۰۰ ۷,۹۲ B ۲,۱۷۶ ۲,۱۷۶ ۲,۰۷۳
مخابرات ایران ۱,۱۱ M ۲,۷۶ B ۲,۴۸۸ ۲,۳۸۰ ۲,۳۷۰
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۳,۵۱ M ۴,۳۰ B ۱,۲۱۸ ۱,۱۷۰ ۱,۱۶۰
بانک ملت ۵,۰۰ M ۱,۰۳ B ۲,۰۶۰ ۲,۰۶۰ ۱,۹۹۸
گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۳۴۶,۲۰۴ ۸,۳۱ B ۲,۴۱۵ ۲,۳۴۹ ۲,۳۰۰
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ ۱,۰۲ M ۶,۵۰ B ۶۳۹ ۶۲۲ ۶۰۹
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۸,۴۸ M ۱,۵۴ B ۱,۸۲۵ ۱,۷۸۰ ۱,۷۳۹
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۵۰۴,۱۰۸ ۴,۰۰ B ۷,۹۹۷ ۷,۷۳۰ ۷,۶۱۷
بیمه ملت ۲,۷۴ M ۳,۷۰ B ۱,۳۴۵ ۱,۲۵۲ ۱,۲۸۱
کیمیدارو ۱۶۶,۸۰۶ ۹,۹۹ B ۶,۰۳۸ ۵,۷۲۴ ۵,۷۵۱
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۵۷ M ۳,۱۴ B ۲,۰۰۶ ۱,۹۵۰ ۱,۹۱۱
کارتن‌ ایران‌ ۹۰۵,۲۰۳ ۲,۳۰ B ۲,۵۲۷ ۲,۴۵۰ ۲,۴۰۷
زامیاد ۷۹۲,۴۳۰ ۱,۰۰ B ۱,۲۷۶ ۱,۲۷۶ ۱,۲۱۶
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۳,۱۵ M ۴,۳۰ B ۱,۳۷۳ ۱,۳۲۱ ۱,۳۰۸
ایران‌یاساتایرورابر ۲,۰۷ M ۳,۶۰ B ۱,۷۴۰ ۱,۶۵۵ ۱,۶۵۸
پتروشیمی شازند ۳,۹۱ M ۱,۹۸ B ۵,۱۱۳ ۴,۹۸۹ ۴,۸۷۰
ایران‌ تایر ۴,۹۳ M ۱,۴۶ B ۲,۹۸۵ ۲,۸۵۰ ۲,۸۴۳
پتروشیمی جم ۲,۷۵ M ۲,۴۰ B ۸,۸۰۵ ۸,۶۵۲ ۸,۳۹۲
سیمان‌ داراب‌ ۳۵۸,۸۱۳ ۴,۱۹ B ۱,۱۶۹ ۱,۱۵۴ ۱,۱۱۴
پتروشیمی‌شیراز ۳,۲۰ M ۱,۰۲ B ۳,۲۱۷ ۳,۱۰۰ ۳,۰۶۴
سایپا دیزل‌ ۲,۶۶ M ۲,۴۵ B ۹۳۰ ۸۹۰ ۸۸۶
ایران‌ خودرودیزل‌ ۸,۸۸ M ۷,۶۲ B ۸۶۸ ۸۳۳ ۸۲۷
بیمه دانا ۴,۸۰ M ۷,۵۰ B ۱,۵۸۳ ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۸
سیمان‌ کرمان‌ ۲۶۱,۲۱۵ ۸,۶۳ B ۳,۳۱۰ ۳,۲۹۹ ۳,۱۸۷
لامیران‌ ۵,۶۷۱ ۱,۹۸ M ۳,۵۱۵ ۳,۲۱۵ ۳,۳۴۹
سایپا ۵,۱۹ M ۶,۳۰ B ۱,۲۲۲ ۱,۲۲۲ ۱,۱۶۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۳,۶۶ M ۷,۷۰ B ۲,۰۹۶ ۲,۰۸۰ ۱,۹۹۷
تکنوتار ۲,۳۸ M ۳,۸۰ B ۱,۶۳۵ ۱,۵۷۰ ۱,۵۵۸
پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۳,۹۲ M ۵,۲۰ B ۱,۳۵۵ ۱,۲۹۵ ۱,۲۹۱
کمک‌فنرایندامین‌ ۵,۳۲ M ۵,۱۰ B ۹۷۵ ۹۴۳ ۹۲۹
شهد ۱۷۳,۷۹۵ ۱,۵۰ B ۸,۸۵۳ ۸,۴۵۲ ۸,۴۳۲
سیمان‌هگمتان‌ ۱۵۹,۰۵۹ ۳,۶۹ B ۲,۳۲۷ ۲,۱۳۲ ۲,۲۱۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۵۰۰,۲۹۸ ۹,۰۱ B ۱,۸۰۲ ۱,۸۰۲ ۱,۷۱۷
درخشان‌ تهران‌ ۲۳۵,۰۸۷ ۳,۹۵ B ۱,۶۹۵ ۱,۶۴۰ ۱,۶۱۵
بیمه ملت ۱,۰۰ M ۱,۲۱ B ۱,۲۱۰ ۱,۲۱۰ ۱,۲۰۹
بانک خاورمیانه ۱,۳۵ M ۴,۴۰ B ۳,۳۲۶ ۳,۲۰۰ ۳,۱۶۸
سیمان کردستان ۲۸۱,۸۶۵ ۳,۴۴ B ۱,۲۲۵ ۱,۱۸۱ ۱,۱۶۷
پتروشیمی‌فارابی‌ ۶۷,۳۱۵ ۳,۷۴ B ۵,۵۹۳ ۵,۳۹۹ ۵,۳۲۷
نفت‌ بهران‌ ۹۳۴,۸۰۵ ۷,۴۰ B ۸,۱۰۱ ۷,۷۵۰ ۷,۷۱۶
سایپاشیشه‌ ۱,۱۶ M ۲,۲۰ B ۱,۸۹۱ ۱,۸۰۱ ۱,۸۰۱
سرمایه گذاری پردیس ۶۸۸,۷۰۲ ۵,۸۶ B ۸۶۸ ۸۳۲ ۸۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۶,۲۲ M ۱,۳۸ B ۲,۲۶۵ ۲,۱۶۰ ۲,۱۵۸
ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۳,۴۲ M ۱,۵۰ B ۴۶۱ ۴۴۰ ۴۴۰
بانک ملت ۸,۲۴ M ۱,۷۵ B ۲,۱۶۹ ۲,۱۰۱ ۲,۰۷۸
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۳,۵۰ M ۵,۰۰ B ۱,۴۵۹ ۱,۳۷۰ ۱,۳۹۰
کاشی‌ پارس‌ ۲۵۰,۶۷۸ ۱,۵۰ B ۵,۹۱۵ ۵,۳۵۷ ۵,۶۳۷
پتروشیمی مبین ۱,۰۴ M ۳,۵۲ B ۳,۳۹۹ ۳,۳۰۲ ۳,۲۶۷
قند شیرین‌ خراسان‌ ۳۵,۰۸۶ ۲,۷۳ B ۷,۷۹۵ ۷,۷۹۵ ۷,۴۲۴
نورد آلومینیوم‌ ۱,۷۲ M ۱,۵۰ B ۹۰۶ ۸۶۵ ۸۶۸
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۶,۵۱ M ۵,۴۰ B ۸۳۸ ۸۱۶ ۸۰۳
افست‌ ۱,۰۸ M ۳,۹۰ B ۳,۶۸۵ ۳,۵۵۰ ۳,۵۴۷
بانک پاسارگاد ۲,۶۶ M ۳,۲۷ B ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷
بانک تجارت ۴,۴۴ M ۴,۱۵ B ۹۳۵ ۹۳۵ ۹۲۱
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۱۹ M ۱,۵۰ B ۱,۳۰۰ ۱,۲۵۲ ۱,۲۴۵
بیمه البرز ۱,۷۴ M ۲,۰۰ B ۱,۱۷۷ ۱,۱۵۳ ۱,۱۶۰
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۰۷,۷۴۷ ۲,۹۱ B ۲,۷۲۷ ۲,۶۵۲ ۲,۵۹۸
صنعتی‌ آما ۹۰,۱۰۲ ۳,۲۸ B ۳,۶۴۹ ۳,۶۴۵ ۳,۴۷۶
سیمان‌ارومیه‌ ۹۹,۱۳۱ ۳,۵۸ B ۳,۶۶۸ ۳,۴۹۰ ۳,۴۹۴
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۴۶ M ۱,۷۰ B ۱,۱۹۴ ۱,۱۵۰ ۱,۱۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۶۱۳,۳۴۱ ۲,۷۰ B ۴,۳۸۶ ۴,۳۱۱ ۴,۱۷۸
سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱,۴۰ M ۲,۸۵ B ۲,۰۷۰ ۱,۹۴۶ ۱,۹۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۳,۵۱ M ۱,۸۱ B ۵,۱۵۰ ۵,۱۵۰ ۵,۱۱۱
بانک تجارت ۱,۱۸ B ۱,۲۴ B ۱,۰۷۲ ۱,۰۲۷ ۱,۰۲۷
گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۳۴ ۱,۱۰ M ۳,۳۸۲ ۳,۳۸۲ ۳,۵۶۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲۰۹,۷۹۲ ۲,۲۶ B ۱,۰۸۳ ۱,۰۵۰ ۱,۰۳۲
پالایش نفت بندرعباس ۱,۴۱ M ۴,۲۰ B ۳,۰۱۷ ۳,۰۱۷ ۲,۸۷۴
مهندسی‌نصیرماشین‌ ۲۶۵,۴۵۴ ۸,۶۴ B ۳,۳۵۰ ۳,۱۸۷ ۳,۱۹۱
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۶۳,۰۲۵ ۸,۹۳ B ۵,۶۴۵ ۵,۱۵۰ ۵,۳۷۷
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳۴۶,۴۰۶ ۳,۵۸ B ۱,۰۵۰ ۱,۰۱۵ ۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲,۴۹ M ۳,۲۷ B ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰
بانک صادرات ایران ۷,۶۵ M ۷,۴۱ B ۹۸۲ ۹۴۹ ۹۴۹
کالسیمین‌ ۱,۶۷ M ۲,۹۰ B ۱,۷۴۹ ۱,۷۰۰ ۱,۶۹۳
پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۷۳,۷۹۵ ۲,۴۰ B ۳,۲۹۳ ۳,۱۰۰ ۳,۱۳۷
صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۳۴ M ۵,۳۸ B ۴,۰۷۷ ۳,۹۱۸ ۳,۹۱۹
گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲۳۵,۹۹۴ ۳,۲۱ B ۱,۳۷۲ ۱,۳۵۰ ۱,۳۰۷
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۹۹۴,۱۶۸ ۷,۳۰ B ۷,۵۶۹ ۷,۱۵۰ ۷,۲۰۹
گلوکوزان‌ ۱۵,۰۹۷ ۵,۱۷ B ۳۴,۷۹۸ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۹۲۴
فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳,۷۷ M ۵,۷۰ B ۱,۵۲۵ ۱,۴۵۲ ۱,۴۷۵
کارخانجات‌داروپخش‌ ۹۶,۴۲۸ ۵,۳۶ B ۵,۶۰۰ ۵,۴۴۱ ۵,۳۷۰
حمل‌ونقل‌توکا ۴,۶۶ M ۱,۳۷ B ۳,۰۳۸ ۲,۸۲۱ ۲,۸۹۴
تراکتورسازی‌ایران‌ ۹۱۳,۳۲۶ ۲,۰۰ B ۲,۳۰۲ ۲,۱۷۰ ۲,۱۹۳
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۳,۹۱ M ۴,۱۰ B ۱,۰۶۰ ۱,۰۱۰ ۱,۰۱۰
داروسازی‌ اکسیر ۲۷,۱۸۹ ۲,۷۵ B ۱۰,۲۷۳ ۹,۸۷۴ ۹,۷۸۵
ایران‌ ترانسفو ۷,۹۰ M ۹,۰۸ B ۱۱,۴۹۵ ۱۱,۴۹۵ ۱۱,۳۰۷
بانک خاورمیانه ۱,۰۰ M ۲,۹۰ B ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۱
نفت سپاهان ۳۸۷,۰۲۵ ۲,۵۰ B ۶,۷۳۹ ۶,۴۰۱ ۶,۴۳۶
نیرو محرکه‌ ۸۳۶,۵۵۴ ۱,۱۰ B ۱,۳۷۰ ۱,۲۹۵ ۱,۳۰۷
آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱,۳۴ M ۳,۰۰ B ۲,۲۷۹ ۲,۱۸۲ ۲,۱۸۲
تایدواترخاورمیانه ۲,۰۲ M ۱,۳۸ B ۷,۰۵۹ ۶,۷۰۰ ۶,۷۴۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۹,۱۰ M ۱,۸۱ B ۱,۹۹۰ ۱,۹۹۰ ۱,۹۸۴
ایران‌دارو ۱۷۶,۶۳۱ ۷,۵۱ B ۴,۲۹۹ ۴,۲۰۰ ۴,۱۹۱
گروه مپنا (سهامی عام) ۵,۶۱ M ۴,۳۸ B ۸,۰۴۹ ۷,۶۶۷ ۷,۶۹۱
بانک‌پارسیان‌ ۷,۵۱ M ۸,۵۰ B ۱,۱۴۹ ۱,۱۱۵ ۱,۱۱۰
فولاد مبارکه اصفهان ۹,۹۴ M ۱,۰۱ B ۱,۰۴۰ ۱,۰۰۳ ۱,۰۰۱
تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۹۳۳,۴۶۳ ۶,۵۰ B ۷,۳۵۸ ۶,۷۰۰ ۷,۰۱۳
ایرکا پارت صنعت ۵۰۰,۷۷۰ ۲,۱۰ B ۴,۲۵۰ ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۷
کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱,۳۵ M ۱,۰۶ B ۷۹۹ ۷۶۳ ۷۶۸
ح . رادیاتور ایران‌ ۹۲۷,۸۲۴ ۱,۷۰ B ۱,۸۹۰ ۱,۷۰۱ ۱,۷۵۸
سیمان‌شاهرود ۹۵,۲۸۴ ۲,۰۸ B ۲,۲۱۷ ۲,۱۰۴ ۲,۱۱۷
شرکت ارتباطات سیار ایران ۴۹۸,۵۵۱ ۱,۴۸ B ۲۹,۹۵۰ ۲۸,۹۲۲ ۲۹,۳۰۲
گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۲۲۰,۹۰۴ ۵,۳۲ B ۲,۴۶۰ ۲,۳۹۰ ۲,۳۷۷
سخت‌ آژند ۲,۵۹ M ۱,۵۸ B ۶,۲۰۰ ۶,۰۳۰ ۶,۰۲۷
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان ۱,۷۰ M ۱,۳۲ B ۸۳ ۷۴ ۷۷
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۵۳,۴۷۷ ۷,۳۸ B ۴,۸۹۵ ۴,۷۶۰ ۴,۷۵۱
سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۲,۶۹ M ۸,۱۰ B ۳,۰۸۷ ۲,۹۵۳ ۲,۹۶۵
سیمان‌ ایلام‌ ۳۰۰ ۱,۷۰ M ۵,۶۶۸ ۵,۶۶۸ ۵,۹۶۶
گروه صنعتی پاکشو ۱۲۶,۸۱۷ ۱,۴۰ B ۱۱,۰۸۳ ۱۰,۶۰۰ ۱۰,۵۵۶
نیروکلر ۱۲۳,۷۷۳ ۴,۱۸ B ۳,۴۵۰ ۳,۲۳۲ ۳,۳۲۷
سیمان‌غرب‌ ۱۴۵,۱۴۲ ۴,۶۸ B ۳,۲۸۹ ۳,۲۰۰ ۳,۱۸۳
داروسازی‌ امین‌ ۲۶۵,۴۵۸ ۶,۹۴ B ۲,۶۵۰ ۲,۵۹۰ ۲,۵۸۷
لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۵۶ M ۳,۱۸ B ۲,۰۹۰ ۲,۰۱۲ ۲,۰۱۸
سیمان‌ قائن‌ ۱۱,۸۵۵ ۱,۳۶ B ۱۱,۵۹۸ ۱۰,۵۵۲ ۱۱,۰۴۹
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۲,۵۹ M ۲,۱۰ B ۸۳۵ ۷۹۴ ۸۰۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۲۳۵,۵۳۰ ۱,۲۰ B ۵,۱۶۰ ۴,۸۰۶ ۵,۰۰۸
شیشه‌ و گاز ۹۶۸,۲۸۶ ۲,۸۰ B ۲,۹۸۵ ۲,۸۰۰ ۲,۸۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۶,۸۷ M ۱,۵۰ B ۲,۱۸۲ ۲,۱۸۲ ۲,۱۷۸
پارس‌ خزر ۱۳,۱۷۸ ۱,۵۵ B ۱۱,۷۶۱ ۱۱,۷۶۱ ۱۱,۲۰۱
فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۹,۰۵۴ ۱,۴۱ B ۷,۴۷۳ ۷,۴۰۰ ۷,۱۱۸
پتروشیمی‌ خارک‌ ۴,۱۱ M ۵,۰۰ B ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۳۱
رادیاتور ایران‌ ۱۶۹,۴۷۷ ۵,۱۱ B ۳,۱۰۸ ۲,۹۵۴ ۲,۹۸۵
کابل‌ البرز ۸۷,۱۳۰ ۱,۹۶ B ۲,۲۸۵ ۲,۰۹۳ ۲,۱۹۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران ۱۱۱,۸۷۰ ۱,۲۸ B ۱,۱۵۶ ۱,۱۰۷ ۱,۱۰۷
داروسازی‌ کوثر ۲۵۲,۵۸۷ ۳,۸۷ B ۱,۵۶۰ ۱,۵۳۰ ۱,۵۱۳
سیمان‌خاش‌ ۴۱ ۳۱۰,۸۶۲ ۷,۵۸۲ ۷,۵۸۲ ۷,۲۲۱
بیمه پارسیان ۲۲۰,۷۴۷ ۴,۶۳ B ۲,۱۲۴ ۲,۰۵۲ ۲,۰۲۴
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ ۱,۷۶ M ۳,۸۰ B ۲,۲۵۳ ۲,۰۳۹ ۲,۱۴۶
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۲۵ M ۳,۳۰ B ۱,۵۲۸ ۱,۴۴۰ ۱,۴۵۸
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۶,۰۵ M ۱,۷۸ B ۳,۰۳۰ ۲,۸۵۱ ۲,۹۰۷
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۱۵۱,۵۱۱ ۲,۵۱ B ۱,۷۱۴ ۱,۶۱۱ ۱,۶۳۳
پالایش نفت تبریز ۱,۴۳ M ۴,۴۰ B ۳,۱۹۰ ۳,۰۰۰ ۳,۰۴۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱,۳۲ M ۴,۲۰ B ۳,۲۶۹ ۳,۱۰۰ ۳,۱۶۵
کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۷۰۰ ۲,۱۰ M ۳,۰۳۳ ۳,۰۳۳ ۳,۱۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین ۴,۶۷ M ۲,۱۲ B ۴,۵۷۰ ۴,۵۰۰ ۴,۵۰۰
ایران‌ ترانسفو ۲,۶۹ M ۳,۰۷ B ۱۱,۸۶۹ ۱۱,۱۱۶ ۱۱,۳۰۷
بانک سینا ۱,۹۸ M ۳,۲۹ B ۱,۶۹۰ ۱,۶۳۶ ۱,۶۴۹
لعابیران‌ ۱,۵۵ M ۲,۹۰ B ۱,۹۴۵ ۱,۷۶۱ ۱,۸۵۳
لیزینگ‌ایران‌ ۱۵۷,۲۴۶ ۳,۱۰ B ۲,۰۵۲ ۱,۹۰۰ ۱,۹۵۶
بیمه آسیا ۵,۹۵ M ۸,۷۰ B ۱,۵۳۱ ۱,۴۱۳ ۱,۴۵۹
کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۳۷,۷۵۶ ۳,۱۰ B ۲۳,۱۰۰ ۲۲,۵۰۰ ۲۲,۵۲۹
جام‌دارو ۵,۷۵۹ ۶,۳۲ M ۱۰,۹۶۸ ۱۰,۹۶۸ ۱۰,۴۴۶
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۵,۸۲ M ۶,۸۰ B ۱,۲۰۰ ۱,۱۰۷ ۱,۱۶۴
بانک‌ کارآفرین‌ ۴۰۸,۴۷۲ ۱,۲۰ B ۲,۹۹۸ ۲,۹۳۰ ۲,۸۵۶
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۶۵۰,۳۸۶ ۱,۰۰ B ۱,۵۸۷ ۱,۵۵۰ ۱,۵۴۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱,۶۱ M ۴,۵۵ B ۲,۹۴۸ ۲,۸۰۰ ۲,۸۳۷
بانک انصار ۱,۱۶ M ۳,۰۶ B ۲,۶۸۹ ۲,۵۸۰ ۲,۶۰۶
پتروشیمی‌ خارک‌ ۹۱,۱۲۰ ۱,۱۰ B ۱۲,۱۶۳ ۱۲,۱۶۳ ۱۱,۵۸۴
سیمان فارس و خوزستان ۱۹۸,۸۸۶ ۲,۹۳ B ۱,۴۷۸ ۱,۴۱۰ ۱,۴۰۸
صنایع‌ آذرآب‌ ۵,۰۰ M ۱,۹۵ B ۳,۹۰۰ ۳,۹۰۰ ۳,۹۰۴
گروه دارویی سبحان ۱۲۱,۷۰۴ ۷,۵۱ B ۶,۳۴۵ ۶,۱۱۳ ۶,۰۷۰
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ ۱,۵۷ M ۶,۱۰ B ۳,۹۱۸ ۳,۸۰۵ ۳,۸۴۳
نفت‌ پارس‌ ۴۱,۱۱۳ ۳,۱۳ B ۷,۷۵۳ ۷,۳۹۸ ۷,۳۸۴
گروه‌ صنعتی‌ بارز ۳۱۵,۹۵۷ ۱,۰۰ B ۳,۳۳۰ ۳,۲۳۹ ۳,۲۵۳
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۵۵ M ۵,۹۷ B ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰
پتروشیمی مبین ۷,۰۰ M ۲,۳۰ B ۳,۲۸۰ ۳,۲۸۰ ۳,۲۶۷
صنایع‌شیمیایی‌سینا ۴,۹۱۴ ۴,۱۰ M ۸,۳۵۳ ۸,۳۵۳ ۷,۹۵۶
چینی‌ ایران ۱۸,۱۱۱ ۳,۹۵ M ۲,۱۷۹ ۲,۱۷۹ ۲,۰۷۶
معدنی‌ دماوند ۱۵۰ ۱,۲۰ M ۸,۰۵۵ ۸,۰۵۵ ۸,۴۷۸
صنعتی‌ بهشهر ۸۹۰,۴۵۹ ۶,۶۰ B ۷,۶۰۸ ۷,۳۵۱ ۷,۴۰۵
بانک‌اقتصادنوین‌ ۹۱۵,۴۴۸ ۱,۶۰ B ۱,۷۵۰ ۱,۶۹۰ ۱,۶۷۹
مس‌ شهیدباهنر ۳,۶۰ M ۴,۲۰ B ۱,۱۸۰ ۱,۱۰۲ ۱,۱۵۱
معادن‌منگنزایران‌ ۴۸,۹۸۸ ۷,۲۹ M ۱,۵۰۹ ۱,۴۵۱ ۱,۴۵۵
داروسازی‌ اسوه‌ ۱۴,۸۹۷ ۲,۴۳ B ۱۶,۵۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۹۸۵
سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۱۴,۷۹۶ ۱,۴۲ B ۱,۲۸۷ ۱,۲۲۵ ۱,۲۲۹
لیزینگ ایرانیان ۵۴۸,۷۱۷ ۶,۸۴ B ۱,۲۹۹ ۱,۲۲۳ ۱,۲۴۴
بانک پاسارگاد ۲,۷۷ M ۳,۵۳ B ۱,۲۹۰ ۱,۲۵۰ ۱,۲۶۸
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۸۵,۰۲۲ ۳,۷۱ B ۴,۳۸۱ ۴,۳۰۱ ۴,۲۳۶
دارویی‌ رازک‌ ۱۲,۰۵۱ ۳,۵۷ B ۲۹,۷۰۰ ۲۹,۵۰۰ ۲۹,۰۴۸
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۲,۱۹۸ ۱,۰۶ B ۸,۸۴۵ ۸,۵۰۰ ۸,۴۳۷
دارویی‌ لقمان‌ ۲۶,۹۴۰ ۷,۸۷ M ۲,۹۵۰ ۲,۸۶۰ ۲,۸۶۹
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵۵۳,۸۱۳ ۹,۴۳ B ۱,۷۵۵ ۱,۶۶۰ ۱,۶۹۹
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۲,۰۰ M ۲,۷۳ B ۱,۳۹۷ ۱,۳۳۶ ۱,۳۶۰
فولاد آلیاژی ایران ۳۲۹,۴۵۷ ۳,۶۴ B ۱,۱۳۷ ۱,۰۹۰ ۱,۰۹۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲۹۶,۱۰۲ ۳,۳۴ B ۱,۱۴۹ ۱,۱۲۰ ۱,۱۱۷
معادن‌ بافق‌ ۳۰,۲۲۸ ۷,۱۸ M ۲,۴۵۰ ۲,۳۵۰ ۲,۳۴۸
پشم‌شیشه‌ایران‌ ۶۱,۹۷۳ ۴,۱۹ B ۶,۹۴۸ ۶,۵۵۰ ۶,۷۵۹
فولاد خوزستان ۹۸۳,۹۰۸ ۲,۳۰ B ۲,۳۴۹ ۲,۲۷۰ ۲,۲۹۸
پارس‌ سرام‌ ۱۳۷,۹۱۷ ۲,۸۴ B ۲,۱۳۰ ۲,۰۱۲ ۲,۱۰۱
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱,۲۳ M ۳,۰۰ B ۲,۵۳۳ ۲,۳۲۰ ۲,۴۲۳
سیمان‌هرمزگان‌ ۲۳,۱۴۷ ۱,۱۶ B ۵,۱۴۵ ۴,۸۸۶ ۴,۹۹۱
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۴۹ M ۱,۹۲ B ۱,۳۲۹ ۱,۲۱۷ ۱,۲۸۱
پارس‌ دارو ۱,۹۲۷ ۲,۱۰ M ۱۱,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۵۵۲
کاشی‌ الوند ۱۹۵,۶۲۳ ۳,۴۵ B ۱,۸۴۵ ۱,۶۸۱ ۱,۷۶۶
فیبر ایران‌ ۱,۲۵۰ ۳,۵۰ M ۲,۷۸۸ ۲,۷۸۸ ۲,۶۵۶
شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۳۹,۰۸۲ ۲,۱۴ B ۵,۶۹۹ ۵,۲۳۲ ۵,۴۸۳
نساجی‌ بروجرد ۷۶۰ ۲,۹۰ M ۳,۷۹۵ ۳,۷۹۵ ۳,۶۱۵
کارخانجات‌داروپخش‌ ۲,۸۰ M ۱,۵۰ B ۵,۳۴۰ ۵,۳۴۰ ۵,۳۹۵
داروسازی‌ فارابی‌ ۵۷۰,۱۸۶ ۴,۵۰ B ۷,۹۵۰ ۷,۹۳۹ ۷,۹۴۱
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۸۶ M ۲,۱۰ B ۱,۱۷۰ ۱,۱۱۹ ۱,۱۳۸
فولاد خراسان ۹۰۰ ۳,۶۰ M ۳,۹۸۰ ۳,۹۸۰ ۴,۱۸۹
سپنتا ۶,۲۰۷ ۷,۰۷ M ۱۱,۴۰۰ ۱۱,۳۶۰ ۱۱,۹۵۷
کویر تایر ۳,۵۵۰ ۲,۰۱ M ۵,۶۹۵ ۵,۴۵۰ ۵,۶۳۹
داروسازی زاگرس فارمد پارس ۴,۰۰۰ ۲,۵۱ M ۶,۲۷۶ ۶,۲۷۶ ۶,۶۰۶
نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱,۰۰۰ ۳,۸۰ M ۳,۸۵۰ ۳,۸۵۰ ۳,۸۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۷۵,۳۰۷ ۱,۳۸ B ۱,۸۷۹ ۱,۷۷۹ ۱,۸۳۵
سیمان فارس نو ۱۰۰ ۴۷۲,۰۰۰ ۴,۷۲۰ ۴,۷۲۰ ۴,۷۲۸
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۹,۶۳۱ ۱,۰۲ M ۱,۰۷۵ ۱,۰۳۰ ۱,۰۴۷
سیمان‌مازندران‌ ۱۰۰ ۱,۴۰ M ۱۴,۱۰۵ ۱۴,۱۰۵ ۱۴,۵۱۱
تولیدمحورخودرو ۵,۰۰۰ ۴,۹۰ M ۹۷۱ ۹۷۱ ۹۲۵
ح .گروه دارویی سبحان ۵۹,۲۸۷ ۲,۸۶ B ۴,۹۸۰ ۴,۷۵۲ ۴,۸۳۶
ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۶۵,۹۹۹ ۲,۵۰ M ۳۷۹ ۳۷۹ ۳۷۹
تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۵۳۵ ۷,۳۰ M ۱۳,۶۱۵ ۱۳,۶۱۵ ۱۳,۸۲۵
حفاری شمال ۵,۳۷ M ۱,۸۳ B ۳,۵۱۱ ۳,۳۰۵ ۳,۴۰۱
سیمان‌ بجنورد ۵۰۰ ۱,۶۰ M ۳,۱۳۶ ۳,۱۳۶ ۳,۳۰۱
پالایش نفت اصفهان ۱,۰۰ M ۱,۹۵ B ۱,۹۵۰ ۱,۹۵۰ ۲,۰۰۴
صنایع سیمان دشتستان ۵,۰۰۰ ۹,۹۰ M ۱,۹۷۸ ۱,۹۷۸ ۲,۰۸۲
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۱,۶۷۸ ۲,۱۶ M ۱,۹۲۹ ۱,۷۷۸ ۱,۸۶۷
صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۲۵,۷۳۲ ۱,۰۰ B ۸,۸۴۸ ۸,۲۰۰ ۸,۵۲۵
شهد ایران‌ ۴,۱۶۱ ۷,۱۰ M ۱,۷۱۶ ۱,۷۱۵ ۱,۷۹۴
نیروترانس‌ ۶,۷۰۰ ۲,۹۱ M ۴,۳۶۱ ۴,۲۴۰ ۴,۳۹۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۳۷۲,۶۳۵ ۷,۹۴ B ۲,۱۶۰ ۲,۱۰۰ ۲,۲۰۶
لنت‌ ترمزایران‌ ۳,۹۰۲ ۱,۰۷ M ۲,۸۷۰ ۲,۷۲۵ ۲,۸۳۰
سیمان‌ خزر ۳,۱۶۰ ۶,۸۰ M ۲,۱۵۶ ۲,۱۵۵ ۲,۲۶۸
تهران‌ شیمی‌ ۱,۱۰۰ ۴,۱۴ M ۳۷,۵۹۷ ۳۷,۵۹۷ ۳۹,۵۷۵
موتوژن‌ ۲۴,۰۰۰ ۱,۴۱ B ۵,۹۲۰ ۵,۸۵۰ ۵,۹۷۹
البرزدارو ۳۸,۳۹۸ ۴,۶۱ B ۱۲,۱۸۹ ۱۱,۹۱۰ ۱۲,۰۸۵
کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳,۵۷ M ۸,۲۰ B ۲,۳۶۹ ۲,۲۵۰ ۲,۳۰۳
داروسازی‌زهراوی‌ ۵,۳۳۸ ۲,۸۳ B ۵۴,۵۰۹ ۵۲,۶۰۰ ۵۳,۴۶۹
لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۸,۴۸۱ ۴,۳۹ B ۱۲,۰۵۰ ۱۱,۱۴۴ ۱۱,۷۳۰
سالمین‌ ۶,۴۰۴ ۱,۳۴ M ۲,۱۵۰ ۲,۰۸۰ ۲,۱۸۸
خدمات‌انفورماتیک‌ ۱۱۵,۰۲۹ ۱,۸۰ B ۱۵,۳۴۰ ۱۵,۱۶۷ ۱۵,۳۹۲
سیمان‌ بهبهان‌ ۲,۸۸۰ ۴,۳۲ M ۱۵,۰۰۱ ۱۵,۰۰۱ ۱۵,۳۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۴,۷۱ M ۲,۴۵ B ۵,۳۰۹ ۵,۱۰۰ ۵,۲۱۲
ایران‌ مرینوس‌ ۲,۷۰۰ ۲,۴۳ M ۹,۰۰۰ ۸,۹۶۷ ۹,۴۳۸
پلاسکوکار ۷,۲۹ M ۸,۸۰ B ۱,۲۵۰ ۱,۱۵۵ ۱,۲۰۹
قند لرستان‌ ۱,۴۵ M ۳,۷۰ B ۲,۶۴۵ ۲,۵۳۰ ۲,۵۹۲
فروسیلیس‌ ایران‌ ۲۴,۷۵۱ ۴,۱۹ M ۱,۷۰۱ ۱,۶۹۲ ۱,۷۸۱
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۵,۴۰ M ۸,۲۰ B ۱,۵۲۰ ۱,۵۲۰ ۱,۵۴۸
لیزینگ‌خودروغدیر ۱,۹۲ M ۳,۵۰ B ۱,۸۷۹ ۱,۷۴۰ ۱,۸۰۷
صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۲۵,۹۶۱ ۱,۶۰ B ۴,۹۸۰ ۴,۸۲۲ ۴,۹۲۲
شیشه‌ همدان‌ ۴۵۷,۵۶۱ ۲,۸۰ B ۶,۲۹۹ ۶,۰۳۰ ۶,۱۹۰
قندنقش‌جهان‌ ۷,۱۱۲ ۵,۲۴ M ۷,۳۶۶ ۷,۳۶۵ ۷,۷۵۲
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۰,۵۰۰ ۵,۴۶ M ۵,۲۰۰ ۵,۱۹۸ ۵,۴۷۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۳,۳۶ M ۵,۶۰ B ۱,۷۱۶ ۱,۶۳۱ ۱,۶۷۱
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۴,۹۵ M ۶,۰۰ B ۱,۲۵۵ ۱,۱۸۰ ۱,۲۱۱
قندهکمتان‌ ۷۶۶,۷۸۲ ۲,۰۰ B ۲,۷۵۰ ۲,۵۹۰ ۲,۷۲۴
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲۰,۱۴۴ ۱,۳۰ B ۷,۰۵۳ ۶,۴۸۹ ۶,۷۱۸
داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۷,۴۳۳ ۳,۱۶ B ۱۱,۶۵۰ ۱۱,۴۸۳ ۱۱,۷۰۴
تولیدی‌مهرام‌ ۶,۲۹۰ ۷,۳۶ M ۱۱,۷۰۹ ۱۱,۷۰۷ ۱۲,۳۲۳
بیسکویت‌ گرجی‌ ۲۳,۶۶۰ ۹,۳۰ M ۴,۰۰۰ ۳,۹۲۷ ۴,۱۳۳
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۴۴,۹۴۴ ۱,۱۷ B ۲,۶۸۷ ۲,۶۰۱ ۲,۷۱۹
بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۲۲,۳۴۵ ۱,۰۴ B ۴,۸۰۶ ۴,۶۶۵ ۴,۹۱۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۳۸,۱۲۱ ۳,۳۶ B ۸,۹۹۹ ۸,۶۲۲ ۸,۹۹۶
پلی‌اکریل‌ ۸,۳۲ M ۱,۹۸ B ۲,۴۸۰ ۲,۳۳۰ ۲,۴۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر ۱,۶۹ M ۲,۸۰ B ۱,۷۸۲ ۱,۶۷۱ ۱,۷۵۸
چرخشگر ۴۲۵,۴۱۴ ۱,۱۰ B ۲,۵۶۵ ۲,۴۳۰ ۲,۵۱۱
سیمان‌ صوفیان‌ ۸۰,۰۰۵ ۲,۰۷ B ۲,۷۹۸ ۲,۵۷۵ ۲,۷۱۰
ایران‌ارقام‌ ۲,۷۰ M ۷,۷۰ B ۲,۹۸۱ ۲,۷۴۹ ۲,۸۹۳
پست بانک ایران ۸,۲۱ M ۱,۲۰ B ۱,۵۳۹ ۱,۴۲۱ ۱,۴۹۳
بهنوش‌ ایران‌ ۵۱,۵۴۷ ۲,۱۰ B ۴,۲۴۸ ۴,۰۷۵ ۴,۲۸۹
قند مرودشت‌ ۲۹۱,۹۱۷ ۸,۴۷ B ۳,۰۵۰ ۲,۸۳۰ ۲,۹۷۱
فنرسازی‌خاور ۲۷۳,۹۶۰ ۶,۲۹ B ۲,۴۵۰ ۲,۲۳۷ ۲,۳۵۴
دشت‌ مرغاب‌ ۳۰,۸۰۴ ۲,۷۰ B ۸,۷۷۵ ۸,۷۷۵ ۹,۲۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,۰۰ M ۱,۱۵ B ۲۸,۸۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۲۹,۲۷۸
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۵۶۷,۴۷۶ ۲,۱۰ B ۳,۸۵۲ ۳,۶۱۰ ۳,۷۹۲
تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ ۵۱۷,۹۹۶ ۲,۲۰ B ۴,۴۶۷ ۴,۱۵۶ ۴,۳۶۷
کشت‌وصنعت‌پیاذر ۲۰۲,۵۵۲ ۵,۱۰ B ۲,۵۹۸ ۲,۴۶۵ ۲,۵۹۴
پارس‌ مینو ۶۲۸,۶۲۹ ۱,۹۰ B ۳,۲۸۵ ۳,۰۲۰ ۳,۱۷۸
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۶,۱۲ M ۱,۱۹ B ۲,۰۵۰ ۱,۹۰۵ ۲,۰۰۵
سازه‌ پویش‌ ۴۶,۶۵۴ ۷,۹۴ B ۱۸,۶۹۳ ۱۶,۹۱۴ ۱۷,۸۰۴
لبنیات‌ پاک‌ ۳۶۰,۸۳۷ ۱,۹۰ B ۵,۵۵۶ ۵,۲۶۸ ۵,۵۴۵
آلومراد ۴۰۹,۹۱۳ ۸,۶۶ B ۲,۱۸۰ ۲,۰۷۸ ۲,۱۸۷
باما ۲۹۹,۴۲۱ ۶,۶۷ B ۲,۳۷۰ ۲,۱۹۷ ۲,۳۱۲
سیمان‌ شمال‌ ۴۸۷,۶۰۶ ۸,۳۳ B ۱,۸۰۰ ۱,۶۸۷ ۱,۷۷۵
داروسازی‌ روزدارو ۱۵۱,۲۴۶ ۸,۱۵ B ۵,۶۵۹ ۵,۳۰۹ ۵,۵۸۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۰۹,۶۵۶ ۹,۰۳ B ۸,۸۵۰ ۸,۱۵۱ ۸,۵۸۰
قنداصفهان‌ ۱,۲۲ M ۷,۵۰ B ۶,۴۰۰ ۶,۰۳۵ ۶,۳۵۲
قند نیشابور ۵,۹۲ M ۷,۷۰ B ۱,۳۴۰ ۱,۲۹۵ ۱,۳۶۲
کاشی‌ نیلو ۲,۹۶ M ۶,۱۰ B ۲,۲۳۸ ۲,۰۳۴ ۲,۱۴۱
شکرشاهرود ۷,۵۳ M ۹,۳۰ B ۱,۲۸۰ ۱,۲۲۸ ۱,۲۹۲
سیمان‌ دورود ۳۴۴,۱۹۶ ۲,۴۰ B ۷,۱۰۰ ۶,۹۱۲ ۷,۲۷۵
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱۷۲,۱۵۰ ۱,۱۰ B ۶,۴۵۰ ۶,۳۴۸ ۶,۶۸۲
ح . نیرو محرکه‌ ۶۵۰,۸۹۶ ۱,۹۳ B ۳۳۶ ۲۸۶ ۳۱۷
ح . نیروترانس‌ ۴,۲۹۴ ۱,۱۹ M ۲,۹۵۰ ۲,۷۵۱ ۲,۹۶۱
ح .صنایع سیمان دشتستان ۷۲۹,۲۸۲ ۵,۸۴ B ۸۵۰ ۸۰۰ ۱,۱۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان ۹,۸۱ B ۱,۰۹ B ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۶ ۲,۷۰۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.