بورس اوراق بهادار تهران بازار نقدی (زنده)

 

 

 

بورس اوراق بهادار تهران بازار نقدی (زنده)
 
نام حجم ارزش بیشترین کمترین روز قبل
ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۱۲۲,۵۳۹ ۴,۱۵ M ۳۳۹ ۳۳۹ ۳۰۹
سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۷۸,۲۴۳ ۲,۱۲ B ۱,۲۲۰ ۱,۱۶۰ ۱,۰۹۵
ح . رادیاتور ایران‌ ۵۴۶,۹۰۶ ۹,۴۷ B ۱,۷۸۷ ۱,۶۰۰ ۱,۶۲۷
ح . ایران‌یاساتایرورابر ۸۹۰,۰۰۳ ۵,۵۷ B ۶۵۶ ۵۸۰ ۵۹۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱,۱۵ M ۱,۸۲ B ۱,۵۷۶ ۱,۵۷۰ ۱,۵۰۱
پارس‌سویچ‌ ۲۳۳,۴۷۰ ۱,۳۰ B ۵,۶۱۱ ۵,۶۱۱ ۵,۳۴۴
ایران‌ارقام‌ ۲۱۷,۲۰۲ ۵,۲۵ B ۲,۴۱۷ ۲,۴۱۷ ۲,۳۰۲
سایپا ۲,۱۶ M ۲,۱۴ B ۹۸۹ ۹۸۹ ۹۴۲
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱۶۴,۶۴۹ ۱,۰۰ B ۶,۲۷۳ ۶,۲۷۳ ۵,۹۷۵
صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۸۵۴,۹۸۴ ۳,۲۰ B ۳,۷۴۸ ۳,۷۴۴ ۳,۵۷۰
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۹۵ M ۲,۱۳ B ۱,۰۹۳ ۱,۰۹۳ ۱,۰۴۱
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۷,۱۸ M ۱,۲۷ B ۱,۷۶۹ ۱,۷۴۱ ۱,۶۸۵
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۱,۶۴ M ۲,۰۱ B ۱,۲۲۲ ۱,۲۲۲ ۱,۱۶۴
سیمان‌ بهبهان‌ ۵۸,۰۹۰ ۸,۷۹ B ۱۵,۱۳۹ ۱۵,۱۳۹ ۱۴,۴۱۹
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۵۷۶,۸۹۸ ۱,۴۰ B ۲,۴۵۳ ۲,۴۵۳ ۲,۳۳۷
معادن‌منگنزایران‌ ۵۱۱,۷۲۸ ۷,۵۸ B ۱,۴۸۳ ۱,۴۸۳ ۱,۴۱۳
کاشی‌ الوند ۴۸۷,۸۶۷ ۸,۱۸ B ۱,۶۷۷ ۱,۶۷۶ ۱,۵۹۸
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۱۸ M ۱,۴۰ B ۱,۱۴۷ ۱,۱۴۷ ۱,۰۹۳
لیزینگ‌ایران‌ ۹۲۵,۰۴۶ ۱,۵۰ B ۱,۶۵۷ ۱,۶۲۰ ۱,۵۷۹
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۲۱ M ۳,۱۹ B ۲,۶۲۸ ۲,۵۶۴ ۲,۵۰۳
مهرکام‌پارس‌ ۶,۵۸ M ۸,۱۰ B ۱,۲۳۵ ۱,۱۸۲ ۱,۱۷۷
کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۱۶,۲۲۷ ۱,۲۰ B ۵,۳۹۹ ۵,۳۱۰ ۵,۱۴۲
کارتن‌ ایران‌ ۲,۰۳ M ۴,۶۰ B ۲,۲۶۶ ۲,۲۰۴ ۲,۱۵۹
گلتاش‌ ۲۳۵,۶۸۳ ۲,۵۰ B ۱۰,۴۴۷ ۱۰,۲۰۰ ۹,۹۵۰
قند شیرین‌ خراسان‌ ۱۲۳,۸۷۶ ۱,۴۰ B ۱۱,۰۳۹ ۱۰,۵۱۵ ۱۰,۵۱۴
کاشی‌ پارس‌ ۱۲۹,۵۷۶ ۷,۰۵ B ۵,۴۵۲ ۵,۳۰۰ ۵,۱۹۳
لعابیران‌ ۲۷۷,۱۳۸ ۵,۰۴ B ۱,۸۲۲ ۱,۸۲۲ ۱,۷۳۶
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۰۶ M ۶,۷۰ B ۶,۳۷۷ ۶,۱۹۹ ۶,۰۷۴
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۲,۶۳ M ۵,۲۸ B ۲,۰۱۰ ۱,۹۰۶ ۱,۹۱۵
قند مرودشت‌ ۹۹۲,۲۲۴ ۳,۱۰ B ۳,۱۱۴ ۳,۰۰۰ ۲,۹۶۶
قنداصفهان‌ ۴,۹۱ M ۳,۵۰ B ۷,۱۵۳ ۶,۹۰۱ ۶,۸۱۳
ح . محورسازان‌ایران‌خودرو ۹۰۰,۴۵۰ ۷,۷۳ B ۸۹۲ ۷۸۰ ۸۲۱
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ ۲۹۹,۰۶۲ ۵,۵۸ B ۱,۸۷۵ ۱,۸۰۰ ۱,۷۸۶
مارگارین‌ ۳,۸۱ M ۲,۰۱ B ۵,۳۰۵ ۵,۱۰۲ ۵,۰۵۳
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۳,۱۱ M ۳,۴۰ B ۱,۰۹۲ ۱,۰۵۰ ۱,۰۴۰
ایران‌ ترانسفو ۴,۵۷ M ۵,۰۲ B ۱۰,۹۷۸ ۱۰,۹۷۸ ۱۰,۵۲۰
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱,۷۵ M ۲,۰۰ B ۱,۱۳۶ ۱,۱۱۶ ۱,۰۸۲
رادیاتور ایران‌ ۱,۵۸ M ۴,۵۰ B ۲,۸۹۳ ۲,۸۱۰ ۲,۷۵۶
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۵,۸۷ M ۴,۸۰ B ۸۳۰ ۸۰۰ ۷۹۱
پتروشیمی مبین ۸,۱۹ M ۲,۶۴ B ۳,۲۴۹ ۳,۱۴۵ ۳,۰۹۵
گروه مپنا (سهامی عام) ۱,۲۳ M ۹,۲۲ B ۷,۵۱۸ ۷,۲۶۱ ۷,۱۶۰
حفاری شمال ۱,۳۰ B ۴,۴۹ B ۳,۴۶۰ ۳,۴۶۰ ۳,۳۲۱
تایدواترخاورمیانه ۵,۱۶ M ۳,۲۵ B ۶,۳۷۰ ۶,۰۸۰ ۶,۰۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان ۱,۱۴ M ۳,۱۸ B ۲,۸۱۴ ۲,۶۶۰ ۲,۶۸۰
بیمه آسیا ۷,۷۸ M ۱,۰۶ B ۱,۳۸۷ ۱,۳۱۰ ۱,۳۲۱
مهندسی‌نصیرماشین‌ ۵۵۸,۱۵۵ ۱,۸۰ B ۳,۳۰۴ ۳,۰۳۱ ۳,۱۴۷
حفاری شمال ۲,۵۷ M ۸,۸۶ B ۳,۴۸۷ ۳,۲۴۰ ۳,۳۲۱
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۸۱,۴۵۲ ۳,۵۶ B ۴,۳۷۴ ۴,۳۷۴ ۴,۱۶۶
ایرکا پارت صنعت ۲,۱۹ M ۹,۶۰ B ۴,۴۴۹ ۴,۰۳۳ ۴,۲۳۸
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۲۴ M ۳,۱۰ B ۱,۴۱۰ ۱,۳۵۵ ۱,۳۴۹
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۱,۴۲ M ۱,۹۰ B ۱,۳۶۶ ۱,۲۹۸ ۱,۲۷۰
رینگ‌سازی‌مشهد ۲۰۸,۶۳۲ ۳,۱۵ B ۱,۵۱۳ ۱,۵۱۳ ۱,۴۴۱
ایران‌ خودرودیزل‌ ۳,۶۰ M ۲,۸۵ B ۸۰۷ ۷۵۸ ۷۷۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۴,۸۱ M ۴,۰۰ B ۸۵۰ ۸۰۶ ۸۱۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۷,۴۴ M ۲,۱۱ B ۲,۹۰۸ ۲,۷۸۳ ۲,۷۷۰
نورد آلومینیوم‌ ۸,۷۴ M ۸,۰۰ B ۹۳۷ ۸۸۰ ۸۹۷
سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۳,۳۶ M ۹,۸۰ B ۲,۹۷۰ ۲,۸۱۰ ۲,۸۳۶
گروه دارویی سبحان ۱۸۵,۷۲۶ ۱,۲۰ B ۶,۲۲۳ ۶,۰۲۰ ۵,۹۲۷
سالمین‌ ۹۶,۰۶۰ ۲,۱۷ B ۲,۲۶۳ ۲,۲۶۳ ۲,۱۵۶
محورسازان‌ایران‌خودرو ۱۱۸,۶۸۸ ۲,۱۱ B ۱,۷۸۲ ۱,۷۸۲ ۱,۶۹۸
پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۷۱,۷۹۷ ۲,۲۸ B ۳,۱۹۸ ۳,۱۰۰ ۳,۰۴۶
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۰۱,۸۴۲ ۲,۶۸ B ۲,۶۶۸ ۲,۶۰۰ ۲,۵۵۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۳,۶۸ M ۷,۳۰ B ۱,۹۹۸ ۱,۹۴۶ ۱,۹۳۹
نیروکلر ۱۸۸,۶۸۲ ۶,۰۹ B ۳,۳۴۸ ۳,۱۸۰ ۳,۱۸۹
ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲۴۳,۱۰۰ ۵,۸۳ M ۲۵۰ ۲۲۶ ۲۳۷
بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۶۳,۸۰۳ ۲,۸۶ B ۴,۶۲۴ ۴,۲۱۱ ۴,۴۰۵
شکرشاهرود ۲,۹۹ M ۴,۰۰ B ۱,۳۵۹ ۱,۲۸۰ ۱,۳۲۲
گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱۴۲,۸۲۵ ۱,۸۱ B ۱,۲۷۷ ۱,۲۵۵ ۱,۲۲۸
ایران‌دارو ۱۷۴,۶۴۹ ۷,۵۲ B ۴,۴۵۰ ۴,۲۴۸ ۴,۲۶۸
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان ۱,۳۵ M ۱,۳۰ B ۹۹۵ ۹۵۱ ۹۵۲
شهد ۵۸,۴۳۳ ۵,۲۷ B ۹,۱۷۳ ۸,۸۰۰ ۸,۹۴۳
قند نیشابور ۵,۳۷ M ۷,۶۰ B ۱,۴۳۹ ۱,۳۷۰ ۱,۴۰۲
چینی‌ ایران ۴۵,۰۹۲ ۹,۵۵ M ۲,۱۱۷ ۲,۱۱۷ ۲,۰۱۷
گروه‌بهمن‌ ۱,۴۵ M ۲,۶۹ B ۱,۹۲۲ ۱,۷۷۵ ۱,۸۳۶
کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۳۷,۴۵۲ ۹,۱۳ M ۲,۴۳۷ ۲,۴۳۷ ۲,۳۲۱
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۲۵۵,۱۰۳ ۱,۱۰ B ۴,۳۰۳ ۴,۱۸۶ ۴,۱۴۷
پاکسان‌ ۵۸۹,۹۷۲ ۲,۱۰ B ۳,۶۸۰ ۳,۴۸۰ ۳,۵۴۵
آلومراد ۴۰,۰۰۵ ۸,۰۱ M ۲,۰۰۳ ۲,۰۰۳ ۱,۹۰۸
ح .گروه دارویی سبحان ۶۵,۵۲۱ ۳,۲۱ B ۵,۰۶۹ ۴,۷۱۵ ۴,۸۶۱
لیزینگ‌خودروغدیر ۲,۱۹ M ۳,۷۰ B ۱,۷۲۰ ۱,۶۳۳ ۱,۶۷۶
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۲۲۶,۷۹۶ ۹,۳۷ B ۴,۱۹۰ ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۲
پتروشیمی پردیس ۳۷۴,۸۶۷ ۳,۳۰ B ۸,۹۱۷ ۸,۶۱۱ ۸,۵۰۵
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۳,۰۵ M ۵,۷۰ B ۱,۹۲۹ ۱,۸۰۱ ۱,۸۴۴
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ ۱,۰۰ M ۳,۸۰ B ۳,۹۴۰ ۳,۷۵۰ ۳,۷۵۹
جام‌دارو ۷,۱۶۰ ۷,۶۹ M ۱۰,۷۴۳ ۱۰,۷۴۳ ۱۰,۲۸۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران ۱۸۳,۶۲۱ ۱,۹۳ B ۱,۰۶۶ ۱,۰۰۰ ۱,۰۴۳
بیمه پارسیان ۱۱۵,۴۶۳ ۲,۲۹ B ۲,۰۰۰ ۱,۹۸۰ ۱,۹۲۷
ح . ایران‌ خودرو ۳,۲۲ M ۲,۳۰ B ۷۶۱ ۶۸۰ ۷۱۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۱,۱۲ M ۲,۴۵ B ۲,۲۰۱ ۲,۱۵۰ ۲,۱۷۳
سخت‌ آژند ۴,۱۶ M ۲,۴۷ B ۶,۰۴۸ ۵,۹۰۵ ۵,۹۰۸
ایران‌ خودرو ۱,۱۷ M ۲,۰۰ B ۱,۷۴۹ ۱,۶۶۸ ۱,۷۰۱
نفت‌ پارس‌ ۹۵,۱۴۲ ۷,۱۸ B ۷,۷۹۸ ۷,۳۵۰ ۷,۴۷۶
پتروشیمی‌ آبادان‌ ۱۱۲,۰۲۵ ۲,۳۹ B ۲,۱۸۰ ۲,۱۲۲ ۲,۱۲۴
گلوکوزان‌ ۲,۲۲۳ ۷,۵۶ M ۳۴,۴۹۸ ۳۴,۰۰۰ ۳۲,۸۷۱
ایران‌یاساتایرورابر ۱,۱۱ M ۱,۸۰ B ۱,۷۳۹ ۱,۶۰۳ ۱,۶۵۷
افست‌ ۷۷۳,۱۸۳ ۲,۸۰ B ۳,۷۰۱ ۳,۵۶۰ ۳,۶۳۲
قندهکمتان‌ ۳۰۸,۵۱۸ ۸,۴۰ B ۲,۷۸۰ ۲,۷۰۰ ۲,۷۱۹
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۱۵,۴۴۲ ۱,۸۷ M ۱,۲۱۳ ۱,۲۱۳ ۱,۱۵۶
بیمه ملت ۱۰۳,۰۱۸ ۱,۲۶ B ۱,۲۳۵ ۱,۲۱۷ ۱,۲۰۷
ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۳,۴۲ M ۱,۵۰ B ۴۶۱ ۴۴۰ ۴۴۰
گروه صنعتی پاکشو ۸۴,۱۷۴ ۸,۹۰ B ۱۰,۷۰۱ ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۵۲۶
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۷,۵۴۴ ۶,۵۴ M ۸,۸۵۵ ۸,۶۰۰ ۸,۴۳۴
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۴۵,۲۶۸ ۴,۵۹ M ۱,۰۳۷ ۱,۰۰۰ ۹۹۷
ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند ۴,۹۹ M ۳,۰۰ B ۶۴۰ ۵۸۲ ۵۸۲
سیمان‌ کرمان‌ ۹۵,۵۵۵ ۳,۰۲ B ۳,۲۲۱ ۳,۱۴۰ ۳,۱۵۵
فولاد آلیاژی ایران ۷۰۷,۹۸۹ ۷,۷۲ B ۱,۱۲۰ ۱,۰۸۴ ۱,۰۹۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲۵۹,۹۶۰ ۲,۹۱ B ۱,۱۴۷ ۱,۱۰۱ ۱,۱۱۹
بانک پاسارگاد ۳,۶۶ M ۴,۵۰ B ۱,۲۴۴ ۱,۲۰۸ ۱,۲۲۶
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۱,۳۹ M ۱,۷۰ B ۱,۲۷۰ ۱,۲۲۱ ۱,۲۴۱
داروسازی‌زهراوی‌ ۱,۴۸۱ ۷,۷۲ M ۵۲,۸۶۰ ۵۱,۸۹۹ ۵۱,۴۳۴
بانک تجارت ۴,۴۴ M ۴,۱۵ B ۹۳۵ ۹۳۵ ۹۲۱
گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۰,۵۰۰ ۶,۹۵ M ۲,۲۹۷ ۲,۲۵۹ ۲,۲۶۹
داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۲,۲۵۰ ۳,۶۰ M ۱۵,۹۹۹ ۱۵,۹۹۵ ۱۵,۸۲۳
دارویی‌ رازک‌ ۱۶۶ ۴,۹۰ M ۲۹,۹۵۰ ۲۹,۵۰۰ ۲۸,۹۵۷
سرمایه گذاری پردیس ۱۳۱,۴۸۱ ۱,۰۶ B ۸۲۹ ۷۸۱ ۸۱۴
بانک خاورمیانه ۳۵۷,۶۵۶ ۱,۰۰ B ۲,۹۳۰ ۲,۸۶۱ ۲,۹۰۱
بانک‌پارسیان‌ ۲,۹۳ M ۳,۳۰ B ۱,۱۲۰ ۱,۰۹۶ ۱,۱۰۹
داروسازی‌ سینا ۵۰۰ ۸,۰۰ M ۱۵,۹۷۹ ۱۵,۹۷۷ ۱۵,۹۹۴
بانک‌ کارآفرین‌ ۷۷,۳۴۴ ۲,۲۰ B ۲,۹۲۹ ۲,۸۴۱ ۲,۸۲۹
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۸۳۶,۵۵۱ ۸,۵۱ B ۱,۰۲۵ ۱,۰۱۰ ۱,۰۱۹
پتروشیمی‌ خارک‌ ۲۸۷,۵۸۹ ۳,۵۰ B ۱۲,۴۷۰ ۱۱,۹۷۰ ۱۲,۱۵۲
سیمان فارس و خوزستان ۴۱۰,۹۴۰ ۵,۶۶ B ۱,۴۰۰ ۱,۳۷۰ ۱,۳۸۱
شهد ایران‌ ۱۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ ۱,۸۸۰ ۱,۸۸۰ ۱,۷۹۵
سیمان‌هرمزگان‌ ۹,۷۵۰ ۴,۸۷ M ۵,۰۰۰ ۴,۸۵۰ ۴,۹۹۸
سیمان‌ شمال‌ ۲,۵۰۰ ۴,۴۰ M ۱,۷۶۰ ۱,۷۶۰ ۱,۸۰۵
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۳۲,۴۰۰ ۳,۴۱ M ۱,۰۶۸ ۱,۰۴۷ ۱,۰۴۷
سیمان کردستان ۳,۱۳۰ ۳,۶۰ M ۱,۱۵۰ ۱,۱۲۰ ۱,۱۵۵
سیمان‌ کارون‌ ۲۹,۶۴۰ ۷,۳۱ M ۲,۴۹۹ ۲,۴۳۶ ۲,۴۶۹
سیمان‌شاهرود ۸۰۰ ۱,۷۰ M ۲,۰۹۲ ۲,۰۹۱ ۲,۱۱۰
فروسیلیس‌ ایران‌ ۹۰,۰۰۰ ۱,۶۵ B ۱,۸۴۰ ۱,۸۴۰ ۱,۷۶۹
پتروشیمی فناوران ۲,۵۰۰ ۴,۱۵ M ۱۶,۸۲۹ ۱۶,۳۳۱ ۱۶,۶۷۹
خدمات‌انفورماتیک‌ ۱۸,۵۵۵ ۲,۸۵ B ۱۵,۴۲۰ ۱۵,۳۰۱ ۱۵,۴۳۳
تهران‌ شیمی‌ ۲۰۰ ۸,۴۰ M ۴۲,۱۴۴ ۴۲,۱۴۴ ۴۴,۳۶۲
موتوژن‌ ۱,۶۷۹ ۹,۸۰ M ۵,۸۲۰ ۵,۸۲۰ ۵,۹۸۵
پارس‌ دارو ۳,۷۷۸ ۳,۹۷ M ۱۰,۵۱۰ ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۵۴۴
فولاد خراسان ۷,۳۹۰ ۲,۹۵ M ۴,۰۰۰ ۳,۹۸۳ ۴,۱۹۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۴۱,۲۰۴ ۵,۸۹ B ۴,۱۹۲ ۴,۱۵۰ ۴,۱۸۵
لامیران‌ ۳,۸۲۱ ۱,۲۷ M ۳,۵۰۵ ۳,۲۱۰ ۳,۳۵۰
پتروشیمی جم ۹۶,۲۸۹ ۷,۹۷ B ۸,۳۱۰ ۸,۱۸۰ ۸,۳۱۳
سیمان‌ صوفیان‌ ۱,۰۰۰ ۲,۶۰ M ۲,۵۷۶ ۲,۵۷۶ ۲,۷۱۱
بهنوش‌ ایران‌ ۹۵۶ ۳,۹۰ M ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۰ ۴,۳۱۴
شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۳,۹۷۶ ۶,۹۵ B ۲۹,۱۸۵ ۲۸,۷۰۱ ۲۹,۲۳۷
بانک‌اقتصادنوین‌ ۳۶۶,۲۷۴ ۵,۹۷ B ۱,۶۷۹ ۱,۶۰۱ ۱,۶۳۹
سیمان‌ تهران‌ ۱۰۳,۷۷۴ ۱,۶۶ B ۱,۶۲۱ ۱,۵۹۳ ۱,۶۱۵
کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲,۳۳۰ ۷,۱۰ M ۳,۰۳۶ ۳,۰۳۶ ۳,۱۹۵
سیمان‌غرب‌ ۶,۴۸۶ ۲,۰۱ M ۳,۲۰۰ ۳,۱۰۰ ۳,۱۵۷
کویر تایر ۱۱,۹۱۸ ۶,۷۳ M ۵,۸۱۷ ۵,۶۱۰ ۵,۷۴۸
فولاد خوزستان ۸۱۴,۹۰۸ ۱,۹۰ B ۲,۳۶۸ ۲,۲۷۹ ۲,۳۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین ۶۵۳,۹۷۹ ۲,۹۰ B ۴,۵۱۰ ۴,۴۸۰ ۴,۵۰۵
باما ۱۸,۵۷۷ ۴,۰۵ M ۲,۲۵۰ ۲,۱۳۰ ۲,۲۰۷
سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲۲,۱۱۹ ۲,۲۶ M ۱,۰۳۸ ۱,۰۰۰ ۱,۰۳۸
بانک تجارت ۲,۹۱ M ۲,۷۹ B ۹۷۸ ۹۳۹ ۹۵۷
البرزدارو ۳۴,۶۹۲ ۴,۱۹ B ۱۲,۱۸۱ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۱۶۷
سیمان‌هگمتان‌ ۶,۰۰۰ ۱,۲۹ M ۲,۱۵۹ ۲,۱۵۱ ۲,۲۶۴
سیمان فارس نو ۱۹,۰۵۶ ۸,۹۴ M ۴,۶۹۰ ۴,۶۹۰ ۴,۷۴۴
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۱۵,۸۶۹ ۹,۷۱ B ۸,۴۵۰ ۸,۳۸۱ ۸,۴۰۱
پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۳۲,۶۵۱ ۹,۰۷ B ۶,۹۵۰ ۶,۷۸۰ ۶,۸۵۰
سیمان‌ دورود ۳,۰۰۰ ۱,۷۳ M ۵,۷۶۸ ۵,۷۶۸ ۶,۰۷۱
بانک ملت ۲,۲۱ M ۴,۳۳ B ۱,۹۸۳ ۱,۹۳۰ ۱,۹۵۴
داروسازی‌ اسوه‌ ۷۴,۲۱۰ ۱,۲۰ B ۱۶,۷۹۰ ۱۵,۹۱۳ ۱۶,۰۴۴
بانک صادرات ایران ۳,۲۸ M ۲,۹۹ B ۹۳۰ ۸۹۰ ۹۱۲
سرما آفرین‌ ۵۶,۷۷۴ ۱,۰۱ B ۱,۸۵۰ ۱,۷۶۴ ۱,۸۱۳
نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۶,۲۹۵ ۲,۲۸ M ۳,۶۲۴ ۳,۶۲۴ ۳,۸۱۴
داروسازی‌ فارابی‌ ۱۶۶,۵۰۲ ۱,۳۰ B ۷,۹۵۰ ۷,۹۱۰ ۷,۹۶۴
قند لرستان‌ ۳,۰۶ M ۸,۳۰ B ۲,۷۴۷ ۲,۵۷۵ ۲,۷۰۴
سیمان‌ قائن‌ ۵,۴۷۱ ۶,۰۸ M ۱۱,۱۲۳ ۱۱,۰۰۰ ۱۱,۳۶۲
سیمان‌ داراب‌ ۷۲,۱۵۸ ۸,۰۳ M ۱,۱۶۰ ۱,۰۹۵ ۱,۱۲۹
گروه‌ صنعتی‌ بارز ۹۳,۷۰۲ ۳,۰۴ B ۳,۳۰۰ ۳,۱۵۸ ۳,۳۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر ۴۸۵,۸۴۲ ۸,۳۶ B ۱,۷۹۹ ۱,۷۰۰ ۱,۷۸۵
معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۳۳,۰۰۰ ۳,۳۴ B ۱۰,۴۹۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۲۱۳
نفت‌ بهران‌ ۴۲۰,۳۸۸ ۳,۳۰ B ۷,۹۵۰ ۷,۷۰۱ ۷,۸۸۶
پارس‌ خزر ۱۲۱,۶۸۶ ۱,۱۰ B ۹,۵۹۵ ۹,۱۰۰ ۹,۴۲۷
صنعتی‌ آما ۱۳,۲۷۴ ۴,۶۳ M ۳,۴۹۰ ۳,۴۹۰ ۳,۶۷۳
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۸۳,۷۱۵ ۱,۳۷ B ۱,۶۸۵ ۱,۶۳۴ ۱,۶۶۱
داروسازی‌ ابوریحان‌ ۵,۵۷۲ ۶,۴۷ M ۱۲,۴۸۸ ۱۱,۶۰۰ ۱۲,۰۹۹
کابل‌ البرز ۲۵,۹۷۸ ۵,۶۴ M ۲,۲۲۳ ۲,۱۷۱ ۲,۲۴۸
قندنقش‌جهان‌ ۵,۵۰۲ ۴,۱۹ M ۸,۲۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۹۹۰
داروسازی‌ اکسیر ۱۴,۲۹۰ ۱,۳۶ B ۹,۷۹۰ ۹,۳۷۱ ۹,۶۹۲
معادن‌ بافق‌ ۷۷,۷۳۱ ۱,۸۳ B ۲,۴۶۹ ۲,۳۲۷ ۲,۳۸۷
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱,۷۶ M ۲,۱۰ B ۱,۱۹۰ ۱,۱۵۱ ۱,۱۹۳
صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵۰۰ ۴,۰۰ M ۷,۹۴۶ ۷,۹۴۶ ۷,۵۶۸
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۲۶,۹۱۰ ۴,۹۱ M ۱,۸۶۳ ۱,۸۰۸ ۱,۹۰۳
بیمه البرز ۷۱۰,۵۱۲ ۸,۰۹ B ۱,۱۷۳ ۱,۱۲۰ ۱,۱۵۰
فیبر ایران‌ ۱,۰۰۰ ۲,۷۰ M ۲,۷۰۱ ۲,۷۰۱ ۲,۵۷۳
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۶,۵۲ M ۷,۵۰ B ۱,۱۸۰ ۱,۱۰۰ ۱,۱۴۸
پالایش نفت تبریز ۱۹۷,۳۳۹ ۵,۷۵ B ۲,۹۹۲ ۲,۹۱۰ ۳,۰۳۸
ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۶۳,۹۵۷ ۲,۸۷ B ۱,۸۲۳ ۱,۷۰۲ ۱,۷۶۶
بانک انصار ۷,۷۵ M ۱,۹۶ B ۲,۶۰۵ ۲,۴۸۱ ۲,۵۴۴
دشت‌ مرغاب‌ ۶۶ ۶۰۰,۷۳۲ ۹,۱۰۲ ۹,۱۰۲ ۹,۲۳۶
پالایش نفت بندرعباس ۱,۳۶ M ۴,۰۲ B ۳,۰۲۰ ۲,۸۳۰ ۲,۹۵۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۶۲۵,۹۳۷ ۱,۴۰ B ۲,۲۲۷ ۲,۱۳۹ ۲,۲۵۱
سایپا دیزل‌ ۱,۷۱ M ۱,۴۴ B ۸۶۱ ۸۰۴ ۸۴۴
کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳,۵۶ M ۸,۲۰ B ۲,۳۷۰ ۲,۲۲۰ ۲,۳۲۳
تراکتورسازی‌ایران‌ ۶۱۶,۷۲۹ ۱,۳۰ B ۲,۲۳۲ ۲,۱۰۹ ۲,۱۴۵
گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۳۴,۳۶۵ ۸,۰۸ M ۲,۳۵۲ ۲,۳۴۹ ۲,۴۷۲
سیمان‌ خزر ۵۰۰ ۱,۱۰ M ۲,۲۵۰ ۲,۲۵۰ ۲,۳۶۸
دارویی‌ لقمان‌ ۸۳,۲۸۲ ۲,۳۷ B ۲,۹۵۳ ۲,۸۳۵ ۲,۸۹۵
داروسازی‌ امین‌ ۴۹,۷۸۲ ۱,۲۸ B ۲,۶۱۲ ۲,۵۵۳ ۲,۶۵۲
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۷۲,۱۹۳ ۲,۰۱ B ۱,۲۲۰ ۱,۱۵۴ ۱,۲۱۴
پارس‌ خودرو ۳,۵۲ M ۳,۱۲ B ۹۱۰ ۸۶۰ ۸۹۲
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۵۵ M ۵,۹۷ B ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰
فنرسازی‌زر ۳۲۸,۱۵۳ ۳,۷۴ B ۱,۱۸۸ ۱,۱۲۱ ۱,۱۵۰
مخابرات ایران ۲,۱۹ M ۵,۱۰ B ۲,۳۵۹ ۲,۳۰۰ ۲,۳۵۹
معدنی‌ دماوند ۱۵۰ ۱,۲۰ M ۸,۰۵۵ ۸,۰۵۵ ۸,۴۷۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۸۱۰,۸۸۳ ۴,۰۰ B ۵,۰۴۸ ۴,۸۶۰ ۵,۰۳۳
فولاد مبارکه اصفهان ۵,۰۸ M ۵,۲۰ B ۱,۰۵۰ ۱,۰۱۱ ۱,۰۴۱
پارس‌ مینو ۱۲۳,۴۲۲ ۴,۰۴ B ۳,۳۰۰ ۳,۲۲۰ ۳,۳۳۰
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۹,۶۵۰ ۱,۳۲ B ۷,۱۰۰ ۶,۶۸۰ ۷,۰۲۳
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴۷۷,۴۵۸ ۵,۲۷ B ۱,۱۳۰ ۱,۰۸۵ ۱,۱۲۷
کاشی‌ نیلو ۲,۵۰۰ ۵,۶۰ M ۲,۲۵۶ ۲,۲۵۶ ۲,۳۷۴
سیمان خوزستان ۷۱,۸۰۴ ۲,۱۵ B ۳,۰۵۸ ۲,۹۷۰ ۳,۰۹۳
آبسال‌ ۱۳۴,۴۵۴ ۲,۲۶ B ۱,۷۱۲ ۱,۶۴۰ ۱,۷۱۷
فنرسازی‌خاور ۴۳,۴۴۷ ۹,۳۸ M ۲,۲۹۰ ۲,۱۴۷ ۲,۲۶۰
درخشان‌ تهران‌ ۱۱۰,۳۱۵ ۱,۶۸ B ۱,۵۶۶ ۱,۵۱۰ ۱,۵۶۵
بانک سینا ۸,۸۴ M ۱,۴۰ B ۱,۶۳۹ ۱,۵۵۰ ۱,۶۰۰
لنت‌ ترمزایران‌ ۶۶,۰۵۲ ۱,۸۳ B ۲,۸۴۰ ۲,۷۵۰ ۲,۸۵۶
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲,۵۳ M ۳,۰۰ B ۱,۲۳۰ ۱,۱۶۴ ۱,۲۱۴
شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۱۸,۳۵۶ ۹,۶۵ M ۵,۲۷۵ ۵,۲۵۴ ۵,۵۳۰
نفت سپاهان ۱۶۳,۵۰۸ ۱,۰۰ B ۶,۵۸۰ ۶,۳۵۶ ۶,۵۶۹
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱,۱۶۹ ۶,۱۰ M ۵,۲۳۲ ۵,۲۳۲ ۵,۵۰۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۱,۷۵۴ ۱,۱۳ B ۹,۹۰۰ ۹,۵۵۴ ۱۰,۰۵۶
تولیدی‌مهرام‌ ۹,۲۲۴ ۱,۱۲ B ۱۲,۲۱۱ ۱۲,۱۰۷ ۱۲,۷۴۴
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۸۵,۶۱۳ ۳,۰۶ B ۱,۷۳۴ ۱,۶۳۰ ۱,۶۷۹
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۶۶,۴۷۳ ۱,۴۶ B ۲,۲۵۰ ۲,۱۹۶ ۲,۳۱۱
بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۰۰۰ ۸,۰۰ M ۴,۰۲۱ ۴,۰۲۱ ۴,۲۳۲
ح . نیرو محرکه‌ ۱,۶۷ M ۶,۰۶ B ۴۰۴ ۳۳۲ ۳۶۸
پارس‌ سرام‌ ۱۳۷,۹۱۷ ۲,۸۴ B ۲,۱۳۰ ۲,۰۱۲ ۲,۱۰۱
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۰۳,۲۰۰ ۱,۸۶ B ۱,۸۸۲ ۱,۸۰۱ ۱,۸۶۳
کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۴۹,۱۹۴ ۱,۱۰ B ۲۳,۴۴۹ ۲۲,۹۰۰ ۲۳,۳۲۹
پتروشیمی‌فارابی‌ ۲۸,۱۲۶ ۱,۴۹ B ۵,۵۹۰ ۵,۳۲۰ ۵,۵۹۹
لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۱,۴۰۲ ۲,۴۶ B ۱۱,۵۳۱ ۱۱,۵۳۱ ۱۲,۱۳۷
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۲,۴۳ M ۳,۴۰ B ۱,۴۳۰ ۱,۳۶۱ ۱,۴۲۴
تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۱,۹۰۹ ۲,۵۹ M ۱۳,۶۱۰ ۱۳,۵۵۰ ۱۴,۰۲۳
سیمان‌ بجنورد ۸۶۰ ۳,۰۰ M ۳,۴۵۰ ۳,۴۵۰ ۳,۳۰۰
بیمه ما ۲۸۶,۲۴۸ ۵,۶۸ B ۲,۰۴۵ ۱,۹۷۰ ۲,۰۳۲
صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۴۸۷,۲۳۶ ۲,۳۰ B ۴,۹۴۰ ۴,۶۰۲ ۴,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان ۲,۹۹ M ۵,۸۰ B ۱,۹۹۹ ۱,۹۳۱ ۲,۰۰۴
سیمان‌ ایلام‌ ۶,۶۸۲ ۳,۸۰ M ۵,۶۸۱ ۵,۶۸۱ ۵,۹۷۹
کشت‌وصنعت‌پیاذر ۷۸,۷۲۴ ۱,۹۱ B ۲,۴۵۰ ۲,۴۲۴ ۲,۵۵۱
سازه‌ پویش‌ ۱,۸۱۶ ۳,۱۱ M ۱۷,۱۲۴ ۱۷,۱۲۴ ۱۸,۰۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱,۳۱ M ۶,۷۰ B ۵,۳۱۲ ۵,۰۶۵ ۵,۲۸۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳,۷۴ M ۶,۳۰ B ۱,۷۳۵ ۱,۶۳۲ ۱,۷۱۶
داروسازی زاگرس فارمد پارس ۴,۰۰۰ ۲,۵۱ M ۶,۲۷۶ ۶,۲۷۶ ۶,۶۰۶
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۹۲۴,۸۶۰ ۱,۲۰ B ۱,۳۸۸ ۱,۲۹۳ ۱,۳۶۱
فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۹۱,۷۴۶ ۶,۴۸ B ۷,۴۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۲۳۰
فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۱,۲۳ M ۵,۸۰ B ۴,۸۹۴ ۴,۵۷۱ ۴,۷۹۸
پست بانک ایران ۴,۹۸ M ۷,۰۰ B ۱,۴۸۶ ۱,۳۷۱ ۱,۴۳۸
زامیاد ۱,۲۹ M ۱,۴۴ B ۱,۱۴۶ ۱,۰۸۴ ۱,۱۴۱
گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۰۰ ۱,۰۰ M ۳,۳۸۲ ۳,۳۸۲ ۳,۵۶۰
سیمان‌ شرق‌ ۶۴۴,۱۶۰ ۵,۴۱ B ۸۸۰ ۸۳۲ ۸۶۲
نیروترانس‌ ۵۹,۷۴۳ ۲,۴۹ B ۴,۱۷۷ ۴,۱۷۵ ۴,۳۹۴
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۳۳ M ۲,۵۰ B ۱,۹۷۶ ۱,۸۵۰ ۱,۹۴۷
سیمان‌سپاهان‌ ۶۲۰,۳۵۵ ۵,۴۶ B ۹۰۹ ۸۷۰ ۹۰۹
سیمان‌مازندران‌ ۲۱۱ ۲,۹۰ M ۱۳,۷۹۰ ۱۳,۷۹۰ ۱۴,۵۱۲
مس‌ شهیدباهنر ۱,۲۸ M ۱,۵۰ B ۱,۲۰۰ ۱,۱۴۰ ۱,۱۹۹
پالایش نفت اصفهان ۱,۰۰ M ۱,۹۵ B ۱,۹۵۰ ۱,۹۵۰ ۲,۰۰۴
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۲,۰۴ M ۳,۴۰ B ۱,۷۰۴ ۱,۶۰۴ ۱,۶۸۸
صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۲۵,۷۳۲ ۱,۰۰ B ۸,۸۴۸ ۸,۲۰۰ ۸,۵۲۵
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۱,۷۵ M ۲,۷۰ B ۱,۶۰۶ ۱,۵۱۳ ۱,۵۹۲
ایران‌ ترانسفو ۱,۸۲ M ۱,۸۶ B ۱۰,۵۴۰ ۹,۹۹۴ ۱۰,۵۲۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۷۶۳,۲۱۳ ۲,۳۰ B ۳,۱۴۷ ۲,۹۳۷ ۳,۰۹۱
سایپاشیشه‌ ۲۲۹,۷۱۵ ۳,۹۰ B ۱,۷۵۰ ۱,۶۷۷ ۱,۷۶۲
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۹۴۶,۲۹۵ ۲,۱۰ B ۲,۳۵۰ ۲,۲۰۵ ۲,۳۲۱
سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱,۵۰ M ۲,۶۰ B ۱,۷۹۹ ۱,۷۲۰ ۱,۷۸۷
لیزینگ رایان‌ سایپا ۶,۵۸ M ۱,۲۰ B ۱,۸۹۷ ۱,۷۹۱ ۱,۸۸۳
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۱۹۵,۱۴۳ ۳,۱۸ B ۱,۷۰۰ ۱,۶۲۱ ۱,۷۰۶
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ ۳,۶۵ M ۲,۱۰ B ۶۰۲ ۵۷۲ ۵۹۹
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۶۱۹,۶۲۰ ۱,۶۰ B ۲,۶۴۸ ۲,۵۰۲ ۲,۶۲۵
فرآورده‌های‌نسوزآذر ۴,۴۳ M ۶,۵۰ B ۱,۵۶۹ ۱,۴۳۰ ۱,۵۰۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۳,۲۹ M ۶,۰۰ B ۱,۸۴۲ ۱,۸۰۸ ۱,۹۰۳
پلاسکوکار ۳,۶۵ M ۳,۸۰ B ۱,۰۸۹ ۱,۰۳۲ ۱,۰۸۶
کمک‌فنرایندامین‌ ۲,۳۴ M ۲,۱۰ B ۹۲۸ ۸۸۴ ۹۳۰
کربن‌ ایران‌ ۳,۷۶ M ۱,۲۶ B ۳,۴۹۰ ۳,۲۹۰ ۳,۴۶۳
صنایع سیمان دشتستان ۸۵,۸۳۹ ۱,۷۲ B ۲,۰۰۵ ۲,۰۰۵ ۲,۱۱۰
کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱,۱۹ M ۸,۷۰ B ۷۵۸ ۷۲۲ ۷۵۹
صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۸۳ M ۶,۷۷ B ۳,۸۲۵ ۳,۶۳۴ ۳,۸۲۵
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۲۰۱,۵۶۲ ۱,۵۰ B ۷,۹۰۰ ۷,۵۵۶ ۷,۹۴۰
بیمه دانا ۲,۱۷ M ۲,۹۰ B ۱,۳۸۸ ۱,۳۱۲ ۱,۳۸۱
الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۵۳۳,۵۰۳ ۶,۹۴ B ۱,۳۴۸ ۱,۲۸۶ ۱,۳۵۲
پتروشیمی مبین ۳,۸۳ M ۱,۱۶ B ۳,۱۰۹ ۲,۹۱۰ ۳,۰۶۳
تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۵۰۳,۶۰۱ ۳,۵۰ B ۷,۳۵۰ ۶,۹۲۸ ۷,۲۹۲
شیشه‌ همدان‌ ۱۲۹,۱۶۹ ۸,۰۴ B ۶,۴۰۱ ۶,۱۵۶ ۶,۴۷۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۷۶۵,۸۲۶ ۹,۴۱ B ۱,۲۶۰ ۱,۲۱۶ ۱,۲۸۰
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۴۳ M ۱,۶۰ B ۱,۱۵۵ ۱,۱۱۶ ۱,۱۷۴
پلی‌اکریل‌ ۶,۵۲ M ۱,۶۴ B ۲,۵۸۹ ۲,۴۸۳ ۲,۶۱۳
داروسازی‌ کوثر ۸۱۴,۶۳۸ ۱,۲۰ B ۱,۶۰۰ ۱,۵۲۰ ۱,۵۹۴
ایران‌ تایر ۹۵۲,۲۱۹ ۲,۵۰ B ۲,۷۹۹ ۲,۶۴۳ ۲,۷۸۲
لیزینگ ایرانیان ۷۵۰,۰۹۶ ۹,۴۸ B ۱,۳۲۲ ۱,۲۵۰ ۱,۲۸۴
تکنوتار ۴۵۱,۵۹۶ ۶,۳۰ B ۱,۴۷۰ ۱,۳۸۴ ۱,۴۵۶
نیرو محرکه‌ ۵۱۳,۹۷۸ ۶,۷۳ B ۱,۴۰۰ ۱,۲۹۸ ۱,۳۶۶
لبنیات‌ پاک‌ ۱۵۱,۶۷۸ ۸,۷۳ B ۶,۰۰۰ ۵,۷۰۷ ۶,۰۰۷
حمل‌ونقل‌توکا ۲,۰۷ M ۵,۱۰ B ۲,۶۰۲ ۲,۴۶۴ ۲,۵۹۳
شیشه‌ و گاز ۹۸۵,۲۴۶ ۲,۷۰ B ۲,۸۴۳ ۲,۶۸۸ ۲,۸۲۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۷۵,۵۰۰ ۴,۰۸ B ۵,۴۱۵ ۵,۴۱۵ ۵,۷۰۰
تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ ۳۹۲,۴۵۱ ۱,۸۰ B ۴,۸۳۰ ۴,۵۳۱ ۴,۷۶۹
کالسیمین‌ ۹۴۵,۵۲۵ ۱,۶۰ B ۱,۷۸۰ ۱,۶۹۹ ۱,۷۸۷
سایپاآذین‌ ۵۸۰,۹۱۶ ۱,۴۰ B ۲,۴۰۰ ۲,۳۱۳ ۲,۴۳۴
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۴۲۸,۶۴۸ ۲,۲۰ B ۵,۵۸۰ ۵,۱۳۲ ۵,۴۰۲
لبنیات‌کالبر ۵,۵۵ M ۹,۰۰ B ۱,۷۰۰ ۱,۶۰۷ ۱,۶۹۱
آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱,۲۳ M ۲,۵۰ B ۲,۱۸۰ ۲,۰۵۸ ۲,۱۶۶
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۴,۷۵ M ۹,۸۰ B ۲,۱۴۰ ۲,۰۴۵ ۲,۱۵۲
کیمیدارو ۱۰۲,۶۸۷ ۵,۹۶ B ۶,۰۰۰ ۵,۷۷۱ ۶,۰۷۴
شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,۰۰ M ۱,۱۵ B ۲۸,۸۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۲۹,۲۷۸
پارس‌ الکتریک‌ ۷۳۴,۳۹۱ ۵,۷۰ B ۸,۰۰۰ ۷,۷۵۵ ۸,۱۶۳
صنعتی‌ بهشهر ۲,۸۷ M ۲,۰۸ B ۷,۴۰۰ ۷,۱۹۵ ۷,۵۷۳
توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱,۳۷ M ۲,۵۰ B ۱,۹۲۰ ۱,۸۳۱ ۱,۹۲۷
پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۹۶۹,۹۵۵ ۱,۳۰ B ۱,۳۸۰ ۱,۳۴۰ ۱,۴۱۰
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان ۴,۰۳ M ۳,۰۹ B ۸۳ ۷۵ ۸۳
ح . نیروترانس‌ ۶۲,۱۸۹ ۱,۷۵ B ۲,۹۶۸ ۲,۷۹۸ ۳,۱۰۸
ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۴,۱۸ M ۱,۸۰ B ۴۷۰ ۴۲۳ ۱,۰۰۰
داروسازی‌ روزدارو ۱۵۱,۲۴۶ ۸,۱۵ B ۵,۶۵۹ ۵,۳۰۹ ۵,۵۸۸
تجارت الکترونیک پارسیان ۹,۸۱ B ۱,۰۹ B ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۶ ۲,۷۰۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.