بورس اوراق بهادار تهران بازار نقدی (زنده)

 
نام حجم ارزش بیشترین کمترین روز قبل
ح . کارتن‌ ایران‌ ۲,۶۶ M ۲,۹۰ B ۱,۱۰۰ ۱,۰۰۱ ۹۴۴
ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۵,۴۳ M ۲,۶۰ B ۴۷۵ ۴۷۵ ۴۳۲
ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰ ۳۷۹ ۳۷۹ ۳۴۵
ح . محورسازان‌ایران‌خودرو ۶,۱۶ M ۶,۷۰ B ۱,۰۹۸ ۹۸۶ ۹۹۹
ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند ۱,۵۴ B ۹,۳۵ B ۶۲۴ ۵۹۰ ۵۶۸
ح . ایران‌ خودرو ۳,۶۶ M ۳,۰۰ B ۸۵۲ ۷۸۰ ۷۷۶
ح . رادیاتور ایران‌ ۸۶۰,۲۱۰ ۱,۶۰ B ۱,۹۲۹ ۱,۷۲۱ ۱,۷۸۹
سیمان‌ دورود ۹۱,۱۷۳ ۶,۳۹ B ۷,۰۱۵ ۷,۰۱۵ ۶,۶۸۱
ایران‌ ترانسفو ۶,۰۰ M ۶,۷۶ B ۱۱,۲۶۰ ۱۱,۲۶۰ ۱۰,۷۲۴
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۲,۵۷ M ۵,۲۰ B ۲,۰۱۸ ۱,۹۷۲ ۱,۹۲۲
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۹۵ M ۲,۱۳ B ۱,۰۹۳ ۱,۰۹۳ ۱,۰۴۱
پارس‌سویچ‌ ۱۵۹,۸۶۴ ۹,۹۸ B ۶,۲۴۸ ۶,۲۴۸ ۵,۹۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین ۴,۲۳ M ۱,۹۹ B ۴,۷۱۷ ۴,۷۱۷ ۴,۴۹۳
ایران‌ارقام‌ ۲۲۲,۲۰۲ ۶,۱۲ B ۲,۷۵۶ ۲,۷۵۶ ۲,۶۲۵
آلومراد ۶۵۱,۲۵۰ ۱,۴۰ B ۲,۱۲۵ ۲,۱۱۶ ۲,۰۲۴
سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۴,۰۶ M ۷,۷۰ B ۱,۸۹۵ ۱,۸۶۰ ۱,۸۰۵
بانک صادرات ایران ۱,۷۴ B ۱,۶۵ B ۹۵۰ ۹۵۰ ۹۰۵
فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۲,۶۹ M ۱,۴۴ B ۵,۳۷۰ ۵,۲۶۲ ۵,۱۱۵
رینگ‌سازی‌مشهد ۴۷۹,۱۰۵ ۸,۰۷ B ۱,۶۸۶ ۱,۶۸۶ ۱,۶۰۶
محورسازان‌ایران‌خودرو ۴۲۹,۱۴۱ ۸,۳۳ B ۱,۹۴۲ ۱,۹۴۲ ۱,۸۵۰
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۳,۷۳ M ۷,۵۰ B ۲,۰۰۸ ۲,۰۰۰ ۱,۹۱۳
مهرکام‌پارس‌ ۱,۳۹ M ۱,۹۰ B ۱,۴۰۳ ۱,۴۰۳ ۱,۳۳۷
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱,۱۸ M ۱,۷۴ B ۱,۴۷۳ ۱,۴۵۰ ۱,۴۰۳
پشم‌شیشه‌ایران‌ ۳۳۸,۹۷۶ ۲,۳۰ B ۶,۹۲۲ ۶,۸۳۸ ۶,۵۹۳
قند شیرین‌ خراسان‌ ۱۲۳,۸۷۶ ۱,۴۰ B ۱۱,۰۳۹ ۱۰,۵۱۵ ۱۰,۵۱۴
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۴۶ M ۱,۸۵ B ۱,۲۶۹ ۱,۲۳۵ ۱,۲۰۹
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۳,۶۸ M ۱,۰۸ B ۲,۹۵۵ ۲,۸۶۶ ۲,۸۱۵
قند مرودشت‌ ۹۳۷,۰۱۵ ۲,۹۰ B ۳,۰۶۷ ۲,۸۵۰ ۲,۹۲۱
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۸,۵۴ M ۱,۷۲ B ۲,۰۱۸ ۱,۹۷۲ ۱,۹۲۲
لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۴۴ M ۴,۸۸ B ۲,۰۰۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۰۵
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۱,۰۱ M ۲,۸۰ B ۲,۷۷۲ ۲,۶۹۰ ۲,۶۴۰
سایپا ۳,۹۹ M ۴,۴۶ B ۱,۱۲۲ ۱,۰۸۹ ۱,۰۶۹
الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۲,۰۳ M ۲,۹۰ B ۱,۴۲۹ ۱,۳۸۱ ۱,۳۶۱
پارس‌ خزر ۲۲۱,۷۹۷ ۲,۴۰ B ۱۰,۷۱۹ ۱۰,۵۷۰ ۱۰,۲۰۹
بیمه ما ۱,۰۶ M ۲,۱۰ B ۲,۰۳۱ ۱,۹۶۵ ۱,۹۳۵
لیزینگ‌ایران‌ ۶۹۱,۶۰۳ ۱,۳۰ B ۱,۸۷۳ ۱,۷۸۱ ۱,۷۸۴
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱,۷۰ M ۲,۳۰ B ۱,۳۳۶ ۱,۳۰۰ ۱,۲۷۳
تکنوتار ۶۷۰,۸۵۶ ۱,۰۰ B ۱,۵۰۳ ۱,۴۶۸ ۱,۴۳۲
باما ۲۸۶,۹۰۷ ۶,۵۴ B ۲,۲۹۸ ۲,۲۴۸ ۲,۱۸۹
پلاسکوکار ۱,۲۵ M ۱,۴۵ B ۱,۱۶۹ ۱,۱۳۵ ۱,۱۱۴
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۶۲۷,۱۰۶ ۱,۲۰ B ۱,۹۶۹ ۱,۸۷۱ ۱,۸۷۶
پارس‌ خودرو ۷,۵۵ M ۷,۲۶ B ۹۷۱ ۹۳۵ ۹۲۵
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۲۵۹,۲۶۴ ۲,۳۰ B ۸,۹۲۳ ۸,۶۰۰ ۸,۴۹۹
حفاری شمال ۱,۳۰ B ۴,۴۹ B ۳,۴۶۰ ۳,۴۶۰ ۳,۳۲۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۵,۰۰ M ۱,۴۵ B ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰ ۲,۸۳۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۳,۱۴ M ۵,۵۰ B ۱,۷۷۲ ۱,۷۰۰ ۱,۶۸۸
سایپاشیشه‌ ۸۰۷,۲۰۰ ۱,۵۰ B ۱,۸۳۰ ۱,۷۵۰ ۱,۷۴۳
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۵,۷۵ M ۱,۳۴ B ۲,۳۴۴ ۲,۱۷۲ ۲,۲۸۶
داروسازی‌زهراوی‌ ۲۸,۴۳۵ ۱,۵۰ B ۵۴,۰۵۲ ۵۲,۲۵۶ ۵۱,۶۴۴
بیمه دانا ۴,۸۲ M ۷,۰۰ B ۱,۴۷۰ ۱,۳۹۰ ۱,۴۰۰
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۵,۹۴ M ۱,۰۰ B ۱,۷۰۱ ۱,۶۵۰ ۱,۶۲۳
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۲۷ M ۸,۶۰ B ۶,۹۰۰ ۶,۵۱۱ ۶,۵۸۵
ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵۲۱,۷۷۸ ۹,۷۰ B ۱,۸۹۵ ۱,۷۷۶ ۱,۸۰۵
بانک ملت ۵,۹۸ M ۱,۱۹ B ۲,۰۳۲ ۱,۹۴۵ ۱,۹۴۰
بانک خاورمیانه ۱,۴۵ M ۴,۴۰ B ۳,۰۷۷ ۲,۹۷۰ ۲,۹۳۱
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ ۴۶۵,۳۰۷ ۹,۶۳ B ۲,۱۱۳ ۲,۰۰۹ ۲,۰۱۳
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱,۹۲ M ۴,۴۰ B ۲,۳۵۹ ۲,۲۱۰ ۲,۲۴۷
ایران‌ خودرو ۲,۶۴ M ۴,۸۵ B ۱,۸۷۰ ۱,۸۰۰ ۱,۷۸۹
زامیاد ۳,۴۴ M ۴,۰۸ B ۱,۲۰۷ ۱,۱۵۲ ۱,۱۵۵
فنرسازی‌خاور ۲۲۸,۶۶۸ ۵,۴۶ B ۲,۴۴۷ ۲,۳۰۰ ۲,۳۳۲
لیزینگ‌خودروغدیر ۲,۳۹ M ۴,۳۰ B ۱,۸۲۹ ۱,۷۵۰ ۱,۷۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۵,۴۹ M ۲,۸۳ B ۵,۲۸۱ ۵,۰۲۳ ۵,۰۳۰
گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۲۷۵,۴۹۹ ۶,۵۸ B ۲,۴۲۹ ۲,۳۴۵ ۲,۳۳۶
کشت‌وصنعت‌پیاذر ۹۲,۹۵۰ ۲,۴۸ B ۲,۶۸۵ ۲,۵۸۶ ۲,۵۵۸
حمل‌ونقل‌توکا ۳,۱۷ M ۸,۸۰ B ۲,۸۳۸ ۲,۶۵۰ ۲,۷۰۹
بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۶۰,۰۵۸ ۳,۰۱ B ۵,۰۷۵ ۴,۶۷۱ ۴,۸۳۴
سیمان‌ تهران‌ ۶۳۹,۶۱۶ ۱,۰۰ B ۱,۶۵۰ ۱,۶۰۵ ۱,۶۰۵
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۲۰۱,۲۶۶ ۷,۸۹ B ۴,۰۰۰ ۳,۷۶۷ ۳,۸۴۸
آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲,۷۲ M ۵,۹۰ B ۲,۲۱۸ ۲,۱۱۲ ۲,۱۳۲
بیمه پارسیان ۳۷۲,۳۷۹ ۷,۶۸ B ۲,۰۸۰ ۱,۹۵۱ ۱,۹۸۱
رادیاتور ایران‌ ۶۶۰,۲۰۹ ۲,۰۰ B ۳,۱۱۰ ۲,۹۹۹ ۲,۹۶۷
کارتن‌ ایران‌ ۱,۰۳ M ۲,۴۰ B ۲,۳۷۸ ۲,۱۶۴ ۲,۲۶۵
لیزینگ ایرانیان ۱,۳۷ M ۱,۷۰ B ۱,۳۰۷ ۱,۲۱۵ ۱,۲۵۰
بانک تجارت ۵,۳۳ M ۵,۲۹ B ۱,۰۱۲ ۹۷۵ ۹۷۵
جام‌دارو ۱۶,۰۵۳ ۱,۷۲ B ۱۰,۷۵۷ ۱۰,۲۴۶ ۱۰,۲۴۵
فیبر ایران‌ ۶۰,۰۰۰ ۱,۶۴ B ۲,۷۴۵ ۲,۷۴۵ ۲,۶۱۵
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۲,۳۲ M ۳,۰۰ B ۱,۳۰۳ ۱,۲۷۲ ۱,۲۷۱
داروسازی‌ امین‌ ۲۰۰,۶۰۹ ۵,۱۷ B ۲,۶۰۸ ۲,۵۴۷ ۲,۵۴۰
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۵,۲۱ M ۱,۱۵ B ۲,۲۷۰ ۲,۱۴۴ ۲,۱۷۹
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۲,۰۴ M ۲,۴۰ B ۱,۲۲۲ ۱,۱۵۶ ۱,۱۶۴
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۰۱,۳۸۸ ۲,۸۳ B ۲,۸۶۰ ۲,۶۵۰ ۲,۷۲۴
پتروشیمی مبین ۵,۷۲ M ۱,۸۶ B ۳,۲۷۹ ۳,۱۹۲ ۳,۲۰۷
سیمان‌ کارون‌ ۱۶۴,۴۰۰ ۴,۱۶ B ۲,۵۵۰ ۲,۵۰۰ ۲,۴۹۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۸۹۱,۹۴۲ ۲,۸۰ B ۳,۲۶۸ ۳,۰۴۰ ۳,۱۲۷
سایپا دیزل‌ ۲,۰۸ M ۱,۸۵ B ۹۰۳ ۸۶۹ ۸۷۶
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۷,۱۲ M ۸,۳۰ B ۱,۲۰۰ ۱,۱۳۹ ۱,۱۵۳
نیروکلر ۱۱۸,۳۱۳ ۴,۱۳ B ۳,۵۸۰ ۳,۳۱۷ ۳,۴۴۸
ایران‌ خودرودیزل‌ ۳,۳۱ M ۲,۷۴ B ۸۴۷ ۸۰۱ ۸۲۰
لامیران‌ ۵,۶۷۱ ۱,۹۸ M ۳,۵۱۵ ۳,۲۱۵ ۳,۳۴۹
ایران‌ ترانسفو ۵,۷۲ M ۶,۲۰ B ۱۱,۰۴۶ ۱۰,۶۴۱ ۱۰,۷۲۴
بانک پاسارگاد ۱,۳۹ M ۱,۷۳ B ۱,۲۶۸ ۱,۲۲۰ ۱,۲۲۸
نساجی‌ بروجرد ۴,۵۰۰ ۱,۷۱ M ۳,۷۸۹ ۳,۷۸۹ ۳,۶۰۹
بانک‌اقتصادنوین‌ ۱,۱۴ M ۲,۰۰ B ۱,۷۳۹ ۱,۷۰۰ ۱,۶۵۷
فنرسازی‌زر ۲۳۲,۰۲۱ ۲,۷۸ B ۱,۲۲۸ ۱,۱۷۱ ۱,۱۷۸
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۶۱۵,۱۰۳ ۸,۸۱ B ۱,۴۸۴ ۱,۴۰۰ ۱,۴۱۵
افست‌ ۴۰۰,۱۶۶ ۱,۴۰ B ۳,۶۲۱ ۳,۵۵۱ ۳,۵۵۸
داروسازی‌ سینا ۷۵,۱۳۳ ۱,۲۰ B ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۹۹۹ ۱۵,۸۴۸
بانک صادرات ایران ۱,۰۹ B ۱,۰۲ B ۹۴۵ ۹۱۷ ۹۲۲
بیمه ملت ۱,۰۰ M ۱,۲۱ B ۱,۲۱۰ ۱,۲۱۰ ۱,۲۰۹
بیمه آسیا ۴,۴۲ M ۶,۳۰ B ۱,۴۶۷ ۱,۳۷۰ ۱,۴۰۹
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۲,۰۲ M ۱,۴۲ B ۷,۳۳۴ ۶,۶۵۲ ۶,۹۸۶
قند لرستان‌ ۱,۲۷ M ۳,۳۰ B ۲,۶۷۰ ۲,۵۶۰ ۲,۵۸۶
نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۹۹,۴۰۰ ۷,۵۷ B ۳,۸۰۰ ۳,۸۰۰ ۳,۷۷۱
گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۹۶,۵۱۶ ۲,۲۰ B ۲,۳۰۹ ۲,۲۵۲ ۲,۲۵۲
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۲۴۶,۳۰۱ ۱,۱۰ B ۴,۳۰۰ ۴,۱۵۰ ۴,۱۸۷
پارس‌ الکتریک‌ ۳۳۶,۷۳۰ ۲,۶۰ B ۷,۸۹۸ ۷,۴۰۰ ۷,۵۷۰
ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۳,۴۲ M ۱,۵۰ B ۴۶۱ ۴۴۰ ۴۴۰
بیمه ملت ۵۵۲,۱۵۶ ۶,۷۶ B ۱,۲۷۳ ۱,۲۰۰ ۱,۲۱۳
سیمان‌سپاهان‌ ۳۶۴,۶۱۴ ۳,۲۷ B ۹۰۵ ۸۹۲ ۸۹۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۱,۳۸ M ۱,۸۰ B ۱,۳۱۸ ۱,۲۸۹ ۱,۲۹۴
کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱,۱۹ M ۹,۰۰ B ۷۷۵ ۷۳۶ ۷۵۱
کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۲۱,۲۶۵ ۵,۲۴ M ۲,۴۶۶ ۲,۴۶۶ ۲,۳۴۹
شیشه‌ و گاز ۶۷۳,۳۹۰ ۲,۰۰ B ۳,۱۱۲ ۲,۹۰۰ ۲,۹۶۷
سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۳,۲۱ M ۹,۶۰ B ۳,۰۸۰ ۲,۹۰۱ ۲,۹۸۷
فولاد آلیاژی ایران ۷۴۹,۶۴۴ ۸,۲۶ B ۱,۱۲۰ ۱,۰۹۰ ۱,۰۹۱
بانک پاسارگاد ۲,۶۶ M ۳,۲۷ B ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷ ۱,۲۲۷
گروه مپنا (سهامی عام) ۵,۷۶ M ۴,۴۲ B ۷,۷۹۸ ۷,۴۵۱ ۷,۶۳۸
بانک تجارت ۴,۴۴ M ۴,۱۵ B ۹۳۵ ۹۳۵ ۹۲۱
بیمه البرز ۱,۷۴ M ۲,۰۰ B ۱,۱۷۷ ۱,۱۵۳ ۱,۱۶۰
دارویی‌ لقمان‌ ۲۹,۷۶۸ ۸,۶۷ M ۲,۹۴۰ ۲,۸۶۷ ۲,۸۶۴
بانک سینا ۱,۹۴ M ۳,۱۷ B ۱,۶۵۴ ۱,۵۹۰ ۱,۶۲۳
چرخشگر ۴۱۵,۹۶۸ ۱,۰۰ B ۲,۵۸۰ ۲,۴۰۰ ۲,۴۹۴
معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱۵,۶۱۸ ۱,۶۱ B ۱۰,۴۳۹ ۱۰,۳۰۰ ۱۰,۱۹۱
تایدواترخاورمیانه ۲,۵۱ M ۱,۶۲ B ۶,۵۶۴ ۶,۱۹۰ ۶,۴۳۱
سیمان‌ کرمان‌ ۹۹,۱۱۳ ۳,۱۶ B ۳,۲۰۰ ۳,۱۵۰ ۳,۱۶۷
گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۸۹,۹۵۴ ۱,۱۳ B ۱,۲۷۱ ۱,۲۴۴ ۱,۲۴۴
گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۳۴ ۱,۱۰ M ۳,۳۸۲ ۳,۳۸۲ ۳,۵۶۰
فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳,۶۶۶ ۲,۷۱ M ۷,۳۹۳ ۷,۳۸۹ ۷,۰۸۶
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ ۸۸۱,۳۷۰ ۳,۴۰ B ۳,۹۲۰ ۳,۷۹۵ ۳,۸۳۷
بانک‌ کارآفرین‌ ۲۳۶,۰۹۴ ۶,۸۴ B ۲,۹۳۵ ۲,۸۵۰ ۲,۸۳۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۳,۵۲ M ۷,۰۰ B ۲,۰۰۰ ۱,۹۶۰ ۱,۹۸۱
شهد ایران‌ ۱۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ ۱,۸۸۰ ۱,۸۸۰ ۱,۷۹۵
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲,۴۹ M ۳,۲۷ B ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰
پتروشیمی جم ۵۹۶,۳۵۵ ۵,۰۰ B ۸,۳۵۰ ۸,۲۲۵ ۸,۳۱۱
سیمان‌ بهبهان‌ ۱۳,۲۸۰ ۲,۰۱ B ۱۵,۷۹۹ ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۱۲۰
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲,۶۹۲ ۱,۸۹ M ۷,۰۵۰ ۶,۴۹۰ ۶,۷۲۸
سیمان‌ صوفیان‌ ۱۰۰ ۲۵۷,۶۰۰ ۲,۵۷۶ ۲,۵۷۶ ۲,۷۱۰
کمک‌فنرایندامین‌ ۶,۷۳ M ۶,۳۰ B ۹۵۵ ۹۱۰ ۹۳۲
پارس‌ دارو ۲,۵۹۹ ۲,۸۳ M ۱۰,۹۷۹ ۱۰,۷۰۰ ۱۰,۵۳۰
سیمان‌شاهرود ۳۶,۲۶۹ ۷,۷۱ M ۲,۱۵۰ ۲,۰۷۰ ۲,۱۱۱
شهد ۳,۰۳۴ ۲,۶۴ M ۹,۰۰۰ ۸,۴۹۷ ۸,۶۰۷
سرمایه گذاری دارویی تامین ۱,۰۴ M ۴,۷۰ B ۴,۵۰۰ ۴,۴۸۱ ۴,۴۹۳
صنعتی‌ آما ۱۸,۰۳۵ ۶,۲۸ M ۳,۶۴۷ ۳,۳۲۰ ۳,۴۷۴
داروسازی‌ اسوه‌ ۴۶,۰۸۲ ۷,۳۶ B ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰ ۱۵,۹۸۲
گروه دارویی سبحان ۸,۲۰۰ ۵,۰۲ M ۶,۲۱۵ ۶,۰۰۷ ۶,۰۴۳
بانک ملت ۱,۰۰ B ۱,۹۴ B ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰
چینی‌ ایران ۱,۰۰۰ ۲,۲۰ M ۲,۱۶۹ ۲,۱۶۹ ۲,۰۶۶
بانک خاورمیانه ۱,۰۰ M ۲,۹۰ B ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱۹۰,۶۳۴ ۲,۱۱ B ۱,۱۳۸ ۱,۱۱۰ ۱,۱۱۵
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۳۵,۸۱۰ ۳,۰۱ B ۸,۵۰۰ ۸,۴۰۷ ۸,۴۲۴
دشت‌ مرغاب‌ ۸۸ ۸۰۷,۵۳۲ ۹,۲۰۲ ۹,۱۰۰ ۹,۲۳۶
فولاد خراسان ۱۰۰ ۳۹۸,۲۰۰ ۳,۹۸۲ ۳,۹۸۲ ۴,۱۹۱
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۰۰۰ ۲,۵۰ M ۱,۲۲۶ ۱,۲۲۶ ۱,۱۶۸
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ ۳,۷۱ M ۲,۲۰ B ۶۰۰ ۵۷۶ ۵۸۵
ایران‌ مرینوس‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۴۳۵
تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۹۳۳,۴۶۳ ۶,۵۰ B ۷,۳۵۸ ۶,۷۰۰ ۷,۰۱۳
گروه صنعتی پاکشو ۸,۷۳۵ ۹,۲۲ M ۱۰,۷۳۳ ۱۰,۵۴۷ ۱۰,۵۴۷
پتروشیمی فناوران ۶۵۵ ۱,۰۷ M ۱۶,۴۰۰ ۱۶,۴۰۰ ۱۶,۶۶۰
سیمان‌ داراب‌ ۶,۴۹۷ ۷,۳۰ M ۱,۱۲۰ ۱,۱۱۱ ۱,۱۲۶
سیمان فارس و خوزستان ۲۰۸,۱۶۲ ۲,۸۷ B ۱,۳۹۱ ۱,۳۷۰ ۱,۳۸۰
سامان‌ گستراصفهان‌ ۵۲,۸۸۳ ۶,۲۰ M ۱,۱۹۹ ۱,۱۵۱ ۱,۱۷۳
صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵۰ ۴۱۷,۶۵۰ ۸,۳۵۳ ۸,۳۵۳ ۷,۹۵۶
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۲۵,۲۳۶ ۲,۶۵ M ۱,۰۷۵ ۱,۰۴۷ ۱,۰۴۷
سیمان کردستان ۵۲,۵۰۰ ۶,۰۶ M ۱,۲۰۰ ۱,۱۴۰ ۱,۱۵۳
دارویی‌ رازک‌ ۶,۱۰۰ ۱,۷۶ B ۲۹,۴۰۰ ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۳۴
داروسازی‌ فارابی‌ ۳,۴۰۰ ۲,۶۹ M ۷,۹۵۰ ۷,۸۱۱ ۷,۹۵۰
سیمان‌ ایلام‌ ۳۰۰ ۱,۷۰ M ۵,۶۶۸ ۵,۶۶۸ ۵,۹۶۶
کیمیدارو ۲,۵۳۷ ۱,۴۷ M ۵,۹۷۰ ۵,۶۹۰ ۵,۸۰۶
داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱,۴۵۹ ۲,۳۳ M ۱۶,۰۱۱ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۴۳۴
کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۸۰۰ ۲,۴۰ M ۳,۰۳۴ ۳,۰۳۴ ۳,۱۹۳
فولاد خوزستان ۴۰۴,۷۳۲ ۹,۳۰ B ۲,۳۲۸ ۲,۲۷۴ ۲,۳۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۵۰,۴۲۶ ۲,۰۸ B ۴,۱۸۰ ۴,۰۸۲ ۴,۱۸۱
خدمات‌انفورماتیک‌ ۵۹,۲۸۹ ۹,۰۹ B ۱۵,۴۲۰ ۱۵,۱۰۳ ۱۵,۴۲۰
شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۱,۰۰۰ ۵,۲۰ M ۵,۲۱۰ ۵,۲۱۰ ۵,۴۸۴
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۸۴۱ ۴,۴۰ M ۵,۲۰۳ ۵,۲۰۳ ۵,۴۷۶
سیمان‌ شمال‌ ۱۰,۹۰۰ ۱,۹۱ M ۱,۷۷۰ ۱,۷۳۰ ۱,۷۸۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۶,۸۷ M ۱,۵۰ B ۲,۱۸۲ ۲,۱۸۲ ۲,۱۷۸
تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۲,۶۵۳ ۳,۶۴ M ۱۴,۰۰۰ ۱۳,۷۰۰ ۱۳,۹۰۱
پتروشیمی‌ خارک‌ ۴,۱۱ M ۵,۰۰ B ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۵۲ ۱۲,۱۳۱
بانک‌پارسیان‌ ۳,۷۸ M ۴,۲۰ B ۱,۱۱۵ ۱,۰۸۵ ۱,۱۰۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران ۱۴,۶۶۳ ۱,۵۷ M ۱,۱۰۰ ۱,۰۵۶ ۱,۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌نیرو ۳۱,۳۸۱ ۳,۲۱ M ۱,۰۸۰ ۱,۰۲۲ ۱,۰۳۶
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۱۷,۷۳۳ ۱,۷۳ M ۹۸۷ ۹۵۲ ۹۹۸
سازه‌ پویش‌ ۹۵۰ ۱,۶۲ M ۱۷,۰۶۱ ۱۷,۰۶۱ ۱۷,۸۲۲
کاشی‌ الوند ۹,۲۴۶ ۱,۶۴ M ۱,۸۷۹ ۱,۷۴۴ ۱,۸۳۵
سیمان‌هرمزگان‌ ۵,۲۶۴ ۲,۵۰ M ۴,۷۵۵ ۴,۷۴۹ ۴,۹۹۸
درخشان‌ تهران‌ ۳۵,۵۷۱ ۵,۴۲ M ۱,۵۸۹ ۱,۴۹۰ ۱,۵۴۵
البرزدارو ۵۵,۵۳۳ ۶,۷۱ B ۱۲,۱۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۱۳۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱,۹۹ M ۴,۳۰ B ۲,۱۷۱ ۲,۱۴۰ ۲,۱۶۴
شرکت ارتباطات سیار ایران ۵۰,۷۴۶ ۱,۵۰ B ۲۹,۲۰۰ ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۳۸۴
پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۴,۰۱۱ ۴,۲۴ M ۳,۲۳۰ ۲,۹۵۲ ۳,۱۰۵
سیمان خوزستان ۹۴,۷۲۱ ۲,۸۵ B ۳,۰۵۹ ۳,۰۰۰ ۳,۰۲۶
پتروشیمی‌فارابی‌ ۲,۸۷۷ ۱,۴۶ M ۵,۰۷۵ ۵,۰۷۵ ۵,۳۴۲
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱۶۵,۶۶۲ ۱,۹۲ B ۱,۲۱۳ ۱,۱۵۳ ۱,۱۸۶
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۶۳,۷۹۱ ۱,۰۶ B ۱,۷۳۴ ۱,۶۳۶ ۱,۶۸۷
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۴۱۷,۹۹۲ ۶,۹۱ B ۱,۶۷۹ ۱,۶۴۰ ۱,۶۵۷
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۳,۶۴۷ ۳,۷۹ M ۱,۶۱۰ ۱,۵۹۲ ۱,۶۳۷
کارخانجات‌داروپخش‌ ۹۷,۱۴۴ ۵,۱۴ B ۵,۳۵۰ ۵,۲۵۱ ۵,۳۲۰
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۳۰۸,۸۹۲ ۴,۷۲ B ۱,۵۸۰ ۱,۵۱۰ ۱,۵۴۸
ح .گروه دارویی سبحان ۱۵,۸۵۳ ۷,۵۲ M ۴,۷۹۹ ۴,۶۸۵ ۴,۷۵۶
لنت‌ ترمزایران‌ ۴۰,۵۴۱ ۱,۱۴ B ۲,۹۱۹ ۲,۸۰۰ ۲,۸۳۹
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۵,۲۹ M ۶,۹۰ B ۱,۳۱۶ ۱,۲۹۱ ۱,۳۰۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱,۶۱ M ۴,۵۵ B ۲,۹۴۸ ۲,۸۰۰ ۲,۸۳۷
صنایع سیمان دشتستان ۱۸,۵۰۰ ۳,۶۷ M ۱,۹۸۳ ۱,۹۸۳ ۲,۰۸۷
قندنقش‌جهان‌ ۴,۰۵۶ ۳,۰۲ M ۷,۴۷۳ ۷,۴۰۶ ۷,۷۷۳
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۲۱۰,۲۳۴ ۱,۶۰ B ۷,۸۹۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۶۵
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۵۹۰,۴۳۶ ۶,۴۱ B ۱,۱۱۷ ۱,۰۷۶ ۱,۰۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان ۳,۱۷ M ۸,۷۰ B ۲,۷۸۰ ۲,۷۰۰ ۲,۷۴۲
تولیدی‌مهرام‌ ۲,۵۹۴ ۳,۱۲ M ۱۲,۲۹۰ ۱۱,۹۴۵ ۱۲,۵۷۳
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۲۰۱,۰۱۴ ۱,۱۰ B ۵,۶۵۶ ۵,۳۶۲ ۵,۴۸۵
نیروترانس‌ ۷۰,۲۸۸ ۳,۰۸ B ۴,۴۹۶ ۴,۲۹۰ ۴,۴۰۷
گروه‌بهمن‌ ۱,۱۴ M ۲,۲۰ B ۱,۹۵۰ ۱,۸۷۶ ۱,۹۲۴
توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۵۵ M ۵,۹۷ B ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۴۳۱,۰۷۱ ۷,۵۸ B ۱,۷۸۹ ۱,۷۵۱ ۱,۸۴۳
مخابرات ایران ۱,۷۱ M ۳,۹۰ B ۲,۳۴۶ ۲,۳۰۰ ۲,۳۳۱
معدنی‌ دماوند ۱۵۰ ۱,۲۰ M ۸,۰۵۵ ۸,۰۵۵ ۸,۴۷۸
سرما آفرین‌ ۲۲۵,۴۵۱ ۴,۰۱ B ۱,۸۱۸ ۱,۷۷۷ ۱,۷۹۰
سیمان فارس نو ۵۰۰ ۲,۴۰ M ۴,۷۲۹ ۴,۷۲۹ ۴,۷۳۲
شیشه‌ همدان‌ ۹۱,۴۶۳ ۵,۵۷ B ۶,۱۱۰ ۶,۰۲۲ ۶,۱۲۰
سیمان‌ارومیه‌ ۱۳,۰۰۰ ۴,۴۰ M ۳,۳۸۴ ۳,۳۸۲ ۳,۵۵۹
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱,۹۶ M ۲,۰۰ B ۱,۰۱۰ ۹۸۹ ۱,۰۱۶
معادن‌ بافق‌ ۲۶,۹۰۰ ۶,۴۲ M ۲,۴۹۷ ۲,۳۴۳ ۲,۴۶۲
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان ۱,۹۵ M ۱,۸۰ B ۹۵۰ ۹۳۷ ۹۴۵
معدنی و صنعتی گل گهر ۵۶۸,۹۷۷ ۹,۶۴ B ۱,۷۵۹ ۱,۶۸۳ ۱,۷۷۱
داروسازی‌ کوثر ۷۸,۳۲۱ ۱,۱۸ B ۱,۵۷۵ ۱,۴۹۲ ۱,۵۳۶
بهنوش‌ ایران‌ ۱۷,۰۴۰ ۷,۱۲ M ۴,۲۶۰ ۴,۱۰۴ ۴,۳۱۹
بانک انصار ۸,۶۷ M ۲,۲۳ B ۲,۶۰۰ ۲,۵۲۵ ۲,۵۸۵
موتوژن‌ ۱,۱۳۹ ۶,۶۰ M ۵,۸۰۰ ۵,۷۱۰ ۵,۹۸۲
سیمان‌ شرق‌ ۱,۴۰ M ۱,۲۰ B ۸۵۴ ۸۲۳ ۸۴۶
گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۳۹,۹۴۸ ۴,۴۸ B ۳,۲۸۴ ۳,۱۴۰ ۳,۲۸۵
کویر تایر ۳۵,۴۷۹ ۱,۹۳ B ۵,۵۷۰ ۵,۳۹۶ ۵,۶۸۰
پست بانک ایران ۷,۹۴ M ۱,۱۹ B ۱,۵۷۰ ۱,۴۵۵ ۱,۵۰۴
لبنیات‌ پاک‌ ۳۳۸,۰۶۱ ۱,۹۰ B ۵,۷۴۵ ۵,۳۵۴ ۵,۵۰۶
فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۳۶,۶۵۱ ۲,۴۲ B ۱,۷۹۰ ۱,۷۱۰ ۱,۸۰۰
مهندسی‌نصیرماشین‌ ۲۶,۷۹۶ ۸,۶۱ M ۳,۳۹۷ ۳,۱۸۵ ۳,۳۳۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۵,۰۵ M ۱,۰۸ B ۲,۱۵۹ ۲,۱۳۱ ۲,۱۵۴
داروسازی‌ ابوریحان‌ ۹,۱۵۴ ۱,۰۵ B ۱۱,۶۵۰ ۱۱,۴۶۱ ۱۱,۹۴۷
کابل‌ البرز ۵۳,۹۸۳ ۱,۱۶ B ۲,۲۴۰ ۲,۱۵۰ ۲,۲۱۷
پارس‌ سرام‌ ۱۳۷,۹۱۷ ۲,۸۴ B ۲,۱۳۰ ۲,۰۱۲ ۲,۱۰۱
نفت سپاهان ۹۹,۲۳۴ ۶,۲۴ B ۶,۴۴۰ ۶,۱۵۱ ۶,۴۷۴
توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۵۸۹,۵۲۶ ۱,۰۰ B ۱,۸۰۰ ۱,۷۳۰ ۱,۷۶۴
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۲,۵۰ M ۲,۹۰ B ۱,۱۶۰ ۱,۱۳۰ ۱,۱۶۹
تراکتورسازی‌ایران‌ ۱,۰۲ M ۲,۲۰ B ۲,۲۱۵ ۲,۱۵۰ ۲,۱۸۸
پتروشیمی‌شیراز ۳۴۱,۰۹۵ ۱,۱۰ B ۳,۲۸۸ ۳,۰۷۶ ۳,۲۳۷
سیمان‌ بجنورد ۸۶۰ ۳,۰۰ M ۳,۴۵۰ ۳,۴۵۰ ۳,۳۰۰
پتروشیمی پردیس ۲۹۲,۵۰۵ ۲,۴۰ B ۸,۵۳۹ ۸,۱۴۰ ۸,۵۶۶
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۳۲,۲۵۰ ۵,۸۸ B ۲,۵۹۷ ۲,۴۷۰ ۲,۵۵۳
کارخانجات‌داروپخش‌ ۲,۸۰ M ۱,۵۰ B ۵,۳۴۰ ۵,۳۴۰ ۵,۳۹۵
سایپاآذین‌ ۶۵۴,۴۵۵ ۱,۶۰ B ۲,۴۸۰ ۲,۳۹۷ ۲,۴۵۴
پتروشیمی شازند ۶,۲۸ M ۳,۰۰ B ۴,۸۷۴ ۴,۶۷۰ ۴,۸۲۰
سیمان‌هگمتان‌ ۳۷,۱۳۶ ۷,۹۰ M ۲,۱۵۲ ۲,۱۲۶ ۲,۲۳۷
پالایش نفت اصفهان ۴,۶۹ M ۹,۰۰ B ۱,۹۲۶ ۱,۹۰۱ ۱,۹۳۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس ۴,۰۰۰ ۲,۵۱ M ۶,۲۷۶ ۶,۲۷۶ ۶,۶۰۶
ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۵۴ M ۹,۶۴ B ۴۰۷ ۳۵۱ ۳۸۳
سیمان‌ خزر ۴۴,۰۰۰ ۹,۶۱ M ۲,۱۸۴ ۲,۱۸۳ ۲,۲۹۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱,۰۹ M ۵,۵۰ B ۵,۱۶۵ ۵,۰۴۰ ۵,۱۶۵
فولاد مبارکه اصفهان ۷,۵۸ M ۷,۶۰ B ۱,۰۲۰ ۹۹۹ ۱,۰۱۵
حفاری شمال ۶,۱۰ M ۲,۰۹ B ۳,۵۴۸ ۳,۳۲۰ ۳,۴۶۲
نفت‌ پارس‌ ۷۷,۹۶۰ ۵,۵۷ B ۷,۳۳۱ ۷,۱۰۰ ۷,۴۷۳
کارخانجات تولیدی شهید قندی ۵,۲۴ M ۱,۲۳ B ۲,۴۸۸ ۲,۲۵۸ ۲,۳۷۶
کاشی‌ پارس‌ ۲۲,۳۲۱ ۱,۲۴ B ۵,۸۷۰ ۵,۵۸۹ ۵,۸۸۳
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۱۵ M ۱,۳۰ B ۱,۱۸۵ ۱,۱۲۳ ۱,۱۷۲
سیمان‌مازندران‌ ۲۱۱ ۲,۹۰ M ۱۳,۷۹۰ ۱۳,۷۹۰ ۱۴,۵۱۲
معادن‌منگنزایران‌ ۱۴۸,۶۶۴ ۲,۱۵ B ۱,۴۹۸ ۱,۴۱۷ ۱,۴۹۰
پتروشیمی‌ خارک‌ ۳۳۱,۲۱۰ ۳,۹۰ B ۱۲,۱۵۰ ۱۱,۶۳۱ ۱۲,۱۱۴
پالایش نفت اصفهان ۱,۰۰ M ۱,۹۵ B ۱,۹۵۰ ۱,۹۵۰ ۲,۰۰۴
پتروشیمی‌ آبادان‌ ۱۲۷,۳۶۷ ۲,۶۳ B ۲,۱۲۴ ۲,۰۲۶ ۲,۱۲۳
پالایش نفت تبریز ۴۳۲,۹۷۸ ۱,۲۰ B ۲,۸۷۶ ۲,۸۶۰ ۳,۰۱۰
صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۲۵,۷۳۲ ۱,۰۰ B ۸,۸۴۸ ۸,۲۰۰ ۸,۵۲۵
پاکسان‌ ۴۱۵,۱۰۴ ۱,۵۰ B ۳,۵۸۶ ۳,۵۱۱ ۳,۵۷۰
سپنتا ۳,۳۳۸ ۳,۸۷ M ۱۱,۹۸۰ ۱۱,۳۸۹ ۱۱,۹۸۸
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۱,۲۴ M ۹,۷۹ B ۸۰۲ ۷۸۷ ۸۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۳۷۲,۶۳۵ ۷,۹۴ B ۲,۱۶۰ ۲,۱۰۰ ۲,۲۰۶
نفت‌ بهران‌ ۶۱۴,۲۰۲ ۴,۷۰ B ۷,۸۵۰ ۷,۶۶۹ ۷,۸۴۱
سالمین‌ ۶۴,۷۶۴ ۱,۳۷ B ۲,۱۲۴ ۲,۱۲۰ ۲,۲۳۱
آبسال‌ ۳۸۴,۷۶۲ ۶,۶۳ B ۱,۸۰۰ ۱,۶۹۰ ۱,۷۵۰
سیمان‌غرب‌ ۳۶,۰۰۰ ۱,۱۱ B ۳,۱۰۰ ۳,۱۰۰ ۳,۱۵۵
صنعتی‌ بهشهر ۵۰۴,۹۹۴ ۳,۷۰ B ۷,۳۹۹ ۷,۲۴۰ ۷,۴۰۰
صنایع‌ آذرآب‌ ۲,۳۶ M ۹,۲۴ B ۳,۹۹۴ ۳,۸۳۰ ۳,۹۶۱
سیمان‌ قائن‌ ۱۶,۲۶۰ ۱,۷۵ B ۱۰,۸۵۳ ۱۰,۶۷۱ ۱۱,۲۳۲
لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۸,۴۸۱ ۴,۳۹ B ۱۲,۰۵۰ ۱۱,۱۴۴ ۱۱,۷۳۰
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۰۳,۶۴۵ ۱,۸۸ B ۱,۸۹۸ ۱,۸۰۲ ۱,۸۹۵
داروسازی‌ اکسیر ۳۶,۹۱۰ ۳,۴۳ B ۹,۳۷۰ ۹,۲۶۰ ۹,۵۵۶
ح . نیروترانس‌ ۴۱۱ ۱,۲۰ M ۳,۱۶۳ ۲,۹۰۵ ۳,۰۲۷
نیرو محرکه‌ ۵۹۸,۶۵۷ ۸,۰۲ B ۱,۳۶۹ ۱,۳۰۱ ۱,۳۶۴
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۱,۹۳ M ۲,۳۰ B ۱,۲۵۰ ۱,۱۹۰ ۱,۲۳۳
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳,۰۲ M ۵,۰۰ B ۱,۶۹۰ ۱,۶۴۱ ۱,۶۸۲
گلوکوزان‌ ۱۲,۱۶۲ ۴,۰۱ B ۳۳,۹۰۰ ۳۲,۷۹۸ ۳۴,۵۲۳
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۵,۴۰ M ۸,۲۰ B ۱,۵۲۰ ۱,۵۲۰ ۱,۵۴۸
پارس‌ مینو ۲۶۲,۰۲۴ ۸,۴۹ B ۳,۳۰۰ ۳,۱۴۰ ۳,۳۰۱
ایران‌دارو ۲۲۸,۱۱۱ ۹,۵۲ B ۴,۳۱۹ ۴,۱۳۱ ۴,۲۵۹
قنداصفهان‌ ۱,۴۸ M ۹,۸۰ B ۶,۸۵۰ ۶,۴۶۱ ۶,۷۷۷
سرمایه گذاری پردیس ۵۵۸,۰۰۷ ۴,۴۶ B ۸۲۹ ۷۸۹ ۸۱۹
گلتاش‌ ۱۶۵,۲۷۷ ۱,۶۰ B ۱۰,۳۹۷ ۹,۸۰۰ ۱۰,۰۹۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۶,۳۰ M ۱,۲۳ B ۱,۹۶۰ ۱,۹۶۰ ۱,۹۸۰
کالسیمین‌ ۹۹۴,۰۰۵ ۱,۷۰ B ۱,۷۲۰ ۱,۶۶۰ ۱,۷۱۳
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۷۵,۱۶۳ ۸,۱۲ B ۴,۸۰۰ ۴,۵۷۱ ۴,۷۴۸
قندهکمتان‌ ۷۶۶,۷۸۲ ۲,۰۰ B ۲,۷۵۰ ۲,۵۹۰ ۲,۷۲۴
کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۲۹,۳۵۸ ۲,۹۰ B ۲۳,۱۰۰ ۲۲,۵۲۲ ۲۳,۲۹۱
صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۱۹,۷۶۵ ۱,۶۰ B ۵,۱۸۰ ۴,۹۰۱ ۵,۰۸۶
سخت‌ آژند ۱۳۳,۵۵۲ ۸,۰۰ B ۶,۳۲۱ ۵,۹۱۰ ۶,۱۶۵
ایران‌یاساتایرورابر ۵۸۳,۲۵۰ ۹,۶۱ B ۱,۶۷۷ ۱,۶۱۵ ۱,۶۸۹
ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان ۱,۱۲ M ۸,۹۶ M ۸۶ ۷۶ ۸۲
صنایع‌ آذرآب‌ ۹,۹۷ M ۳,۵۹ B ۳,۶۰۰ ۳,۶۰۰ ۳,۶۸۶
پلی‌اکریل‌ ۵,۳۰ M ۱,۲۹ B ۲,۵۶۰ ۲,۳۹۰ ۲,۵۰۷
بیسکویت‌ گرجی‌ ۳۲,۵۰۴ ۱,۳۰ B ۴,۰۲۰ ۴,۰۱۸ ۴,۲۲۸
ایران‌ تایر ۲,۷۹ M ۷,۸۰ B ۲,۸۹۳ ۲,۷۵۴ ۲,۸۷۷
فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳,۲۳ M ۴,۹۰ B ۱,۵۷۷ ۱,۴۹۰ ۱,۵۶۰
لعابیران‌ ۵۸۴,۴۱۷ ۱,۱۰ B ۱,۹۸۰ ۱,۸۵۰ ۱,۹۴۶
لبنیات‌کالبر ۴,۸۶ M ۷,۹۰ B ۱,۷۲۹ ۱,۵۹۶ ۱,۶۷۹
ح . نیرو محرکه‌ ۳۹۹,۵۸۲ ۱,۳۸ B ۳۵۰ ۳۳۳ ۳۵۷
پالایش نفت بندرعباس ۶,۳۰ M ۱,۷۴ B ۲,۸۳۰ ۲,۷۵۰ ۲,۸۵۷
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۳,۵۶ M ۲,۹۰ B ۸۳۲ ۸۰۲ ۸۴۱
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۱,۲۹ M ۱,۳۰ B ۱,۰۶۵ ۱,۰۳۷ ۱,۰۸۰
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۴,۸۹ M ۹,۳۰ B ۱,۹۶۹ ۱,۸۶۳ ۱,۹۶۱
مارگارین‌ ۷۵۱,۲۰۴ ۳,۸۰ B ۵,۲۰۰ ۴,۹۹۱ ۵,۲۵۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۲۹۷,۲۷۳ ۱,۶۰ B ۵,۴۸۰ ۵,۱۸۵ ۵,۴۵۷
کربن‌ ایران‌ ۲,۲۴ M ۷,۵۰ B ۳,۴۴۳ ۳,۲۹۶ ۳,۴۵۳
شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,۰۰ M ۱,۱۵ B ۲۸,۸۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۲۹,۲۷۸
تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ ۵۱۷,۹۹۶ ۲,۲۰ B ۴,۴۶۷ ۴,۱۵۶ ۴,۳۶۷
پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۳,۳۲ M ۴,۴۰ B ۱,۳۷۵ ۱,۳۰۰ ۱,۳۶۸
ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۳,۶۰ M ۴,۱۰ B ۱,۱۷۵ ۱,۱۰۰ ۱,۱۷۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۲۷,۴۴۹ ۱,۲۰ B ۹,۶۰۰ ۸,۹۰۷ ۹,۳۷۵
نورد آلومینیوم‌ ۳,۰۱ M ۲,۶۰ B ۸۹۴ ۸۵۲ ۸۹۶
مس‌ شهیدباهنر ۵۴۷,۶۲۶ ۶,۱۸ B ۱,۱۹۰ ۱,۱۱۷ ۱,۱۷۵
پتروشیمی مبین ۵,۵۵ M ۱,۷۱ B ۳,۲۳۰ ۳,۰۴۷ ۳,۲۰۷
ایرکا پارت صنعت ۷۲۴,۸۲۹ ۳,۰۰ B ۴,۳۱۰ ۴,۰۹۱ ۴,۳۰۶
داروسازی‌ روزدارو ۱۵۱,۲۴۶ ۸,۱۵ B ۵,۶۵۹ ۵,۳۰۹ ۵,۵۸۸
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۸۷ M ۲,۴۰ B ۱,۳۱۰ ۱,۲۵۶ ۱,۳۲۲
صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱,۸۳ M ۷,۱۰ B ۴,۲۵۰ ۳,۸۵۰ ۴,۰۵۲
قند نیشابور ۵,۹۲ M ۷,۷۰ B ۱,۳۴۰ ۱,۲۹۵ ۱,۳۶۲
شکرشاهرود ۷,۵۳ M ۹,۳۰ B ۱,۲۸۰ ۱,۲۲۸ ۱,۲۹۲
ح . ایران‌یاساتایرورابر ۳۲۸,۸۰۰ ۱,۹۷ B ۶۵۳ ۵۸۰ ۶۳۴
ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۴۳۸,۹۶۷ ۹,۴۵ M ۲۲۴ ۲۱۵ ۲۳۸
تهران‌ شیمی‌ ۲۷,۷۰۲ ۱,۱۰ B ۳۹,۹۰۳ ۳۷,۹۰۸ ۴۴,۳۳۶
کاشی‌ نیلو ۳,۷۸ M ۷,۷۰ B ۲,۱۳۵ ۲,۰۲۹ ۲,۳۷۲
تجارت الکترونیک پارسیان ۹,۸۱ B ۱,۰۹ B ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۶ ۲,۷۰۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.